Spread the love

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజం, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

న్యాసః
పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,
అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ఇతి ముఖే,
గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,
శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,
శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,
శారంగధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే ॥

కరన్యాసః
శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యంతాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యంతాని తర్జనీభ్యాం నమః ।
కృతాత్మవిద్యావిన్యాస ఇత్యారభ్య ప్రస్థానశకటారూఢ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః,
బృందావనకృతాలయ ఇత్యారభ్య మధురాజనవీక్షిత ఇత్యనామికాభ్యాం నమః,
రజకప్రతిఘాతక ఇత్యారభ్య ద్వారకాపురకల్పన ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ద్వారకానిలయ ఇత్యారభ్య పరాశర ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః,
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ॥

ధ్యానం
కేషాంచిత్ప్రేమపుంసాం విగలితమనసాం బాలలీలావిలాసం
కేషాం గోపాలలీలాంకితరసికతనుర్వేణువాద్యేన దేవం ।
కేషాం వామాసమాజే జనితమనసిజో దైత్యదర్పాపహైవం
జ్ఞాత్వా భిన్నాభిలాషం స జయతి జగతామీశ్వరస్తాదృశోఽభూత్ ॥ 1 ॥

క్షీరాబ్ధౌ కృతసంస్తవస్సురగణైర్బ్రహ్మాదిభిః పండితైః
ప్రోద్భూతో వసుదేవసద్మని ముదా చిక్రీడ యో గోకులే ।
కంసధ్వంసకృతే జగామ మధురాం సారామసద్వారకాం
గోపాలోఽఖిలగోపికాజనసఖః పాయాదపాయాత్ స నః ॥ 2 ॥

ఫుల్లేందీవరకాంతిమిందువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాంకముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సుందరం ।
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిందం కలవేణువాదనరతం దివ్యాంగభూషం భజే ॥ 3 ॥

ఓం ।
కృష్ణః శ్రీవల్లభః శారంగీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః ।
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః ॥ 1 ॥

భక్తిగమ్యస్త్రయీమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః ।
దేవదేవో దయాసింధుర్దేవదేవశిఖామణిః ॥ 2 ॥

సుఖభావస్సుఖాధారో ముకుందో ముదితాశయః ।
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ ॥ 3 ॥

శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః ।
అంతర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః ॥ 4 ॥

వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః ।
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః ॥ 5 ॥

రౌహిణేయకృతానందో యోగజ్ఞాననియోజకః ।
మహాగుహాంతర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ ॥ 6 ॥

శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ ।
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః ॥ 7 ॥

వసుదేవసుతః శ్రీమాందేవకీనందనో హరిః ।
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః ॥ 8 ॥

స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యంతసంభవః ।
ప్రాజాపత్యర్క్షసంభూతో నిశీథసమయోదితః ॥ 9 ॥

శంఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః ।
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుండలః ॥ 10 ॥

పీతవాసా ఘనశ్యామః కుంచితాంచితకుంతలః ।
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః ॥ 11 ॥

కారాగారాంధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః ।
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః ॥ 12 ॥

నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః ।
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః ॥ 13 ॥

మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమంగలదాయకః ।
సంతోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః ॥ 14 ॥

జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః ।
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః ॥ 15 ॥

స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః ।
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః ॥ 16 ॥

యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః ।
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసంభవః ॥ 17 ॥

దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః ।
నందగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానందకరోదయః ॥ 18 ॥

సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః ।
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః ॥ 19 ॥

స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః ।
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః ॥ 20 ॥

నందాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః ।
బాలః పర్యంకనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాంగులిః ॥ 21 ॥

అంజనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాంకురితస్మితః ।
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శకటాసురభంజనః ॥ 22 ॥

ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మంత్రపూతజలాప్లుతః ।
యశోదోత్సంగపర్యంకో యశోదాముఖవీక్షకః ॥ 23 ॥

యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః ।
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః ॥ 24 ॥

ప్రశస్తనామకరణో జానుచంక్రమణోత్సుకః ।
వ్యాలంబిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః ॥ 25 ॥

స్వముఖప్రతిబింబార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః ।
పంకానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతటః ॥ 26 ॥

ఘృష్టజానుకరద్వంద్వః ప్రతిబింబానుకారకృత్ ।
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః ॥ 27 ॥

ధాత్రీకరసమాలంబీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచంక్రమః ।
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః ॥ 28 ॥

వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః ।
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః ॥ 29 ॥

అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః ।
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః ॥ 30 ॥

పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాండవిభేదనః ।
శిక్యభాండసమాకర్షీ ధ్వాంతాగారప్రవేశకృత్ ॥ 31 ॥

భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలంభభర్త్సితః ।
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః ॥ 32 ॥

బాలోక్తమృత్కథారంభో మిత్రాంతర్గూఢవిగ్రహః ।
కృతసంత్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః ॥ 33॥

మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః ।
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛంద్యమోహనః ॥ 34 ॥

సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః ।
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః ॥ 35 ॥

మృషాకోపప్రకంపోష్ఠో గోష్ఠాంగణవిలోకనః ।
దధిమంథఘటీభేత్తా కింకిణీక్వాణసూచితః ॥ 36 ॥

హైయంగవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశంకితః ।
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబంధనియంత్రితః ॥ 37 ॥

దామాకల్పశ్చలాపాంగో గాఢోలూఖలబంధనః ।
ఆకృష్టోలూఖలోఽనంతః కుబేరసుతశాపవిత్ ॥ । 38 ॥

నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభంజనః ।
ధనదాత్మజసంఘుష్టో నందమోచితబంధనః ॥ 39 ॥

బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః ।
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః ॥ 40 ॥

ప్రస్థానశకటారూఢో బృందావనకృతాలయః ।
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః ॥ 41 ॥

క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః ।
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానవిడంబనః ॥ 42 ॥

నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః ।
ఉపాత్తహంసగమనస్సర్వజంతురుతానుకృత్ ॥ 43 ॥

భృంగానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః ।
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః ॥ 44 ॥

భీతగోపార్భకాహూతో బకచంచువిదారణః ।
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః ॥ 45 ॥

బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః ।
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవంగోత్ప్లవనోఽద్భుతః ॥ 46 ॥

కందుకక్రీడనో లుప్తనందాదిభవవేదనః ।
సుమనోఽలంకృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ ॥ 47 ॥

గుంజాప్రాలంబనచ్ఛన్నః పింఛైరలకవేషకృత్ ।
వన్యాశనప్రియః శృంగరవాకారితవత్సకః ॥ 48 ॥

మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః ।
మంజుశింజితమంజీరచరణః కరకంకణః ॥ 49 ॥

అన్యోన్యశాసనః క్రీడాపటుః పరమకైతవః ।
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచంక్రమః ॥ 50 ॥

అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః ।
వ్రజసంజీవనః శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః ॥ 51 ॥

కాలిందీపులినాసీనస్సహభుక్తవ్రజార్భకః ।
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః ॥ 52 ॥

భుజసంధ్యంతరన్యస్తశృంగవేత్రః శుచిస్మితః ।
వామపాణిస్థదధ్యన్నకబలః కలభాషణః ॥ 53 ॥

అంగుల్యంతరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః ।
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా ॥ 54 ॥

అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః ।
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్-పురుషవిగ్రహః ॥ 55 ॥

స్వసంకల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ ।
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః ॥ 56 ॥

యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపస్సుఖీ ।
చిరాద్వలోహితో దాంతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః ॥ 57 ॥

విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనసృష్టగోవత్సవత్సపః ।
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతస్సర్వార్థసాధకః ॥ 58 ॥

బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపస్సుఖాత్మకః ।
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలంబనభావనః ॥ 59 ॥

ప్రభవిష్ణురతంత్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ ।
అకామస్సర్వవేదాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ ॥ 60 ॥

వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్మతః ।
ఛందోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతిః ॥ 61 ॥

అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః ।
సకలావరణోపేతస్సర్వదేవో మహేశ్వరః ॥ 62 ॥

మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః ।
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః ॥ 63 ॥

స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః ।
బ్రహ్మానందాశ్రుధౌతాంఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః ॥ 64 ॥

బలభద్రైకహృదయో నామాకారితగోకులః ।
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ 65 ॥

వృక్షచ్ఛాయాహతాశాంతిర్గోపోత్సంగోపబర్హణః ।
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః ॥ 66।
గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహృదః ।
సునందసుహృదేకాత్మా సుబలప్రాణరంజనః ॥ 67 ॥

తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః ।
గోపీసౌభాగ్యసంభావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః ॥ 68 ॥

గోపీవిరహసంతప్తో గోపికాకృతమజ్జనః ।
ప్రలంబబాహురుత్ఫుల్లపుండరీకావతంసకః ॥ 69 ॥

విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః ।
స్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహృతాన్నభుక్ ॥ 70 ॥

వరశయ్యాశయో రాధాప్రేమసల్లాపనిర్వృతః ।
యమునాతటసంచారీ విషార్తవ్రజహర్షదః ॥ 71 ॥

కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః ।
కాలియాహిఫణారంగనటః కాలియమర్దనః ॥ 72 ॥

నాగపత్నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ ।
అవిష్వక్తదృగాత్మేశః స్వదృగాత్మస్తుతిప్రియః ॥ 73 ॥

సర్వేశ్వరస్సర్వగుణః ప్రసిద్ధస్సర్వసాత్వతః ।
అకుంఠధామా చంద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః ॥ 74 ॥

అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః ।
స్వాంఘ్రిముద్రాంకనాగేంద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః ॥ 75 ॥

అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః ।
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ ॥ 76 ॥

నాగోపాయనహృష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః ।
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలింగననిర్వృతః ॥ 77 ॥

దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః ।
నయనాచ్ఛాదనక్రీడాలంపటో నృపచేష్టితః ॥ 78 ॥

కాకపక్షధరస్సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ ।
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలంబో బలవత్సలః ॥ 79 ॥

ముంజాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ ।
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః ॥ 80 ॥

సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః ।
నటవేషధరః పద్మమాలాంకో గోపికావృతః ॥ 81 ॥

గోపీమనోహరాపాంగో వేణువాదనతత్పరః ।
విన్యస్తవదనాంభోజశ్చారుశబ్దకృతాననః ॥ 82 ॥

బింబాధరార్పితోదారవేణుర్విశ్వవిమోహనః ।
వ్రజసంవర్ణితశ్రావ్యవేణునాదః శ్రుతిప్రియః ॥ 83 ॥

గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేంద్రాద్యభివందితః ।
గీతస్నుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః ॥ 84 ॥

రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః ।
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః ॥ 85 ॥

వ్యాఘ్రాదిహింస్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః ।
గాఢోదీరితగోబృందప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః ॥ 86 ॥

నిష్పందయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవందితః ।
శాఖోత్కర్ణశకుంతౌఘశ్ఛత్రాయితబలాహకః ॥ 87 ॥

ప్రసన్నః పరమానందశ్చిత్రాయితచరాచరః ।
గోపికామదనో గోపీకుచకుంకుమముద్రితః ॥ 88 ॥

గోపికన్యాజలక్రీడాహృష్టో గోప్యంశుకాపహృత్ ।
స్కంధారోపితగోపస్త్రీవాసాః కుందనిభస్మితః ॥ 89 ॥

గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః ।
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవందితః ॥ 90 ॥

గోప్యంజలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః ।
శాంతవాసస్ఫురద్గోపీకృతాంజలిరఘాపహః ॥ 91 ॥

గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసంపూర్ణకామదః ।
గోపస్త్రీవస్త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ ॥ 92 ॥

బృందావనప్రియో గోపబంధుర్యజ్వాన్నయాచితా ।
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్న్యభివాంఛితః ॥ 93 ॥

మునిపత్నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః ।
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్నీవరప్రదః ॥ 94 ॥

ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితా ।
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ ॥ 95 ॥

పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః ।
శక్రాఽమర్షకరశ్శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖః ॥ 96 ॥

గోవర్ధనధరో గోపగోబృందత్రాణతత్పరః ।
గోవర్ధనగిరిచ్ఛత్రచండదండభుజార్గలః ॥ 97 ॥

సప్తాహవిధృతాద్రీంద్రో మేఘవాహనగర్వహా ।
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః ॥ 98 ॥

స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః ।
సుమనస్సుమనోవృష్టిహృష్టో వాసవవందితః ॥ 99 ॥

కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తస్సురభిస్తుతః ।
ధరాంఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః ॥ 100 ॥

జ్ఞానయజ్ఞప్రియశ్శాస్త్రనేత్రస్సర్వార్థసారథిః ।
ఐరావతకరానీతవియద్గంగాప్లుతో విభుః ॥ 101 ॥

బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభంకరః ।
సర్వవేదమయో మగ్ననందాన్వేషిపితృప్రియః ॥ 102 ॥

వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః ।
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః ॥ 103 ॥

స్వర్లోకాలోకసంహృష్టగోపవర్గత్రివర్గదః ।
బ్రహ్మహృద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః ॥ 104 ॥

శరచ్చంద్రవిహారోత్కః శ్రీపతిర్వశకో క్షమః ।
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః ॥ 105 ॥

గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః ।
గోపికామానహరణో గోపికాశతయూథపః ॥ 106 ॥

వైజయంతీస్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః ।
గోపకాంతాసునిర్దేష్టా కాంతో మన్మథమన్మథః ॥ 107 ॥

స్వాత్మాస్యదత్తతాంబూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః ।
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః ॥ 108 ॥

గోపీచేలాంచలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్పదః ।
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమండలమండనః ॥ 109 ॥

గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేంద్రమణిరుజ్జ్వలః ।
విద్యాధరేందుశాపఘ్నశ్శంఖచూడశిరోహరః ॥ 110 ॥

శంఖచూడశిరోరత్నసంప్రీణితబలోఽనఘః ।
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః ॥ 111 ॥

సరసస్సస్మితముఖస్సుస్థిరో విరహాకులః ।
సంకర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః ॥ 112 ॥

అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్యుపలక్షితః ।
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః ॥ 113 ॥

సర్వప్రమాణప్రమధీస్సర్వప్రత్యయసాధకః ।
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః ॥ 114 ॥

మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః ।
విచిత్రాంబరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః ॥ 115 ॥

కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః ।
కుబ్జాంగరాగసురభిః కంసకోదండఖండనః ॥ 116 ॥

ధీరః కువలయాపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ ।
దంతిదంతాయుధో రంగత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ ॥ 117 ॥

చాణూరహంతా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః ।
వసుదేవపదానమ్రః పితృబంధవిమోచనః ॥ 118 ॥

ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః ।
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథస్సుధర్మానయనక్షమః ॥ 119 ॥

ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః ।
సాందీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీస్సుధీః ॥ 120 ॥

గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః ।
హతపంచజనప్రాప్తపాంచజన్యో యమార్చితః ॥ 121 ॥

ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః ।
గురుపుత్రప్రదశ్శాస్తా మధురాజసభాసదః ॥ 122 ॥

జామదగ్న్యసమభ్యర్చ్యో గోమంతగిరిసంచరః ।
గోమంతదావశమనో గరుడానీతభూషణః ॥ 123 ॥

చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసంధమదాపహః ।
సృగాలావనిపాలఘ్నస్సృగాలాత్మజరాజ్యదః ॥ 124 ॥

విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకుందవరప్రదః ।
ఆజ్ఞాపితమహాంభోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః ॥ 125 ॥

ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహంతా యదూద్వహః ।
రుచిరో రుక్మిణీజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః ॥ 126 ॥

అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః ।
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః ॥ 127 ॥

బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వలనయంత్రజిత్ ।
ధూతప్రమథసంరంభో జితమాహేశ్వరజ్వరః ॥ 128 ॥

షట్చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ ।
శంభుత్రిశూలజిచ్ఛంభుజృంభణశ్శంభుసంస్తుతః ॥ 129 ॥

ఇంద్రియాత్మేందుహృదయస్సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః ।
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహావర్తనివర్తనః ॥ 130 ॥

ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ ।
ఇంద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభస్సర్వాగమాధ్వగః ॥ 131 ॥

తురీయసర్వధీసాక్షీ ద్వంద్వారామాత్మదూరగః ।
అజ్ఞాతపారో వశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ ॥ 132 ॥

ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః ।
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేంద్రప్రీతివర్ధనః ॥ 133 ॥

అనిరుద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహృతగోకులః ।
జలేశవిజయీ వీరస్సత్రాజిద్రత్నయాచకః ॥ 134 ॥

ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జాంబవద్ధృతరత్నదః ।
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జాంబవతీప్రియః ॥ 135 ॥

సత్యభామాప్రియః కామశ్శతధన్వశిరోహరః ।
కాలిందీపతిరక్రూరబంధురక్రూరరత్నదః ॥ 136 ॥

కైకేయీరమణో భద్రాభర్తా నాగ్నజితీధవః ।
మాద్రీమనోహరశ్శైబ్యాప్రాణబంధురురుక్రమః ॥ 137 ॥

సుశీలాదయితో మిత్రవిందానేత్రమహోత్సవః ।
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః ॥ 138 ॥

సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్ ।
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః ॥ 139 ॥

నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః।
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః ॥ 140 ॥

గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మా విభూతిమాన్ ।
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః ॥ 141 ॥

ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్బ్రహ్మవివర్ధనః ।
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థస్సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః ॥ 142 ॥

స్వయంప్రభురనిర్వేద్యస్స్వప్రకాశశ్చిరంతనః ।
నాదాత్మా మంత్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః ॥ 143 ॥

కందర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః ।
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబంధమోచనః ॥ 144 ॥

షోడశస్త్రీసహస్రేశః కాంతః కాంతామనోభవః ।
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః ॥ 145 ॥

శక్రాభివందితశ్శక్రజననీకుండలప్రదః ।
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ఘుష్టచేష్టనః ॥ 146 ॥

పురాణస్సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్వింశకోఽర్థదః ।
యశస్యనీతిరాద్యంతరహితస్సత్కథాప్రియః ॥ 147 ॥

బ్రహ్మబోధః పరానందః పారిజాతాపహారకః ।
పౌండ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః ॥ 148 ॥

కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః ।
కంసవిధ్వంసనస్సాంబజనకో డింభకార్దనః ॥ 149 ॥

మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదస్సవనదీక్షితః ।
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః ॥ 150 ॥

సప్తాబ్ధిస్తంభనోద్భాతో హరిస్సప్తాబ్ధిభేదనః ।
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః ॥ 151 ॥

విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః ।
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః ॥ 152 ॥

కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః ।
ఘంటాకర్ణక్రియామౌఢ్యాత్తోషితో భక్తవత్సలః ॥ 153 ॥

మునిబృందాదిభిర్ధ్యేయో ఘంటాకర్ణవరప్రదః ।
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పింగజటాధరః ॥ 154 ॥

ప్రత్యక్షీకృతభూతేశశ్శివస్తోతా శివస్తుతః ।
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః ॥ 155 ॥

బలసంరంభశమనో బలదర్శితపాండవః ।
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః ॥ 156 ॥

సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః ।
ఖాండవప్రీణితార్చిష్మాన్మయదానవమోచనః ॥ 157 ॥

సులభో రాజసూయార్హయుధిష్ఠిరనియోజకః ।
భీమార్దితజరాసంధో మాగధాత్మజరాజ్యదః ॥ 158 ॥

రాజబంధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః ।
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతస్సాత్వతపూర్వజః ॥ 159 ॥

సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మందరాచలధారకః ।
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః ॥ 160 ॥

బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాంతకః ।
దశగ్రీవాంతకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః ॥ 161 ॥

సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః ।
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః ॥ 162 ॥

అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః ।
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః ॥ 163 ॥

నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః ।
గోవిందః పుండరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః ॥ 164 ॥

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ ।
హృషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః ॥ 165 ॥

దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాంచాలీమానరక్షణః ।
సాల్వఘ్నస్సమరశ్లాఘీ దంతవక్త్రనిబర్హణః ॥ 166 ॥

దామోదరప్రియసఖా పృథుకాస్వాదనప్రియః ॥

ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః ॥ 167 ॥

గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః ।
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాండవాలోకనో జయీ ॥ 168 ॥

పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాండవదూత్యకృత్ ।
విదురాతిథ్యసంతుష్టః కుంతీసంతోషదాయకః ॥ 169 ॥

సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్ ।
విదురాభిష్ఠుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మంగలాత్మకః ॥ 170 ॥

పంచవింశతితత్త్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్ ।
సర్వానుగ్రాహకస్సర్వదాశార్హసతతార్చితః ॥ 171 ॥

అచింత్యో మధురాలాపస్సాధుదర్శీ దురాసదః ।
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేంద్రక్షయేక్షితా ॥ 172 ॥

ఉపేంద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః ।
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాశయః ॥ 173 ॥

వరశీలశ్శివారంభస్సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ ।
స్వభావశుద్ధస్సన్మిత్రస్సుశరణ్యస్సులక్షణః ॥ 174 ॥

ధృతరాష్ట్రగతౌదృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః ।
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనంజయః ॥ 175 ॥

సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వర్ణోత్తమోఽవ్యయః ।
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః ॥ 176 ॥

బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ ।
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః ॥ 177 ॥

సుజాతానంతమహిమా స్వప్నవ్యాపారితార్జునః ।
అకాలసంధ్యాఘటనశ్చక్రాంతరితభాస్కరః ॥ 178 ॥

దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ।
సింధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక్ ॥ 179 ॥

సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః ।
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాండవోత్సవదాయకః ॥ 180 ॥

అంగుష్ఠాక్రాంతకౌంతేయరథశ్శక్తోఽహిశీర్షజిత్ ।
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః ॥ 181 ॥

అశ్వత్థామవధాయాసత్రాతపాండుసుతః కృతీ ।
ఇషీకాస్త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచక్షణః ॥ 182 ॥

పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభంగురః ।
ధృతరాష్ట్రపరామృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః ॥ 183 ॥

భీష్మబుద్ధిప్రదశ్శాంతశ్శరచ్చంద్రనిభాననః ।
గదాగ్రజన్మా పాంచాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ॥ 184 ॥

గాంధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః ।
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యధావహః ॥ 185 ॥

శాంతశ్శాంతనవోదీర్ణసర్వధర్మసమాహితః ।
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ ॥ 186 ॥

ప్రసాదపరమోదారో గాంగేయసుగతిప్రదః ।
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః ॥ 187 ॥

జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః ।
విహితార్థాప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః ॥ 188 ॥

ఉత్తంకహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః ।
జనకావగతస్వోక్తభారతస్సర్వభావనః ॥ 189 ॥

అసోఢయాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః ॥

సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః ॥ 190 ॥

మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః ।
వృష్టిప్రత్యవహారోత్కస్స్వధామగమనోత్సుకః ॥ 191 ॥

ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ ।
సర్వయాదవసంసేవ్యస్సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః ॥ 192 ॥

వేలాకాననసంచారీ వేలానిలహృతశ్రమః ।
కాలాత్మా యాదవోఽనంతస్స్తుతిసంతుష్టమానసః ॥ 193 ॥

ద్విజాలోకనసంతుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః ।
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురస్సురవల్లభః ॥ 194 ॥

పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః ।
విప్రసాత్కృతగోకోటిశ్శతకోటిసువర్ణదః ॥ 195 ॥

స్వమాయామోహితాఽశేషవృష్ణివీరో విశేషవిత్ ।
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః ॥ 196 ॥

దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః ।
స్థిరశేషాయుతబలస్సహస్రఫణివీక్షణః ॥ 197 ॥

బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః ।
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః ॥ 198 ॥

వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాంఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః ।
పులిందస్తుతిసంతుష్టః పులిందసుగతిప్రదః ॥ 199 ॥

దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా ।
దివ్యదుందుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః ॥ 200 ॥

పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః ।
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః ॥ 201 ॥

శ్రీపరమాత్మా పరాత్పరః ఓం నమః ఇతి ।
ఫలశ్రుతిః –
ఇదం సహస్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకం ।
అనంతరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయంభువే ॥ 202 ॥

తేన ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరాశరః ।
వ్యాసాయ తేన సంప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ ॥ 203 ॥

తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే ।
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః ॥ 204 ॥

ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః ।
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయంత్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః ॥ 205 ॥

ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపోహితుం ।
తాని పాపాని నశ్యంతి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ ॥ 206 ॥

ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః ।
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విందేదిదం పఠన్ ॥ 207 ॥

ఇదం నామసహస్రం యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ ।
శివలింగసహస్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ ॥ 208 ॥

ఇదం కిరీటీ సంజప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ ।
కృష్ణస్య ప్రాణభూతస్సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ ॥ 209 ॥

ద్రౌపద్యా దమయంత్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా ।
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాంఛితం ॥ 210 ॥

కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః ।
బ్రహ్మానందమవాప్యాంతే కృష్ణసాయూజ్యమాప్నుయాత్ ॥ 211 ॥