Spread the love

ఓం ॥ హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం ।
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం ।
యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం ॥

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద-ప్రబోధినీం ।
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతాం ॥

కాంసోస్మి తాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం ।
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం ॥

చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం ।
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ॥

ఆదిత్యవర్ణే॒ తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః ।
తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ॥

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ ।
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే ॥

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్షీం నాశయామ్యహం ।
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ ॥

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం ।
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం ॥

శ్రీర్మే భజతు । అలక్షీర్మే నశ్యతు ।

మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి ।
పశూనాగ్ం రూపమన్యస్య॒ మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః ॥

కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ ।
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ॥

ఆపః సృజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీ॒త వస మే గృహే ।
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ॥

ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం ।
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥

ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం ।
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్షీమనపగామినీం ।
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్, విందేయం పురుషానహం ॥

యశ్శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయా-దాజ్య-మన్వహం ।
శ్రియః పంచదశర్చం చ శ్రీకామస్సతతం జపేత్ ॥

ఆనందః కర్దమశ్చైవ చిక్లీ॒త ఇతి విశ్రుతాః ।
ఋషయస్తే త్రయః పుత్రాః స్వ॒యం శ్రీరేవ దే॒వతా ॥

పద్మాననే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసంభవే ।
త్వం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహం ॥

అశ్వదాయీ చ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే ।
ధనం మే జుషతాం దేవీం సర్వకామార్థ సిద్ధయే ॥

పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాజావిగో రథం ।
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతు మాం ॥

చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రియమీశ్వరీం ।
చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ-ముపాస్మహే ॥

ధన-మగ్ని-ర్ధనం వాయు-ర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః ।
ధనమింద్రో బృహస్పతి-ర్వరుణం ధనమశ్నుతే ॥

వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా ।
సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినీ ॥

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో॑ నాశుభా మతిః ।
భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీ సూక్తం జపేత్సదా ॥

వర్షంతు॒ తే విభావ॒రి॒ ది॒వో అభ్రస్య విద్యుతః ।
రోహంతు సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మ ద్విషో జహి ॥

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మ-దళాయతాక్షీ ।
విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ॥

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ ।
గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్ర వస్తోత్తరీయా ॥

లక్ష్మీ-ర్దివ్యై-ర్గజేంద్రై-ర్మణిగణ ఖచితై-స్స్నాపితా హేమకుంభైః ।
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వ మాంగళ్యయుక్తా ॥

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం ।
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం ।
శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం ।
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ॥

సిద్ధలక్ష్మీ-ర్మోక్షలక్ష్మీ-ర్జయలక్ష్మీ-స్సరస్వతీ ।
శ్రీలక్ష్మీ-ర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ॥

వరాంకుశౌ పాశమభీతి ముద్రాం ।
కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం ।
బాలర్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం ।
భజేఽహమంబాం జగదీశ్వరీం తాం ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే ।
శరణ్యే త్య్రంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే ॥

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి । తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ॥

శ్రీ-ర్వర్చస్వ-మాయుష్య-మారోగ్య-మావీధాత్ పవమానం మహీయతే ।
ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః॑ ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥