Spread the love

శివ గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి ।
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ॥

గణపతి గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి ।
తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥

నంది గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుండాయ ధీమహి ।
తన్నో నందిః ప్రచోదయాత్ ॥

సుబ్రహ్మణ్య గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి ।
తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్ ॥

గరుడ గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి ।
తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్ ॥

బ్రహ్మ గాయత్రి మంత్రః
ఓం వేదాత్మనాయ విద్మహే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి ।
తన్నో బ్రహ్మః ప్రచోదయాత్ ॥

విష్ణు గాయత్రి మంత్రః
ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి ।
తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ॥

శ్రీ లక్ష్మి గాయత్రి మంత్రః
ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి ।
తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ ॥

నరసింహ గాయత్రి మంత్రః
ఓం వజ్రనఖాయ విద్మహే తీక్ష్ణదగ్గ్-ష్ట్రాయ ధీమహి ।
తన్నో నారసిగ్ంహః ప్రచోదయాత్ ॥

సూర్య గాయత్రి మంత్రః
ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్ద్యుతికరాయ ధీమహి ।
తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్ ॥

అగ్ని గాయత్రి మంత్రః
ఓం వైశ్వానరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి ।
తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్ ॥

దుర్గా గాయత్రి మంత్రః
ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి ।
తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ ॥