Spread the love

దేవ్యువాచ
దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర!
కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ॥
అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ॥

ఈశ్వర ఉవాచ
దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం ।
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం ॥
సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదం ।
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం ॥
దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదం ।
పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకం ॥
సమస్త దేవ సంసేవ్యం అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదం ।
కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకం ॥
తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు ।
అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా ॥
క్లీం బీజ పదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ ।
అంగన్యాసః కరన్యాసః స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః ॥

ధ్యానం
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైః నానావిధైః భూషితాం ।
భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధిభిస్సేవితాం
పార్శ్వే పంకజ శంఖపద్మ నిధిభిః యుక్తాం సదా శక్తిభిః ॥

సరసిజ నయనే సరోజహస్తే ధవళ తరాంశుక గంధమాల్య శోభే ।
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యం ॥

ఓం
ప్రకృతిం, వికృతిం, విద్యాం, సర్వభూత హితప్రదాం ।
శ్రద్ధాం, విభూతిం, సురభిం, నమామి పరమాత్మికాం ॥ 1 ॥

వాచం, పద్మాలయాం, పద్మాం, శుచిం, స్వాహాం, స్వధాం, సుధాం ।
ధన్యాం, హిరణ్యయీం, లక్ష్మీం, నిత్యపుష్టాం, విభావరీం ॥ 2 ॥

అదితిం చ, దితిం, దీప్తాం, వసుధాం, వసుధారిణీం ।
నమామి కమలాం, కాంతాం, క్షమాం, క్షీరోద సంభవాం ॥ 3 ॥

అనుగ్రహపరాం, బుద్ధిం, అనఘాం, హరివల్లభాం ।
అశోకా,మమృతాం దీప్తాం, లోకశోక వినాశినీం ॥ 4 ॥

నమామి ధర్మనిలయాం, కరుణాం, లోకమాతరం ।
పద్మప్రియాం, పద్మహస్తాం, పద్మాక్షీం, పద్మసుందరీం ॥ 5 ॥

పద్మోద్భవాం, పద్మముఖీం, పద్మనాభప్రియాం, రమాం ।
పద్మమాలాధరాం, దేవీం, పద్మినీం, పద్మగంధినీం ॥ 6 ॥

పుణ్యగంధాం, సుప్రసన్నాం, ప్రసాదాభిముఖీం, ప్రభాం ।
నమామి చంద్రవదనాం, చంద్రాం, చంద్రసహోదరీం ॥ 7 ॥

చతుర్భుజాం, చంద్రరూపాం, ఇందిరా,మిందుశీతలాం ।
ఆహ్లాద జననీం, పుష్టిం, శివాం, శివకరీం, సతీం ॥ 8 ॥

విమలాం, విశ్వజననీం, తుష్టిం, దారిద్ర్య నాశినీం ।
ప్రీతి పుష్కరిణీం, శాంతాం, శుక్లమాల్యాంబరాం, శ్రియం ॥ 9 ॥

భాస్కరీం, బిల్వనిలయాం, వరారోహాం, యశస్వినీం ।
వసుంధరా, ముదారాంగాం, హరిణీం, హేమమాలినీం ॥ 10 ॥

ధనధాన్యకరీం, సిద్ధిం, స్రైణసౌమ్యాం, శుభప్రదాం ।
నృపవేశ్మ గతానందాం, వరలక్ష్మీం, వసుప్రదాం ॥ 11 ॥

శుభాం, హిరణ్యప్రాకారాం, సముద్రతనయాం, జయాం ।
నమామి మంగళాం దేవీం, విష్ణు వక్షఃస్థల స్థితాం ॥ 12 ॥

విష్ణుపత్నీం, ప్రసన్నాక్షీం, నారాయణ సమాశ్రితాం ।
దారిద్ర్య ధ్వంసినీం, దేవీం, సర్వోపద్రవ వారిణీం ॥ 13 ॥

నవదుర్గాం, మహాకాళీం, బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాం ।
త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాం, నమామి భువనేశ్వరీం ॥ 14 ॥

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజ తనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం ।
దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం ॥
శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవద్-బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం ।
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ॥ 15 ॥

మాతర్నమామి! కమలే! కమలాయతాక్షి!
శ్రీ విష్ణు హృత్-కమలవాసిని! విశ్వమాతః!
క్షీరోదజే కమల కోమల గర్భగౌరి!
లక్ష్మీ! ప్రసీద సతతం సమతాం శరణ్యే ॥ 16 ॥

త్రికాలం యో జపేత్ విద్వాన్ షణ్మాసం విజితేంద్రియః ।
దారిద్ర్య ధ్వంసనం కృత్వా సర్వమాప్నోత్-యయత్నతః ।
దేవీనామ సహస్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరం శతం ।
యేన శ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః ॥ 17 ॥

భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేత్ వత్సరమాత్రకం ।
అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే ॥
దారిద్ర్య మోచనం నామ స్తోత్రమంబాపరం శతం ।
యేన శ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః ॥ 18 ॥

భుక్త్వాతు విపులాన్ భోగాన్ అంతే సాయుజ్యమాప్నుయాత్ ।
ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వ దుఃఖోప శాంతయే ।
పఠంతు చింతయేద్దేవీం సర్వాభరణ భూషితాం ॥ 19 ॥

ఇతి శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం