Spread the love

॥ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షం) ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః । స్థిరైరంగైస్తుష్ఠువాగ్ం సస్తనూభిః । వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః । స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఓం నమస్తే గణపతయే । త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి । త్వమేవ కేవలం కర్తాఽసి । త్వమేవ కేవలం ధర్తాఽసి । త్వమేవ కేవలం హర్తాఽసి । త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి । త్వం సాక్షాదాత్మాఽసి నిత్యం ॥ 1 ॥
ఋతం వచ్మి । సత్యం వచ్మి ॥ 2 ॥

అవ త్వం మాం । అవ వక్తారం । అవ శ్రోతారం । అవ దాతారం । అవ ధాతారం । అవానూచానమవ శిష్యం । అవ పశ్చాత్తాత్ । అవ పురస్తాత్ । అవోత్తరాత్తాత్ । అవ దక్షిణాత్తాత్ । అవ చోర్ధ్వాత్తాత్ । అవాధరాత్తాత్ । సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్ ॥ 3 ॥

త్వం వాఙ్మయస్త్వం చిన్మయః । త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః । త్వం సచ్చిదానందాఽద్వితీయోఽసి । త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి । త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే । సర్వం జగదిదం త్వత్తస్తిష్ఠతి । సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి । సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి । త్వం భూమిరాపోఽనలోఽనిలో నభః । త్వం చత్వారి వా᳚క్పదాని ॥ 5 ॥

త్వం గుణత్రయాతీతః । త్వం అవస్థాత్రయాతీతః । త్వం దేహత్రయాతీతః । త్వం కాలత్రయాతీతః । త్వం మూలాధారస్థితోఽసి నిత్యం । త్వం శక్తిత్రయాత్మకః । త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం । త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోం ॥ 6 ॥

గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదీం స్తదనంతరం । అనుస్వారః పరతరః । అర్ధేందులసితం । తారేణ ఋద్ధం । ఎతత్తవ మనుస్వరూపం । గకారః పూర్వరూపం । అకారో మధ్యమరూపం । అనుస్వారశ్చాం᳚త్యరూపం । బిందురుత్తరరూపం । నాదః సంధానం । సగ్ంహితా సంధిః । సైషా గణేశవిద్యా । గణక ఋషిః । నిచృద్గాయత్రీచ్ఛందః । శ్రీ మహాగణపతిర్దేవతా । ఓం గం గణపతయే నమః ॥ 7 ॥

ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి ।
తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥ 8 ॥

ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం । రదం చ వరదం హస్తైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజం । రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తవాససం । రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం । భక్తాను॒కంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం । ఆవిర్భూతం చ॑ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్పరం । ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగీ యోగినాం వరః ॥ 9 ॥

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః ॥ 10 ॥

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీ॒తే । స బ్రహ్మభూయా॑య కల్పతే । స సర్వవిఘ్నైర్న బాధ్యతే । స సర్వతః సుఖమేధతే । స పంచమహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే । సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి । ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి । సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానో పాపోఽపాపో భవతి । ధర్మార్థకామమోక్షం చ విందతి । ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ న దేయం । యో యది మోహాద్ దాస్యతి స పాపీయాన్ భవతి । సహస్రావర్తనాద్యం యం కామమధీతే । తం తమనేన సాధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమభిషించతి । స వాగ్మీ భవతి । చతుర్థ్యామనశ్నన్ జపతి స విద్యావాన్ భవతి । ఇత్యథర్వణవాక్యం । బ్రహ్మాద్యాచరణం విద్యాన్న బిభేతి కదాచనేతి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకురైర్యజతి స వైశ్రవణోపమో భవతి । యో లాజైర్యజతి స యశోవాన్ భవతి । స మేధావాన్ భవతి । యో మోదకసహస్రేణ యజతి స వాంఛితఫలమవాప్నోతి । యః సాజ్య సమిద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స సర్వం లభతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రాహయిత్వా సూర్యవర్చస్వీ భవతి । సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా సిద్ధమంత్రో భవతి । మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే । మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే । మహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే । మహాప్రత్యవాయాత్ ప్రముచ్యతే । స సర్వవిద్భవతి స సర్వవిద్భవతి । య ఏవం వేద । ఇత్యుపనిషత్ ॥ 14 ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః । స్థిరైరంగైస్తుష్ఠువాగ్ం సస్త॒నూభిః । వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృ॒ద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః । స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥