Spread the love

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా ।
శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రికా ॥ 1 ॥

శివానుజా పుస్తకహస్తా జ్ఞానముద్రా రమా చ వై ।
కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ ॥ 2 ॥

మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా ।
మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా ॥ 3 ॥

మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా ।
సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ ॥ 4 ॥

చంద్రికా చంద్రలేఖావిభూషితా చ మహాఫలా ।
సావిత్రీ సురసాదేవీ దివ్యాలంకారభూషితా ॥ 5 ॥

వాగ్దేవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా చ భోగదా ।
గోవిందా భారతీ భామా గోమతీ జటిలా తథా ॥ 6 ॥

వింధ్యవాసా చండికా చ సుభద్రా సురపూజితా ।
వినిద్రా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనా ॥ 7 ॥

సౌదామినీ సుధామూర్తి స్సువీణా చ సువాసినీ ।
విద్యారూపా బ్రహ్మజాయా విశాలా పద్మలోచనా ॥ 8 ॥

శుంభాసురప్రమథినీ దూమ్రలోచనమర్దనా ।
సర్వాత్మికా త్రయీమూర్తి శ్శుభదా శాస్త్రరూపిణీ ॥ 9 ॥

సర్వదేవస్తుతా సౌమ్యా సురాసురనమస్కృతా ।
రక్తబీజనిహంత్రీ చ చాముండా ముండకాంబికా ॥ 10 ।

కాళరాత్రిః ప్రహరణా కళాధారా నిరంజనా ।
వరారోహా చ వాగ్దేవీ వారాహీ వారిజాసనా ॥ 11 ॥

చిత్రాంబరా చిత్రగంధా చిత్రమాల్యవిభూషితా ।
కాంతా కామప్రదా వంద్యా రూపసౌభాగ్యదాయినీ ॥ 12 ॥

శ్వేతాసనా రక్తమధ్యా ద్విభుజా సురపూజితా ।
నిరంజనా నీలజంఘా చతుర్వర్గఫలప్రదా ॥ 13 ॥

చతురాననసామ్రాజ్ఞీ బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
హంసాననా మహావిద్యా మంత్రవిద్యా సరస్వతీ ॥ 14 ॥

మహాసరస్వతీ తంత్రవిద్యా జ్ఞానైకతత్పరా ।

ఇతి శ్రీ సరస్వత్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥