Spread the love

నామ్నాం సాష్టసహస్రంచ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే ।
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే ॥ 1 ॥

గార్గ్య ఉవాచ
సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం ।
అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే ॥ 2 ॥

సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై ।
భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే ॥ 3 ॥

సనత్కుమార భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః ।
ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనం ॥ 4 ॥

ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలం ।
సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః ॥ 5 ॥

దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా ।
కేన వా బ్రహ్మవిద్యాఽపి కేన మృత్యువినాశినీ ॥ 6 ॥

సర్వాసాం సారభూతైకా విద్యానాం కేన కీర్తితా ।
ప్రత్యక్షసిద్ధిదా బ్రహ్మన్ తామాచక్ష్వ దయానిధే ॥ 7 ॥

సనత్కుమార ఉవాచ
సాధు పృష్టం మహాభాగాస్సర్వలోకహితైషిణః ।
మహతామేష ధర్మశ్చ నాన్యేషామితి మే మతిః ॥ 8 ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహాదేవమహేంద్రాదిమహాత్మభిః ।
సంప్రోక్తం కథయామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకం ॥ 9 ॥

యస్యోచ్చారణమాత్రేణ దారిద్ర్యాన్ముచ్యతే నరః ।
కిం పునస్తజ్జపాజ్జాపీ సర్వేష్టార్థానవాప్నుయాత్ ॥ 10 ॥

అస్య శ్రీలక్ష్మీదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య ఆనందకర్దమచిక్లీతేందిరాసుతాదయో మహాత్మానో మహర్షయః అనుష్టుప్ఛందః విష్ణుమాయా శక్తిః మహాలక్ష్మీః పరాదేవతా శ్రీమహాలక్ష్మీప్రసాదద్వారా సర్వేష్టార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానం
పద్మనాభప్రియాం దేవీం పద్మాక్షీం పద్మవాసినీం ।
పద్మవక్త్రాం పద్మహస్తాం వందే పద్మామహర్నిశం ॥ 1 ॥

పూర్ణేందువదనాం దివ్యరత్నాభరణభూషితాం ।
వరదాభయహస్తాఢ్యాం ధ్యాయేచ్చంద్రసహోదరీం ॥ 2 ॥

ఇచ్ఛారూపాం భగవతస్సచ్చిదానందరూపిణీం ।
సర్వజ్ఞాం సర్వజననీం విష్ణువక్షస్స్థలాలయాం ।
దయాలుమనిశం ధ్యాయేత్సుఖసిద్ధిస్వరూపిణీం ॥ 3 ॥

స్తోత్రం
నిత్యాగతానంతనిత్యా నందినీ జనరంజనీ ।
నిత్యప్రకాశినీ చైవ స్వప్రకాశస్వరూపిణీ ॥ 1 ॥

మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా సరస్వతీ ।
భోగవైభవసంధాత్రీ భక్తానుగ్రహకారిణీ ॥ 2 ॥

ఈశావాస్యా మహామాయా మహాదేవీ మహేశ్వరీ ।
హృల్లేఖా పరమా శక్తిర్మాతృకాబీజరూపిణీ ॥ 3 ॥

నిత్యానందా నిత్యబోధా నాదినీ జనమోదినీ ।
సత్యప్రత్యయనీ చైవ స్వప్రకాశాత్మరూపిణీ ॥ 4 ॥

త్రిపురా భైరవీ విద్యా హంసా వాగీశ్వరీ శివా ।
వాగ్దేవీ చ మహారాత్రిః కాలరాత్రిస్త్రిలోచనా ॥ 5 ॥

భద్రకాళీ కరాళీ చ మహాకాళీ తిలోత్తమా ।
కాళీ కరాళవక్త్రాంతా కామాక్షీ కామదా శుభా ॥ 6 ॥

చండికా చండరూపేశా చాముండా చక్రధారిణీ ।
త్రైలోక్యజయినీ దేవీ త్రైలోక్యవిజయోత్తమా ॥ 7 ॥

సిద్ధలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీః ప్రసాదినీ ।
ఉమా భగవతీ దుర్గా చాంద్రీ దాక్షాయణీ శివా ॥ 8 ॥

ప్రత్యంగిరా ధరావేలా లోకమాతా హరిప్రియా ।
పార్వతీ పరమా దేవీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ ॥ 9 ॥

అరూపా బహురూపా చ విరూపా విశ్వరూపిణీ ।
పంచభూతాత్మికా వాణీ పంచభూతాత్మికా పరా ॥ 10 ॥

కాళీ మా పంచికా వాగ్మీ హవిఃప్రత్యధిదేవతా ।
దేవమాతా సురేశానా దేవగర్భాఽంబికా ధృతిః ॥ 11 ॥

సంఖ్యా జాతిః క్రియాశక్తిః ప్రకృతిర్మోహినీ మహీ ।
యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా విభావరీ ॥ 12 ॥

జ్యోతిష్మతీ మహామాతా సర్వమంత్రఫలప్రదా ।
దారిద్ర్యధ్వంసినీ దేవీ హృదయగ్రంథిభేదినీ ॥ 13 ॥

సహస్రాదిత్యసంకాశా చంద్రికా చంద్రరూపిణీ ।
గాయత్రీ సోమసంభూతిస్సావిత్రీ ప్రణవాత్మికా ॥ 14 ॥

శాంకరీ వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ సర్వదేవనమస్కృతా ।
సేవ్యదుర్గా కుబేరాక్షీ కరవీరనివాసినీ ॥ 15 ॥

జయా చ విజయా చైవ జయంతీ చాఽపరాజితా ।
కుబ్జికా కాలికా శాస్త్రీ వీణాపుస్తకధారిణీ ॥ 16 ॥

సర్వజ్ఞశక్తిశ్శ్రీశక్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
ఇడాపింగలికామధ్యమృణాలీతంతురూపిణీ ॥ 17 ॥

యజ్ఞేశానీ ప్రథా దీక్షా దక్షిణా సర్వమోహినీ ।
అష్టాంగయోగినీ దేవీ నిర్బీజధ్యానగోచరా ॥ 18 ॥

సర్వతీర్థస్థితా శుద్ధా సర్వపర్వతవాసినీ ।
వేదశాస్త్రప్రభా దేవీ షడంగాదిపదక్రమా ॥ 19 ॥

శివా ధాత్రీ శుభానందా యజ్ఞకర్మస్వరూపిణీ ।
వ్రతినీ మేనకా దేవీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మచారిణీ ॥ 20 ॥

ఏకాక్షరపరా తారా భవబంధవినాశినీ ।
విశ్వంభరా ధరాధారా నిరాధారాఽధికస్వరా ॥ 21 ॥

రాకా కుహూరమావాస్యా పూర్ణిమాఽనుమతిర్ద్యుతిః ।
సినీవాలీ శివాఽవశ్యా వైశ్వదేవీ పిశంగిలా ॥ 22 ॥

పిప్పలా చ విశాలాక్షీ రక్షోఘ్నీ వృష్టికారిణీ ।
దుష్టవిద్రావిణీ దేవీ సర్వోపద్రవనాశినీ ॥ 23 ॥

శారదా శరసంధానా సర్వశస్త్రస్వరూపిణీ ।
యుద్ధమధ్యస్థితా దేవీ సర్వభూతప్రభంజనీ ॥ 24 ॥

అయుద్ధా యుద్ధరూపా చ శాంతా శాంతిస్వరూపిణీ ।
గంగా సరస్వతీవేణీయమునానర్మదాపగా ॥ 25 ॥

సముద్రవసనావాసా బ్రహ్మాండశ్రోణిమేఖలా ।
పంచవక్త్రా దశభుజా శుద్ధస్ఫటికసన్నిభా ॥ 26 ॥

రక్తా కృష్ణా సితా పీతా సర్వవర్ణా నిరీశ్వరీ ।
కాళికా చక్రికా దేవీ సత్యా తు వటుకాస్థితా ॥ 27 ॥

తరుణీ వారుణీ నారీ జ్యేష్ఠాదేవీ సురేశ్వరీ ।
విశ్వంభరాధరా కర్త్రీ గళార్గళవిభంజనీ ॥ 28 ॥

సంధ్యారాత్రిర్దివాజ్యోత్స్నా కలాకాష్ఠా నిమేషికా ।
ఉర్వీ కాత్యాయనీ శుభ్రా సంసారార్ణవతారిణీ ॥ 29 ॥

కపిలా కీలికాఽశోకా మల్లికానవమల్లికా । [ మల్లికానవమాలికా ]
దేవికా నందికా శాంతా భంజికా భయభంజికా ॥ 30 ॥

కౌశికీ వైదికీ దేవీ సౌరీ రూపాధికాఽతిభా ।
దిగ్వస్త్రా నవవస్త్రా చ కన్యకా కమలోద్భవా ॥ 31 ॥

శ్రీస్సౌమ్యలక్షణాఽతీతదుర్గా సూత్రప్రబోధికా ।
శ్రద్ధా మేధా కృతిః ప్రజ్ఞా ధారణా కాంతిరేవ చ ॥ 32 ॥

శ్రుతిః స్మృతిర్ధృతిర్ధన్యా భూతిరిష్టిర్మనీషిణీ ।
విరక్తిర్వ్యాపినీ మాయా సర్వమాయాప్రభంజనీ ॥ 33 ॥

మాహేంద్రీ మంత్రిణీ సింహీ చేంద్రజాలస్వరూపిణీ ।
అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా గుణత్రయవివర్జితా ॥ 34 ॥

ఈషణాత్రయనిర్ముక్తా సర్వరోగవివర్జితా ।
యోగిధ్యానాంతగమ్యా చ యోగధ్యానపరాయణా ॥ 35 ॥

త్రయీశిఖా విశేషజ్ఞా వేదాంతజ్ఞానరూపిణీ ।
భారతీ కమలా భాషా పద్మా పద్మవతీ కృతిః ॥ 36 ॥

గౌతమీ గోమతీ గౌరీ ఈశానా హంసవాహినీ ।
నారాయణీ ప్రభాధారా జాహ్నవీ శంకరాత్మజా ॥ 37 ॥

చిత్రఘంటా సునందా శ్రీర్మానవీ మనుసంభవా ।
స్తంభినీ క్షోభిణీ మారీ భ్రామిణీ శత్రుమారిణీ ॥ 38 ॥

మోహినీ ద్వేషిణీ వీరా అఘోరా రుద్రరూపిణీ ।
రుద్రైకాదశినీ పుణ్యా కల్యాణీ లాభకారిణీ ॥ 39 ॥

దేవదుర్గా మహాదుర్గా స్వప్నదుర్గాఽష్టభైరవీ ।
సూర్యచంద్రాగ్నిరూపా చ గ్రహనక్షత్రరూపిణీ ॥ 40 ॥

బిందునాదకళాతీతా బిందునాదకళాత్మికా ।
దశవాయుజయాకారా కళాషోడశసంయుతా ॥ 41 ॥

కాశ్యపీ కమలాదేవీ నాదచక్రనివాసినీ ।
మృడాధారా స్థిరా గుహ్యా దేవికా చక్రరూపిణీ ॥ 42 ॥

అవిద్యా శార్వరీ భుంజా జంభాసురనిబర్హిణీ ।
శ్రీకాయా శ్రీకలా శుభ్రా కర్మనిర్మూలకారిణీ ॥ 43 ॥

ఆదిలక్ష్మీర్గుణాధారా పంచబ్రహ్మాత్మికా పరా ।
శ్రుతిర్బ్రహ్మముఖావాసా సర్వసంపత్తిరూపిణీ ॥ 44 ॥

మృతసంజీవనీ మైత్రీ కామినీ కామవర్జితా ।
నిర్వాణమార్గదా దేవీ హంసినీ కాశికా క్షమా ॥ 45 ॥

సపర్యా గుణినీ భిన్నా నిర్గుణా ఖండితాశుభా ।
స్వామినీ వేదినీ శక్యా శాంబరీ చక్రధారిణీ ॥ 46 ॥

దండినీ ముండినీ వ్యాఘ్రీ శిఖినీ సోమసంహతిః ।
చింతామణిశ్చిదానందా పంచబాణప్రబోధినీ ॥ 47 ॥

బాణశ్రేణిస్సహస్రాక్షీ సహస్రభుజపాదుకా ।
సంధ్యావలిస్త్రిసంధ్యాఖ్యా బ్రహ్మాండమణిభూషణా ॥ 48 ॥

వాసవీ వారుణీసేనా కుళికా మంత్రరంజనీ ।
జితప్రాణస్వరూపా చ కాంతా కామ్యవరప్రదా ॥ 49 ॥

మంత్రబ్రాహ్మణవిద్యార్థా నాదరూపా హవిష్మతీ ।
ఆథర్వణిః శ్రుతిః శూన్యా కల్పనావర్జితా సతీ ॥ 50 ॥

సత్తాజాతిః ప్రమాఽమేయాఽప్రమితిః ప్రాణదా గతిః ।
అవర్ణా పంచవర్ణా చ సర్వదా భువనేశ్వరీ ॥ 51 ॥

త్రైలోక్యమోహినీ విద్యా సర్వభర్త్రీ క్షరాఽక్షరా ।
హిరణ్యవర్ణా హరిణీ సర్వోపద్రవనాశినీ ॥ 52 ॥

కైవల్యపదవీరేఖా సూర్యమండలసంస్థితా ।
సోమమండలమధ్యస్థా వహ్నిమండలసంస్థితా ॥ 53 ॥

వాయుమండలమధ్యస్థా వ్యోమమండలసంస్థితా ।
చక్రికా చక్రమధ్యస్థా చక్రమార్గప్రవర్తినీ ॥ 54 ॥

కోకిలాకులచక్రేశా పక్షతిః పంక్తిపావనీ ।
సర్వసిద్ధాంతమార్గస్థా షడ్వర్ణావరవర్జితా ॥ 55 ॥

శరరుద్రహరా హంత్రీ సర్వసంహారకారిణీ ।
పురుషా పౌరుషీ తుష్టిస్సర్వతంత్రప్రసూతికా ॥ 56 ॥

అర్ధనారీశ్వరీ దేవీ సర్వవిద్యాప్రదాయినీ ।
భార్గవీ యాజుషీవిద్యా సర్వోపనిషదాస్థితా ॥ 57 ॥ [ భుజుషీవిద్యా ]
వ్యోమకేశాఖిలప్రాణా పంచకోశవిలక్షణా ।
పంచకోశాత్మికా ప్రత్యక్పంచబ్రహ్మాత్మికా శివా ॥ 58 ॥

జగజ్జరాజనిత్రీ చ పంచకర్మప్రసూతికా ।
వాగ్దేవ్యాభరణాకారా సర్వకామ్యస్థితాస్థితిః ॥ 59 ॥

అష్టాదశచతుష్షష్ఠిపీఠికా విద్యయా యుతా ।
కాళికాకర్షణశ్యామా యక్షిణీ కిన్నరేశ్వరీ ॥ 60 ॥

కేతకీ మల్లికాఽశోకా వారాహీ ధరణీ ధ్రువా ।
నారసింహీ మహోగ్రాస్యా భక్తానామార్తినాశినీ ॥ 61 ॥

అంతర్బలా స్థిరా లక్ష్మీర్జరామరణనాశినీ ।
శ్రీరంజితా మహాకాయా సోమసూర్యాగ్నిలోచనా ॥ 62 ॥

అదితిర్దేవమాతా చ అష్టపుత్రాఽష్టయోగినీ ।
అష్టప్రకృతిరష్టాష్టవిభ్రాజద్వికృతాకృతిః ॥ 63 ॥

దుర్భిక్షధ్వంసినీ దేవీ సీతా సత్యా చ రుక్మిణీ ।
ఖ్యాతిజా భార్గవీ దేవీ దేవయోనిస్తపస్వినీ ॥ 64 ॥

శాకంభరీ మహాశోణా గరుడోపరిసంస్థితా ।
సింహగా వ్యాఘ్రగా దేవీ వాయుగా చ మహాద్రిగా ॥ 65 ॥

అకారాదిక్షకారాంతా సర్వవిద్యాధిదేవతా ।
మంత్రవ్యాఖ్యాననిపుణా జ్యోతిశ్శాస్త్రైకలోచనా ॥ 66 ॥

ఇడాపింగళికామధ్యాసుషుమ్నా గ్రంథిభేదినీ ।
కాలచక్రాశ్రయోపేతా కాలచక్రస్వరూపిణీ ॥ 67 ॥

వైశారదీ మతిశ్శ్రేష్ఠా వరిష్ఠా సర్వదీపికా ।
వైనాయకీ వరారోహా శ్రోణివేలా బహిర్వలిః ॥ 68 ॥

జంభినీ జృంభిణీ జంభకారిణీ గణకారికా ।
శరణీ చక్రికాఽనంతా సర్వవ్యాధిచికిత్సకీ ॥ 69 ॥

దేవకీ దేవసంకాశా వారిధిః కరుణాకరా ।
శర్వరీ సర్వసంపన్నా సర్వపాపప్రభంజనీ ॥ 70 ॥

ఏకమాత్రా ద్విమాత్రా చ త్రిమాత్రా చ తథాఽపరా ।
అర్ధమాత్రా పరా సూక్ష్మా సూక్ష్మార్థాఽర్థపరాఽపరా ॥ 71 ॥

ఏకవీరా విశేషాఖ్యా షష్ఠీదేవీ మనస్వినీ ।
నైష్కర్మ్యా నిష్కలాలోకా జ్ఞానకర్మాధికా గుణా ॥ 72 ॥

సబంధ్వానందసందోహా వ్యోమాకారాఽనిరూపితా ।
గద్యపద్యాత్మికా వాణీ సర్వాలంకారసంయుతా ॥ 73 ॥

సాధుబంధపదన్యాసా సర్వౌకో ఘటికావలిః ।
షట్కర్మా కర్కశాకారా సర్వకర్మవివర్జితా ॥ 74 ॥

ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామినీ వరరూపిణీ ।
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మసంతానా వేదవాగీశ్వరీ శివా ॥ 75 ॥

పురాణన్యాయమీమాంసాధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా ।
సద్యోవేదవతీ సర్వా హంసీ విద్యాధిదేవతా ॥ 76 ॥

విశ్వేశ్వరీ జగద్ధాత్రీ విశ్వనిర్మాణకారిణీ ।
వైదికీ వేదరూపా చ కాలికా కాలరూపిణీ ॥ 77 ॥

నారాయణీ మహాదేవీ సర్వతత్త్వప్రవర్తినీ ।
హిరణ్యవర్ణరూపా చ హిరణ్యపదసంభవా ॥ 78 ॥

కైవల్యపదవీ పుణ్యా కైవల్యజ్ఞానలక్షితా ।
బ్రహ్మసంపత్తిరూపా చ బ్రహ్మసంపత్తికారిణీ ॥ 79 ॥

వారుణీ వారుణారాధ్యా సర్వకర్మప్రవర్తినీ ।
ఏకాక్షరపరాఽఽయుక్తా సర్వదారిద్ర్యభంజినీ ॥ 80 ॥

పాశాంకుశాన్వితా దివ్యా వీణావ్యాఖ్యాక్షసూత్రభృత్ ।
ఏకమూర్తిస్త్రయీమూర్తిర్మధుకైటభభంజినీ ॥ 81 ॥

సాంఖ్యా సాంఖ్యవతీ జ్వాలా జ్వలంతీ కామరూపిణీ ।
జాగ్రతీ సర్వసంపత్తిస్సుషుప్తా స్వేష్టదాయినీ ॥ 82 ॥

కపాలినీ మహాదంష్ట్రా భ్రుకుటీ కుటిలాననా ।
సర్వావాసా సువాసా చ బృహత్యష్టిశ్చ శక్వరీ ॥ 83 ॥

ఛందోగణప్రతిష్ఠా చ కల్మాషీ కరుణాత్మికా ।
చక్షుష్మతీ మహాఘోషా ఖడ్గచర్మధరాఽశనిః ॥ 84 ॥

శిల్పవైచిత్ర్యవిద్యోతా సర్వతోభద్రవాసినీ ।
అచింత్యలక్షణాకారా సూత్రభాష్యనిబంధనా ॥ 85 ॥

సర్వవేదార్థసంపత్తిస్సర్వశాస్త్రార్థమాతృకా ।
అకారాదిక్షకారాంతసర్వవర్ణకృతస్థలా ॥ 86 ॥

సర్వలక్ష్మీస్సదానందా సారవిద్యా సదాశివా ।
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ ఖేచరీరూపగోచ్ఛ్రితా ॥ 87 ॥

అణిమాదిగుణోపేతా పరా కాష్ఠా పరా గతిః ।
హంసయుక్తవిమానస్థా హంసారూఢా శశిప్రభా ॥ 88 ॥

భవానీ వాసనాశక్తిరాకృతిస్థాఖిలాఽఖిలా ।
తంత్రహేతుర్విచిత్రాంగీ వ్యోమగంగావినోదినీ ॥ 89 ॥

వర్షా చ వార్షికా చైవ ఋగ్యజుస్సామరూపిణీ ।
మహానదీనదీపుణ్యాఽగణ్యపుణ్యగుణక్రియా ॥ 90 ॥

సమాధిగతలభ్యార్థా శ్రోతవ్యా స్వప్రియా ఘృణా ।
నామాక్షరపరా దేవీ ఉపసర్గనఖాంచితా ॥ 91 ॥

నిపాతోరుద్వయీజంఘా మాతృకా మంత్రరూపిణీ ।
ఆసీనా చ శయానా చ తిష్ఠంతీ ధావనాధికా ॥ 92 ॥

లక్ష్యలక్షణయోగాఢ్యా తాద్రూప్యగణనాకృతిః ।
సైకరూపా నైకరూపా సేందురూపా తదాకృతిః ॥ 93 ॥

సమాసతద్ధితాకారా విభక్తివచనాత్మికా ।
స్వాహాకారా స్వధాకారా శ్రీపత్యర్ధాంగనందినీ ॥ 94 ॥

గంభీరా గహనా గుహ్యా యోనిలింగార్ధధారిణీ ।
శేషవాసుకిసంసేవ్యా చపలా వరవర్ణినీ ॥ 95 ॥

కారుణ్యాకారసంపత్తిః కీలకృన్మంత్రకీలికా ।
శక్తిబీజాత్మికా సర్వమంత్రేష్టాక్షయకామనా ॥ 96 ॥

ఆగ్నేయీ పార్థివా ఆప్యా వాయవ్యా వ్యోమకేతనా ।
సత్యజ్ఞానాత్మికాఽఽనందా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మ సనాతనీ ॥ 97 ॥

అవిద్యావాసనా మాయాప్రకృతిస్సర్వమోహినీ ।
శక్తిర్ధారణశక్తిశ్చ చిదచిచ్ఛక్తియోగినీ ॥ 98 ॥

వక్త్రారుణా మహామాయా మరీచిర్మదమర్దినీ ।
విరాట్ స్వాహా స్వధా శుద్ధా నీరూపాస్తిస్సుభక్తిగా ॥ 99 ॥

నిరూపితాద్వయీవిద్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ ।
వైరాజమార్గసంచారా సర్వసత్పథదర్శినీ ॥ 100 ॥

జాలంధరీ మృడానీ చ భవానీ భవభంజనీ ।
త్రైకాలికజ్ఞానతంతుస్త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ॥ 101 ॥

నాదాతీతా స్మృతిః ప్రజ్ఞా ధాత్రీరూపా త్రిపుష్కరా ।
పరాజితావిధానజ్ఞా విశేషితగుణాత్మికా ॥ 102 ॥

హిరణ్యకేశినీ హేమబ్రహ్మసూత్రవిచక్షణా ।
అసంఖ్యేయపరార్ధాంతస్వరవ్యంజనవైఖరీ ॥ 103 ॥

మధుజిహ్వా మధుమతీ మధుమాసోదయా మధుః ।
మాధవీ చ మహాభాగా మేఘగంభీరనిస్వనా ॥ 104 ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదిజ్ఞాతవ్యార్థవిశేషగా ।
నాభౌ వహ్నిశిఖాకారా లలాటే చంద్రసన్నిభా ॥ 105 ॥

భ్రూమధ్యే భాస్కరాకారా సర్వతారాకృతిర్హృది ।
కృత్తికాదిభరణ్యంతనక్షత్రేష్ట్యార్చితోదయా ॥ 106 ॥

గ్రహవిద్యాత్మికా జ్యోతిర్జ్యోతిర్విన్మతిజీవికా ।
బ్రహ్మాండగర్భిణీ బాలా సప్తావరణదేవతా ॥ 107 ॥

వైరాజోత్తమసామ్రాజ్యా కుమారకుశలోదయా ।
బగళా భ్రమరాంబా చ శివదూతీ శివాత్మికా ॥ 108 ॥

మేరువింధ్యాదిసంస్థానా కాశ్మీరపురవాసినీ ।
యోగనిద్రా మహానిద్రా వినిద్రా రాక్షసాశ్రితా ॥ 109 ॥

సువర్ణదా మహాగంగా పంచాఖ్యా పంచసంహతిః ।
సుప్రజాతా సువీరా చ సుపోషా సుపతిశ్శివా ॥ 110 ॥

సుగృహా రక్తబీజాంతా హతకందర్పజీవికా ।
సముద్రవ్యోమమధ్యస్థా సమబిందుసమాశ్రయా ॥ 111 ॥

సౌభాగ్యరసజీవాతుస్సారాసారవివేకదృక్ ।
త్రివల్యాదిసుపుష్టాంగా భారతీ భరతాశ్రితా ॥ 112 ॥

నాదబ్రహ్మమయీవిద్యా జ్ఞానబ్రహ్మమయీపరా ।
బ్రహ్మనాడీ నిరుక్తిశ్చ బ్రహ్మకైవల్యసాధనం ॥ 113 ॥

కాలికేయమహోదారవీర్యవిక్రమరూపిణీ ।
వడవాగ్నిశిఖావక్త్రా మహాకవలతర్పణా ॥ 114 ॥

మహాభూతా మహాదర్పా మహాసారా మహాక్రతుః ।
పంజభూతమహాగ్రాసా పంచభూతాధిదేవతా ॥ 115 ॥

సర్వప్రమాణా సంపత్తిస్సర్వరోగప్రతిక్రియా ।
బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తా విష్ణువక్షోవిభూషిణీ ॥ 116 ॥

శాంకరీ విధివక్త్రస్థా ప్రవరా వరహేతుకీ ।
హేమమాలా శిఖామాలా త్రిశిఖా పంచలోచనా ॥ 117 ॥ [ పంచమోచనా ]
సర్వాగమసదాచారమర్యాదా యాతుభంజనీ ।
పుణ్యశ్లోకప్రబంధాఢ్యా సర్వాంతర్యామిరూపిణీ ॥ 118 ॥

సామగానసమారాధ్యా శ్రోత్రకర్ణరసాయనం ।
జీవలోకైకజీవాతుర్భద్రోదారవిలోకనా ॥ 119 ॥

తటిత్కోటిలసత్కాంతిస్తరుణీ హరిసుందరీ ।
మీననేత్రా చ సేంద్రాక్షీ విశాలాక్షీ సుమంగళా ॥ 120 ॥

సర్వమంగళసంపన్నా సాక్షాన్మంగళదేవతా ।
దేహహృద్దీపికా దీప్తిర్జిహ్వపాపప్రణాశినీ ॥ 121 ॥

అర్ధచంద్రోల్లసద్దంష్ట్రా యజ్ఞవాటీవిలాసినీ ।
మహాదుర్గా మహోత్సాహా మహాదేవబలోదయా ॥ 122 ॥

డాకినీడ్యా శాకినీడ్యా సాకినీడ్యా సమస్తజుట్ ।
నిరంకుశా నాకివంద్యా షడాధారాధిదేవతా ॥ 123 ॥

భువనజ్ఞానినిశ్శ్రేణీ భువనాకారవల్లరీ ।
శాశ్వతీ శాశ్వతాకారా లోకానుగ్రహకారిణీ ॥ 124 ॥

సారసీ మానసీ హంసీ హంసలోకప్రదాయినీ ।
చిన్ముద్రాలంకృతకరా కోటిసూర్యసమప్రభా ॥ 125 ॥

సుఖప్రాణిశిరోరేఖా సదదృష్టప్రదాయినీ ।
సర్వసాంకర్యదోషఘ్నీ గ్రహోపద్రవనాశినీ ॥ 126 ॥

క్షుద్రజంతుభయఘ్నీ చ విషరోగాదిభంజనీ ।
సదాశాంతా సదాశుద్ధా గృహచ్ఛిద్రనివారిణీ ॥ 127 ॥

కలిదోషప్రశమనీ కోలాహలపురస్థితా ।
గౌరీ లాక్షణికీ ముఖ్యా జఘన్యాకృతివర్జితా ॥ 128 ॥

మాయా విద్యా మూలభూతా వాసవీ విష్ణుచేతనా ।
వాదినీ వసురూపా చ వసురత్నపరిచ్ఛదా ॥ 129 ॥

ఛాందసీ చంద్రహృదయా మంత్రస్వచ్ఛందభైరవీ ।
వనమాలా వైజయంతీ పంచదివ్యాయుధాత్మికా ॥ 130 ॥

పీతాంబరమయీ చంచత్కౌస్తుభా హరికామినీ ।
నిత్యా తథ్యా రమా రామా రమణీ మృత్యుభంజనీ ॥ 131 ॥

జ్యేష్ఠా కాష్ఠా ధనిష్ఠాంతా శరాంగీ నిర్గుణప్రియా ।
మైత్రేయా మిత్రవిందా చ శేష్యశేషకలాశయా ॥ 132 ॥

వారాణసీవాసలభ్యా చార్యావర్తజనస్తుతా । [ వారాణసీవాసరతా ]
జగదుత్పత్తిసంస్థానసంహారత్రయకారణం ॥ 133 ॥

త్వమంబ విష్ణుసర్వస్వం నమస్తేఽస్తు మహేశ్వరి ।
నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యై పుణ్యమూర్తయే ॥ 134 ॥

సిద్ధలక్ష్మీర్మహాకాళి మహలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ।
సద్యోజాతాదిపంచాగ్నిరూపా పంచకపంచకం ॥ 135 ॥

యంత్రలక్ష్మీర్భవత్యాదిరాద్యాద్యే తే నమో నమః ।
సృష్ట్యాదికారణాకారవితతే దోషవర్జితే ॥ 136 ॥

జగల్లక్ష్మీర్జగన్మాతర్విష్ణుపత్ని నమోఽస్తు తే ।
నవకోటిమహాశక్తిసముపాస్యపదాంబుజే ॥ 137 ॥

కనత్సౌవర్ణరత్నాఢ్య సర్వాభరణభూషితే ।
అనంతానిత్యమహిషీప్రపంచేశ్వరనాయకి ॥ 138 ॥

అత్యుచ్ఛ్రితపదాంతస్థే పరమవ్యోమనాయకి ।
నాకపృష్ఠగతారాధ్యే విష్ణులోకవిలాసిని ॥ 139 ॥

వైకుంఠరాజమహిషి శ్రీరంగనగరాశ్రితే ।
రంగనాయకి భూపుత్రి కృష్ణే వరదవల్లభే ॥ 140 ॥

కోటిబ్రహ్మాదిసంసేవ్యే కోటిరుద్రాదికీర్తితే ।
మాతులుంగమయం ఖేటం సౌవర్ణచషకం తథా ॥ 141 ॥

పద్మద్వయం పూర్ణకుంభం కీరంచ వరదాభయే ।
పాశమంకుశకం శంఖం చక్రం శూలం కృపాణికాం ॥ 142 ॥

ధనుర్బాణౌ చాక్షమాలాం చిన్ముద్రామపి బిభ్రతీ ।
అష్టాదశభుజే లక్ష్మీర్మహాష్టాదశపీఠగే ॥ 143 ॥

భూమినీలాదిసంసేవ్యే స్వామిచిత్తానువర్తిని ।
పద్మే పద్మాలయే పద్మి పూర్ణకుంభాభిషేచితే ॥ 144 ॥

ఇందిరేందిందిరాభాక్షి క్షీరసాగరకన్యకే ।
భార్గవి త్వం స్వతంత్రేచ్ఛా వశీకృతజగత్పతిః ॥ 145 ॥

మంగళం మంగళానాం త్వం దేవతానాం చ దేవతా ।
త్వముత్తమోత్తమానాం చ త్వం శ్రేయః పరమామృతం ॥ 146 ॥

ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సార్వభౌమసుఖోచ్ఛ్రయా ।
ఆందోళికాదిసౌభాగ్యం మత్తేభాదిమహోదయః ॥ 147 ॥

పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిశ్చ విద్యాభోగబలాదికం ।
ఆయురారోగ్యసంపత్తిరష్టైశ్వర్యం త్వమేవ హి ॥ 148 ॥

పరమేశవిభూతిశ్చ సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరాగతిః ।
సదయాపాంగసందత్తబ్రహ్మేంద్రాదిపదస్థితిః ॥ 149 ॥

అవ్యాహతమహాభాగ్యం త్వమేవాక్షోభ్యవిక్రమః ।
సమన్వయశ్చ వేదానామవిరోధస్త్వమేవ హి ॥ 150 ॥

నిఃశ్రేయసపదప్రాప్తిసాధనం ఫలమేవ చ ।
శ్రీమంత్రరాజరాజ్ఞీ చ శ్రీవిద్యా క్షేమకారిణీ ॥ 151 ॥

శ్రీంబీజజపసంతుష్టా ఐం హ్రీం శ్రీం బీజపాలికా ।
ప్రపత్తిమార్గసులభా విష్ణుప్రథమకింకరీ ॥ 152 ॥

క్లీంకారార్థసవిత్రీ చ సౌమంగళ్యాధిదేవతా ।
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా శ్రీయంత్రపురవాసినీ ॥ 153 ॥

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 154 ॥

పునః పునర్నమస్తేఽస్తు సాష్టాంగమయుతం పునః ।
సనత్కుమార ఉవాచ-
ఏవం స్తుతా మహాలక్ష్మీర్బ్రహ్మరుద్రాదిభిస్సురైః ।
నమద్భిరార్తైర్దీనైశ్చ నిస్స్వత్వైర్భోగవర్జితైః ॥ 1 ॥

జ్యేష్ఠా జుష్టైశ్చ నిశ్శ్రీకైస్సంసారాత్స్వపరాయణైః ।
విష్ణుపత్నీ దదౌ తేషాం దర్శనం దృష్టితర్పణం ॥ 2 ॥

శరత్పూర్ణేందుకోట్యాభధవళాపాంగవీక్షణైః ।
సర్వాన్సత్త్వసమావిష్టాన్ చక్రే హృష్టా వరం దదౌ ॥ 3 ॥

మహాలక్ష్మీరువాచ-
నామ్నాం సాష్టసహస్రం మే ప్రమాదాద్వాపి యస్సకృత్ ।
కీర్తయేత్తత్కులే సత్యం వసామ్యాచంద్రతారకం ॥ 4 ॥

కిం పునర్నియమాజ్జప్తుర్మదేకశరణస్య చ ।
మాతృవత్సానుకంపాహం పోషకీ స్యామహర్నిశం ॥ 5 ॥

మన్నామ స్తవతాం లోకే దుర్లభం నాస్తి చింతితం ।
మత్ప్రసాదేన సర్వేఽపి స్వస్వేష్టార్థమవాప్స్యథ ॥ 6 ॥

లుప్తవైష్ణవధర్మస్య మద్వ్రతేష్వవకీర్ణినః ।
భక్తిప్రపత్తిహీనస్య వంద్యో నామ్నాం స్తవోఽపి మే ॥ 7 ॥

తస్మాదవశ్యం తైర్దోషైర్విహీనః పాపవర్జితః ।
జపేత్సాష్టసహస్రం మే నామ్నాం ప్రత్యహమాదరాత్ ॥ 8 ॥

సాక్షాదలక్ష్మీపుత్రోఽపి దుర్భాగ్యోఽప్యలసోఽపి వా ।
అప్రయత్నోఽపి మూఢోఽపి వికలః పతితోఽపి చ ॥ 9 ॥

అవశ్యం ప్రాప్నుయాద్భాగ్యం మత్ప్రసాదేన కేవలం ।
స్పృహేయమచిరాద్దేవా వరదానాయ జాపినః ।
దదామి సర్వమిష్టార్థం లక్ష్మీతి స్మరతాం ధ్రువం ॥ 10 ॥

సనత్కుమార ఉవాచ-
ఇత్యుక్త్వాఽంతర్దధే లక్ష్మీర్వైష్ణవీ భగవత్కలా ।
ఇష్టాపూర్తం చ సుకృతం భాగధేయం చ చింతితం ॥ 11 ॥

స్వం స్వం స్థానం చ భోగం చ విజయం లేభిరే సురాః ।
తదేతత్ ప్రవదామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకం ।
యోగినః పఠత క్షిప్రం చింతితార్థానవాప్స్యథ ॥ 12 ॥

గార్గ్య ఉవాచ-
సనత్కుమారోయోగీంద్ర ఇత్యుక్త్వా స దయానిధిః ।
అనుగృహ్య యయౌ క్షిప్రం తాంశ్చ ద్వాదశయోగినః ॥ 13 ॥

తస్మాదేతద్రహస్యం చ గోప్యం జప్యం ప్రయత్నతః ।
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం భృగువాసరే ॥ 14 ॥

పౌర్ణమాస్యామమాయాం చ పర్వకాలే విశేషతః ।
జపేద్వా నిత్యకార్యేషు సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ 15 ॥

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే సనత్కుమారసంహితాయాం లక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥