Spread the love

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః ।
తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః ॥ 1 ॥

అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః ।
సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః ॥ 2 ॥

పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః ।
పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః ॥ 3 ॥

సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ ।
సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః ॥ 4 ॥

పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ ।
సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా ॥ 5 ॥

కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః ।
బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః ॥ 6 ॥

కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః ।
కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ ॥ 7 ॥

సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలః ।
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః ॥ 8 ॥

కారాగృహవిమోక్తా చ శృంఖలాబంధమోచకః ।
సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ ॥ 9 ॥

వానరః కేసరిసుతః సీతాశోకనివారకః ।
అంజనాగర్భసంభూతో బాలార్కసదృశాననః ॥ 10 ॥

విభీషణప్రియకరో దశగ్రీవకులాంతకః ।
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ వజ్రకాయో మహాద్యుతిః ॥ 11 ॥

చిరంజీవీ రామభక్తో దైత్యకార్యవిఘాతకః ।
అక్షహంతా కాంచనాభః పంచవక్త్రో మహాతపాః ॥ 12 ॥

లంకిణీభంజనః శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణభంజనః ।
గంధమాదనశైలస్థో లంకాపురవిదాహకః ॥ 13 ॥

సుగ్రీవసచివో ధీరః శూరో దైత్యకులాంతకః ।
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణిప్రదః ॥ 14 ॥

కామరూపీ పింగలాక్షో వార్ధిమైనాకపూజితః ।
కబళీకృతమార్తాండమండలో విజితేందిర్యః ॥ 15 ॥

రామసుగ్రీవసంధాతా మహిరావణమర్దనః ।
స్ఫటికాభో వాగధీశో నవవ్యాకృతిపండితః ॥ 16 ॥

చతుర్బాహుర్దీనబంధుర్మహాత్మా భక్తవత్సలః ।
సంజీవననగాహర్తా శుచిర్వాగ్మీ దృఢవ్రతః ॥ 17 ॥

కాలనేమిప్రమథనో హరిమర్కటమర్కటః ।
దాంతః శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంఠమదాపహృత్ ॥ 18 ॥

యోగీ రామకథాలోలః సీతాన్వేషణపండితః ।
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో రుద్రవీర్యసముద్భవః ॥ 19 ॥

ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకః ।
పార్థధ్వజాగ్రసంవాసీ శరపంజరభేదకః ॥ 20 ॥

దశబాహుర్లోర్కపూజ్యో జాంబవత్ప్రీతివర్ధనః ।
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః ॥ 21 ॥

ఇత్యేవం శ్రీహనుమతో నామ్నామష్టోత్తరం శతం ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ 22 ॥