Spread the love

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే మన్యోఽవిధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వమానుషక్ ।
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా యుజా సహస్కృతేన సహసా సహస్వతా ॥ 1 ॥

మన్యురింద్రో మన్యురేవాస దేవో మన్యుర్ హోతా వరుణో జాతవేదాః ।
మన్యుం విశ ఈళతే మానుషీర్యాః పాహి నో మన్యో॒ తపసా సజోషాః ॥ 2 ॥

అభీహి మన్యో తవసస్తవీయాన్ తపసా యుజా వి జహి శత్రూన్ ।
అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భరా త్వం నః ॥ 3 ॥

త్వం హి మన్యో అభిభూత్యోజాః స్వయంభూర్భామో అభిమాతిషాహః ।
విశ్వచర్-షణిః సహురిః సహావానస్మాస్వోజః పృతనాసు ధేహి ॥ 4 ॥

అభాగః సన్నప పరేతో అస్మి తవ క్రత్వా తవిషస్య ప్రచేతః ।
తం త్వా మన్యో అక్రతుర్జిహీళాహం స్వాతనూర్బలదేయాయ మేహి ॥ 5 ॥

అయం తే అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్రతీచీనః సహురే విశ్వధాయః ।
మన్యో వజ్రిన్నభి మామా వవృత్స్వహనావ॒ దస్యూన్ ఋత బోధ్యాపేః ॥ 6 ॥

అభి ప్రేహి దక్షిణతో భవా మేఽధా వృత్రాణి జంఘనావ భూరి ।
జుహోమి తే ధరుణం మధ్వో అగ్రముభా ఉపాంశు ప్రథమా పిబావ ॥ 7 ॥

త్వయా మన్యో సరథమారుజంతో హర్షమాణాసో ధృషితా మరుత్వః ।
తిగ్మేషవ ఆయుధా సంశిశానా అభి ప్రయంతు నరో అగ్నిరూపాః ॥ 8 ॥

అగ్నిరివ మన్యో త్విషితః సహస్వ సేనానీర్నః సహురే హూత ఏధి ।
హత్వాయ శత్రూన్ వి భజస్వ వేద ఓజో మిమానో విమృధో నుదస్వ ॥ 9 ॥

సహస్వ మన్యో అభిమాతిమస్మే రుజన్ మృణన్ ప్రమృణన్ ప్రేహి శత్రూన్ ।
ఉగ్రం తే పాజో నన్వా రురుధ్రే వశీ వశం నయస ఏకజ త్వం ॥ 10 ॥

ఏకో బహూనామసి మన్యవీళితో విశంవిశం యుధయే సం శిశాధి ।
అకృత్తరుక్ త్వయా యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం విజయాయ కృణ్మహే ॥ 11 ॥

విజేషకృదింద్ర ఇవానవబ్రవో(ఓ)3ఽస్మాకం మన్యో అధిపా భవేహ ।
ప్రియం తే నామ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత ఆబభూథ ॥ 12 ॥

ఆభూత్యా సహజా వజ్ర సాయక సహో బిభర్ష్యభిభూత ఉత్తరం ।
క్రత్వా నో మన్యో సహమేద్యధి మహాధనస్య పురుహూత సంసృజి ॥ 13 ॥

సంసృష్టం ధనముభయం సమాకృతమస్మభ్యం దత్తాం వరుణశ్చ మన్యుః ।
భియం దధానా హృదయేషు శత్రవః పరాజితాసో అప నిలయంతాం ॥ 14 ॥

ధన్వనాగాధన్వ నాజింజయేమ ధన్వనా తీవ్రాః సమదో జయేమ ।
ధనుః శత్రోరపకామం కృణోతి ధన్వ నాసర్వాః ప్రదిశో జయేమ ॥

భద్రం నో అపి వాతయ మనః ॥

ఓం శాంతా పృథివీ శివమంతరిక్షం ద్యౌర్నో దే॒వ్యఽభయన్నో అస్తు ।
శివా దిశః ప్రదిశ ఉద్దిశో నఽఆపో విశ్వతః పరిపాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥