Spread the love

ఓం

స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః ।
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ॥ 1 ॥

జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః ।
హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ॥ 2 ॥

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః ।
శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోఽర్దనః ॥ 3 ॥

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః ।
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః ॥ 4 ॥

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః ।
మహాఽఽత్మా సర్వభూతశ్చ విరూపో వామనో మనుః ॥ 5 ॥

లోకపాలోఽంతర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః ।
పవిత్రశ్చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రయః ॥ 6 ॥

సర్వకర్మా స్వయంభూశ్చాదిరాదికరో నిధిః ।
సహస్రాక్శో విరూపాక్శః సోమో నక్శత్రసాధకః ॥ 7 ॥

చంద్రః సూర్యః గతిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః ।
అద్రిరద్\{\}ర్యాలయః కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః ॥ 8 ॥

మహాతపా ఘోర తపాఽదీనో దీనసాధకః ।
సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః ॥ 9 ॥

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాతపాః ।
సువర్ణరేతాః సర్వఘ్యః సుబీజో వృషవాహనః ॥ 10 ॥

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకంఠ ఉమాపతిః ।
విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరోఽబలోగణః ॥ 11 ॥

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ ।
పవిత్రం పరమం మంత్రః సర్వభావ కరో హరః ॥ 12 ॥

కమండలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవానః ।
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహానః ॥ 13 ॥

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః ।
ఉష్ణిషీ చ సువక్త్రశ్చోదగ్రో వినతస్తథా ॥ 14 ॥

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ ।
సృగాల రూపః సర్వార్థో ముండః కుండీ కమండలుః ॥ 15 ॥

అజశ్చ మృగరూపశ్చ గంధధారీ కపర్ద్యపి ।
ఉర్ధ్వరేతోర్ధ్వలింగ ఉర్ధ్వశాయీ నభస్తలః ॥ 16 ॥

త్రిజటైశ్చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః ।
అహశ్చరోఽథ నక్తం చ తిగ్మమన్యుః సువర్చసః ॥ 17 ॥

గజహా దైత్యహా లోకో లోకధాతా గుణాకరః ।
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతః ॥ 18 ॥

కాలయోగీ మహానాదః సర్వవాసశ్చతుష్పథః ।
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః ॥ 19 ॥

బహుభూతో బహుధనః సర్వాధారోఽమితో గతిః ।
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాసకః ॥ 20 ॥

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరి చరో నభః ।
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యనిందితః ॥ 21 ॥

అమర్షణో మర్షణాత్మా యఘ్యహా కామనాశనః ।
దక్శయఘ్యాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా ॥ 22 ॥

తేజోఽపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితో వరః ।
గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీర బలవాహనః ॥ 23 ॥

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్శకర్ణస్థితిర్విభుః ।
సుదీక్శ్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః ॥ 24 ॥

విష్వక్సేనో హరిర్యఘ్యః సంయుగాపీడవాహనః ।
తీక్శ్ణ తాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవితః ॥ 25 ॥

విష్ణుప్రసాదితో యఘ్యః సముద్రో వడవాముఖః ।
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాంతాత్మా హుతాశనః ॥ 26 ॥

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయో విజయకాలవితః ।
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సంధిర్విగ్రహ ఏవ చ ॥ 27 ॥

శిఖీ దండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ ।
వైణవీ పణవీ తాలీ కాలః కాలకటంకటః ॥ 28 ॥

నక్శత్రవిగ్రహ విధిర్గుణవృద్ధిర్లయోఽగమః ।
ప్రజాపతిర్దిశా బాహుర్విభాగః సర్వతోముఖః ॥ 29 ॥

విమోచనః సురగణో హిరణ్యకవచోద్భవః ।
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహాచారీ స్తుతస్తథా ॥ 30 ॥

సర్వతూర్య నినాదీ చ సర్వవాద్యపరిగ్రహః ।
వ్యాలరూపో బిలావాసీ హేమమాలీ తరంగవితః ॥ 31 ॥

త్రిదశస్త్రికాలధృకః కర్మ సర్వబంధవిమోచనః ।
బంధనస్త్వాసురేంద్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః ॥ 32 ॥

సాంఖ్యప్రసాదో సుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః ।
ప్రస్కందనో విభాగశ్చాతుల్యో యఘ్యభాగవితః ॥ 33 ॥

సర్వావాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః ।
హేమో హేమకరో యఘ్యః సర్వధారీ ధరోత్తమః ॥ 34 ॥

లోహితాక్శో మహాఽక్శశ్చ విజయాక్శో విశారదః ।
సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః ॥ 35 ॥

ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ దేహ ఋద్ధిః సర్వకామదః ।
సర్వకామప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృకః ॥ 36 ॥

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః ।
ఆకాశనిధిరూపశ్చ నిపాతీ ఉరగః ఖగః ॥ 37 ॥

రౌద్రరూపోంఽశురాదిత్యో వసురశ్మిః సువర్చసీ ।
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః ॥ 38 ॥

సర్వావాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో హరః ।
మునిరాత్మ పతిర్లోకే సంభోజ్యశ్చ సహస్రదః ॥ 39 ॥

పక్శీ చ పక్శిరూపీ చాతిదీప్తో విశాంపతిః ।
ఉన్మాదో మదనాకారో అర్థార్థకర రోమశః ॥ 40 ॥

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్శిణశ్చ వామనః ।
సిద్ధయోగాపహారీ చ సిద్ధః సర్వార్థసాధకః ॥ 41 ॥

భిక్శుశ్చ భిక్శురూపశ్చ విషాణీ మృదురవ్యయః ।
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవాంపతిః ॥ 42 ॥

వజ్రహస్తశ్చ విష్కంభీ చమూస్తంభనైవ చ ।
ఋతురృతు కరః కాలో మధుర్మధుకరోఽచలః ॥ 43 ॥

వానస్పత్యో వాజసేనో నిత్యమాశ్రమపూజితః ।
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ సుచారవితః ॥ 44 ॥

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకధృకః ।
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నందిర్నందికరో హరిః ॥ 45 ॥

నందీశ్వరశ్చ నందీ చ నందనో నందివర్ధనః ।
భగస్యాక్శి నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మవిదాంవరః ॥ 46 ॥

చతుర్ముఖో మహాలింగశ్చారులింగస్తథైవ చ ।
లింగాధ్యక్శః సురాధ్యక్శో లోకాధ్యక్శో యుగావహః ॥ 47 ॥

బీజాధ్యక్శో బీజకర్తాఽధ్యాత్మానుగతో బలః ।
ఇతిహాస కరః కల్పో గౌతమోఽథ జలేశ్వరః ॥ 48 ॥

దంభో హ్యదంభో వైదంభో వైశ్యో వశ్యకరః కవిః ।
లోక కర్తా పశు పతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః ॥ 49 ॥

అక్శరం పరమం బ్రహ్మ బలవానః శక్ర ఏవ చ ।
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో మనోగతిః ॥ 50 ॥

బహుప్రసాదః స్వపనో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజితః ।
వేదకారః సూత్రకారో విద్వానః సమరమర్దనః ॥ 51 ॥

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః ।
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః ॥ 52 ॥

వృషణః శంకరో నిత్యో వర్చస్వీ ధూమకేతనః ।
నీలస్తథాఽంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః ॥ 53 ॥

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః ।
ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భః పరో యువా ॥ 54 ॥

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చేంద్రియః సర్వదేహినామః ।
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః ॥ 55 ॥

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో దిగాలయః ।
మహాదంతో మహాకర్ణో మహామేఢ్రో మహాహనుః ॥ 56 ॥

మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానధృకః ।
మహావక్శా మహోరస్కో అంతరాత్మా మృగాలయః ॥ 57 ॥

లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః ।
మహాదంతో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః ॥ 58 ॥

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః ।
అసపత్నః ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరి సాధనః ॥ 59 ॥

స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవాజితశ్చ మహామునిః ।
వృక్శాకారో వృక్శ కేతురనలో వాయువాహనః ॥ 60 ॥

మండలీ మేరుధామా చ దేవదానవదర్పహా ।
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋకఃసహస్రామితేక్శణః ॥ 61 ॥

యజుః పాద భుజో గుహ్యః ప్రకాశో జంగమస్తథా ।
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చాభిగమ్యః సుదర్శనః ॥ 62 ॥

ఉపహారప్రియః శర్వః కనకః కాఝ్ణ్చనః స్థిరః ।
నాభిర్నందికరో భావ్యః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః ॥ 63 ॥

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యఘ్యో యఘ్యసమాహితః ।
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః ॥ 64 ॥

సగణో గణ కారశ్చ భూత భావన సారథిః ।
భస్మశాయీ భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః ॥ 65 ॥

అగణశ్చైవ లోపశ్చ మహాఽఽత్మా సర్వపూజితః ।
శంకుస్త్రిశంకుః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః ॥ 66 ॥

ఆశ్రమస్థః కపోతస్థో విశ్వకర్మాపతిర్వరః ।
శాఖో విశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యముజాలః సునిశ్చయః ॥ 67 ॥

కపిలోఽకపిలః శూరాయుశ్చైవ పరోఽపరః ।
గంధర్వో హ్యదితిస్తార్క్శ్యః సువిఘ్యేయః సుసారథిః ॥ 68 ॥

పరశ్వధాయుధో దేవార్థ కారీ సుబాంధవః ।
తుంబవీణీ మహాకోపోర్ధ్వరేతా జలేశయః ॥ 69 ॥

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిందితః ।
సర్వాంగరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః ॥ 70 ॥

బంధనో బంధకర్తా చ సుబంధనవిమోచనః ।
సయఘ్యారిః సకామారిః మహాదంష్ట్రో మహాఽఽయుధః ॥ 71 ॥

బాహుస్త్వనిందితః శర్వః శంకరః శంకరోఽధనః ।
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా ॥ 72 ॥

అహిర్బుధ్నో నిరృతిశ్చ చేకితానో హరిస్తథా ।
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజితః శివః ॥ 73 ॥

ధన్వంతరిర్ధూమకేతుః స్కందో వైశ్రవణస్తథా ।
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః ॥ 74 ॥

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః ।
ఉదగ్రశ్చ విధాతా చ మాంధాతా భూత భావనః ॥ 75 ॥

రతితీర్థశ్చ వాగ్మీ చ సర్వకామగుణావహః ।
పద్మగర్భో మహాగర్భశ్చంద్రవక్త్రోమనోరమః ॥ 76 ॥

బలవాంశ్చోపశాంతశ్చ పురాణః పుణ్యచఝ్ణ్చురీ ।
కురుకర్తా కాలరూపీ కురుభూతో మహేశ్వరః ॥ 77 ॥

సర్వాశయో దర్భశాయీ సర్వేషాం ప్రాణినాంపతిః ।
దేవదేవః ముఖోఽసక్తః సదసతః సర్వరత్నవితః ॥ 78 ॥

కైలాస శిఖరావాసీ హిమవదః గిరిసంశ్రయః ।
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః ॥ 79 ॥

వణిజో వర్ధనో వృక్శో నకులశ్చందనశ్ఛదః ।
సారగ్రీవో మహాజత్రు రలోలశ్చ మహౌషధః ॥ 80 ॥

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్చందో వ్యాకరణోత్తరః ।
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః ॥ 81 ॥

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః ।
సారంగో నవచక్రాంగః కేతుమాలీ సభావనః ॥ 82 ॥

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిందితః ॥ 83 ॥

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః ।
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః ॥ 84 ॥

ధృతిమానః మతిమానః దక్శః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః ।
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరః ॥ 85 ॥

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామః ।
ప్రతిష్ఠాయీ మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః ॥ 86 ॥

గాంధారశ్చ సురాలశ్చ తపః కర్మ రతిర్ధనుః ।
మహాగీతో మహానృత్తోహ్యప్సరోగణసేవితః ॥ 87 ॥

మహాకేతుర్ధనుర్ధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః ।
ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగంధసుఖావహః ॥ 88 ॥

తోరణస్తారణో వాయుః పరిధావతి చైకతః ।
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో మహావృద్ధో గణాధిపః ॥ 89 ॥

నిత్యాత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః ।
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ ద్వివిధశ్చ సుపర్వణః ॥ 90 ॥

ఆషాఢశ్చ సుషాడశ్చ ధ్రువో హరి హణో హరః ।
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః ॥ 91 ॥

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్శణ భూషితః ।
అక్శశ్చ రథ యోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః ॥ 92 ॥

సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః ।
నిర్జీవో జీవనో మంత్రః శుభాక్శో బహుకర్కశః ॥ 93 ॥

రత్న ప్రభూతో రక్తాంగో మహాఽర్ణవనిపానవితః ।
మూలో విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపో నిధిః ॥ 94 ॥

ఆరోహణో నిరోహశ్చ శలహారీ మహాతపాః ।
సేనాకల్పో మహాకల్పో యుగాయుగ కరో హరిః ॥ 95 ॥

యుగరూపో మహారూపో పవనో గహనో నగః ।
న్యాయ నిర్వాపణః పాదః పండితో హ్యచలోపమః ॥ 96 ॥

బహుమాలో మహామాలః సుమాలో బహులోచనః ।
విస్తారో లవణః కూపః కుసుమః సఫలోదయః ॥ 97 ॥

వృషభో వృషభాంకాంగో మణి బిల్వో జటాధరః ।
ఇందుర్విసర్వః సుముఖః సురః సర్వాయుధః సహః ॥ 98 ॥

నివేదనః సుధాజాతః సుగంధారో మహాధనుః ।
గంధమాలీ చ భగవానః ఉత్థానః సర్వకర్మణామః ॥ 99 ॥

మంథానో బహులో బాహుః సకలః సర్వలోచనః ।
తరస్తాలీ కరస్తాలీ ఊర్ధ్వ సంహననో వహః ॥ 100 ॥

ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతః సర్వలోకాశ్రయో మహానః ।
ముండో విరూపో వికృతో దండి ముండో వికుర్వణః ॥ 101 ॥

హర్యక్శః కకుభో వజ్రీ దీప్తజిహ్వః సహస్రపాతః ।
సహస్రమూర్ధా దేవేంద్రః సర్వదేవమయో గురుః ॥ 102 ॥

సహస్రబాహుః సర్వాంగః శరణ్యః సర్వలోకకృతః ।
పవిత్రం త్రిమధుర్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగలః ॥ 103 ॥

బ్రహ్మదండవినిర్మాతా శతఘ్నీ శతపాశధృకః ।
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః ॥ 104 ॥

గభస్తిర్బ్రహ్మకృదః బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదః బ్రాహ్మణో గతిః ।
అనంతరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయంభువః ॥ 105 ॥

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః ।
చందనీ పద్మమాలాఽగ్\{\}ర్యః సురభ్యుత్తరణో నరః ॥ 106 ॥

కర్ణికార మహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృకః ।
ఉమాపతిరుమాకాంతో జాహ్నవీ ధృగుమాధవః ॥ 107 ॥

వరో వరాహో వరదో వరేశః సుమహాస్వనః ।
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపింగలః ॥ 108 ॥

ప్రీతాత్మా ప్రయతాత్మా చ సంయతాత్మా ప్రధానధృకః ।
సర్వపార్శ్వ సుతస్తార్క్శ్యో ధర్మసాధారణో వరః ॥ 109 ॥

చరాచరాత్మా సూక్శ్మాత్మా సువృషో గో వృషేశ్వరః ।
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వానః సవితాఽమృతః ॥ 110 ॥

వ్యాసః సర్వస్య సంక్శేపో విస్తరః పర్యయో నయః ।
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్శః సంఖ్యా సమాపనః ॥ 111 ॥

కలాకాష్ఠా లవోమాత్రా ముహూర్తోఽహః క్శపాః క్శణాః ।
విశ్వక్శేత్రం ప్రజాబీజం లింగమాద్యస్త్వనిందితః ॥ 112 ॥

సదసదః వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః ।
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్శద్వారం త్రివిష్టపమః ॥ 113 ॥

నిర్వాణం హ్లాదనం చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః ।
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః ॥ 114 ॥

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః ।
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః ॥ 115 ॥

దేవాసురగణాధ్యక్శో దేవాసురగణాగ్రణీః ।
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ॥ 116 ॥

దేవాసురేశ్వరోదేవో దేవాసురమహేశ్వరః ।
సర్వదేవమయోఽచింత్యో దేవతాఽఽత్మాఽఽత్మసంభవః ॥ 117 ॥

ఉద్భిదస్త్రిక్రమో వైద్యో విరజో విరజోఽంబరః ।
ఈడ్యో హస్తీ సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః ॥ 118 ॥

విబుధాగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ।
ప్రయుక్తః శోభనో వర్జైశానః ప్రభురవ్యయః ॥ 119 ॥

గురుః కాంతో నిజః సర్గః పవిత్రః సర్వవాహనః ।
శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః ॥ 120 ॥

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః ।
లలాటాక్శో విశ్వదేహో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః ॥ 121 ॥

స్థావరాణాంపతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః ।
సిద్ధార్థః సర్వభూతార్థోఽచింత్యః సత్యవ్రతః శుచిః ॥ 122 ॥

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ ముక్తానాం పరమాగతిః ।
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః ॥ 123 ॥

శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః ఓం నమ ఇతి ॥

ఇతి శ్రీ మహాభారతే అనుశాసన పర్వే శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥