Spread the love

॥ ధ్యానం ॥
సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహాం ।
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికాం ॥

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపాం ।
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీం ।
సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీం ॥

సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశాం ।
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికాం ॥

॥అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ॥
ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః ।
ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః ।
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః ।
ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః ।
ఓం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః ।
ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః ।
ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః ।
ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం మనోరూపేక్షుకోదండాయై నమః । 10
ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః ।
ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్ బ్రహ్మాండమండలాయై నమః ।
ఓం చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధిక-లసత్కచాయై నమః ।
ఓం కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితాయై నమః ।
ఓం ఓం అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితాయై నమః ।
ఓం ముఖచంద్రకలంకాభమృగనాభివిశేషకాయై నమః ।
ఓం వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికాయై నమః ।
ఓం వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనాయై నమః ।
ఓం నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితాయై నమః ।
ఓం తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురాయై నమః । 20
ఓం కదంబమంజరీక్~లుప్తకర్ణపూరమనోహరాయై నమః ।
ఓం తాటంకయుగలీభూతతపనోడుపమండలాయై నమః ।
ఓం పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః ।
ఓం నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదాయై నమః ।
ఓం శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలాయై నమః ।
ఓం కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షి దిగంతరాయై నమః ।
ఓం నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్భత్సితకచ్ఛప్యై నమః ।
ఓం మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసాయై నమః ।
ఓం అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయై నమః ।
ఓం కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకంధరాయై నమః । 30
ఓం కనకాంగదకేయూరకమనీయముజాన్వితాయై నమః ।
ఓం రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వారప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తన్యై నమః ।
ఓం నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయ్యై నమః ।
ఓం లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమాయై నమః ।
ఓం స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబంధవలిత్రయాయై నమః ।
ఓం ఓం అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతట్యై నమః ।
ఓం రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితాయై నమః ।
ఓం కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితాయై నమః ।
ఓం మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితాయై నమః । 40
ఓం ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికాయై నమః ।
ఓం గూఢగూల్ఫాయై నమః ।
ఓం కూర్మ పృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితాయై నమః ।
ఓం నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణాయై నమః ।
ఓం పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహాయై నమః ।
ఓం శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజాయై నమః ।
ఓం మరాలీమందగమనాయై నమః ।
ఓం మహాలావణ్యశేవధయే నమః ।
ఓం సర్వారుణాయై నమః ।
ఓం అనవద్యాంగ్యై నమః । 50
ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః ।
ఓం శివకామేశ్వరాంకస్థాయై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం స్వాధీనవల్లభాయై నమః ।
ఓం సుమేరుమధ్యశృంగస్థాయై నమః ।
ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః ।
ఓం చింతామణిగృహాంతస్థాయై నమః ।
ఓం పంచబ్రహ్మాసనస్థితాయై నమః ।
ఓం మహాపద్మాటవీసంస్థాయై నమః ।
ఓం కదంబవనవాసిన్యై నమః । 60
ఓం సుధాసాగరమధ్యస్థాయై నమః ।
ఓం కామాక్ష్యై నమః ।
ఓం కామదాయిన్యై నమః ।
ఓం దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభాయై నమః ।
ఓం భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితాయై నమః ।
ఓం సంపత్కరీసమారూఢసిందురవ్రజసేవితాయై నమః ।
ఓం ఓం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతాయై నమః ।
ఓం చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతాయై నమః ।
ఓం గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితాయై నమః ।
ఓం కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతాయై నమః । 70
ఓం జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగాయై నమః ।
ఓం భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితాయై నమః ।
ఓం నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకాయై నమః ।
ఓం భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితాయై నమః ।
ఓం మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితాయై నమః ।
ఓం విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరాయై నమః ।
ఓం మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితాయై నమః ।
ఓం భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణ్యై నమః ।
ఓం కరాంగులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృత్యై నమః । 80
ఓం మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభాండాసురశూన్యకాయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవాయై నమః ।
ఓం హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధ్యై నమః ।
ఓం శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజాయై నమః ।
ఓం కంఠాధః కటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఓం మూలమంత్రాత్మికాయై నమః ।
ఓం మూలకూటత్రయకలేబరాయై నమః ।
ఓం కులామృతైకరసికాయై నమః । 90
ఓం కులసంకేతపాలిన్యై నమః ।
ఓం కులాంగనాయై నమః ।
ఓం కులాంతఃస్థాయై నమః ।
ఓం కౌలిన్యై నమః ।
ఓం కులయోగిన్యై నమః ।
ఓం అకులాయై నమః ।
ఓం సమయాంతస్థాయై నమః ।
ఓం సమయాచారతత్పరాయై నమః ।
ఓం మూలాధారైకనిలయాయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మగ్రంథివిభేదిన్యై నమః । 100
ఓం మణిపూరాంతరుదితాయై నమః ।
ఓం విష్ణుగ్రంథివిభేదిన్యై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాంతరాలస్థాయై నమః ।
ఓం రుద్రగ్రంథివిభేదిన్యై నమః ।
ఓం సహస్రారాంబుజారూఢాయై నమః ।
ఓం సుధాసారాభివర్షిణ్యై నమః ।
ఓం తటిల్లతాసమరుచ్యై నమః ।
ఓం షట్చక్రోపరిసంస్థితాయై నమః ।
ఓం మహాసక్త్యై నమః ।
ఓం ఓం కుండలిన్యై నమః । 110
ఓం బిసతంతుతనీయస్యై నమః ।
ఓం భవాన్యై నమః ।
ఓం భావనాగమ్యాయై నమః ।
ఓం భవారణ్యకుఠారికాయై నమః ।
ఓం భద్రప్రియాయై నమః ।
ఓం భద్రమూర్త్యై నమః ।
ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం భక్తిప్రియాయై నమః ।
ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః ।
ఓం భక్తివశ్యాయై నమః । 120
ఓం భయాపహాయై నమః ।
ఓం శాంభవ్యై నమః ।
ఓం శారదారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శర్వాణ్యై నమః ।
ఓం శర్మదాయిన్యై నమః ।
ఓం శాంకర్యై నమః ।
ఓం శ్రీకర్యై నమః ।
ఓం సాధ్వ్యై నమః ।
ఓం శరచ్చంద్రనిభాననాయై నమః ।
ఓం శాతోదర్యై నమః । 130
ఓం శాంతిమత్యై నమః ।
ఓం ఓం నిరాధారాయై నమః ।
ఓం నిరంజనాయై నమః ।
ఓం నిర్లేపాయై నమః ।
ఓం నిర్మలాయై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం నిరాకారాయై నమః ।
ఓం నిరాకులాయై నమః ।
ఓం నిర్గుణాయై నమః ।
ఓం నిష్కలాయై నమః । 140
ఓం శాంతాయై నమః ।
ఓం నిష్కామాయై నమః ।
ఓం నిరుపప్లవాయై నమః ।
ఓం నిత్యముక్తాయై నమః ।
ఓం నిర్వికారాయై నమః ।
ఓం నిష్ప్రపంచాయై నమః ।
ఓం నిరాశ్రయాయై నమః ।
ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః ।
ఓం నిత్యబుద్ధాయై నమః ।
ఓం నిరవద్యాయై నమః । 150
ఓం నిరంతరాయై నమః ।
ఓం నిష్కారణాయై నమః ।
ఓం నిష్కలంకాయై నమః ।
ఓం ఓం నిరుపాధయే నమః ।
ఓం నిరీశ్వరాయై నమః ।
ఓం నీరాగయై నమః ।
ఓం రాగమథన్యై నమః ।
ఓం నిర్మదాయై నమః ।
ఓం మదనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిశ్చింతాయై నమః । 160
ఓం నిరహంకారాయై నమః ।
ఓం నిర్మోహాయై నమః ।
ఓం మోహనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిర్మమాయై నమః ।
ఓం మమతాహంత్ర్యై నమః ।
ఓం నిష్పాపాయై నమః ।
ఓం పాపనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిష్క్రోధాయై నమః ।
ఓం క్రోధశమన్యై నమః ।
ఓం నిర్లోభాయై నమః । 170
ఓం లోభనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిఃసంశయాయై నమః ।
ఓం సంశయఘ్న్యై నమః ।
ఓం నిర్భవాయై నమః ।
ఓం భవనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఓం నిర్వికల్పాయై నమః ।
ఓం నిరాబాధాయై నమః ।
ఓం నిర్భేదాయై నమః ।
ఓం భేదనాశిన్యై నమః ।
ఓం నిర్నాశాయై నమః । 180
ఓం మృత్యుమథన్యై నమః ।
ఓం నిష్క్రియాయై నమః ।
ఓం నిష్పరిగ్రహాయై నమః ।
ఓం నిస్తులాయై నమః ।
ఓం నీలచికురాయై నమః ।
ఓం నిరపాయాయై నమః ।
ఓం నిరత్యయాయై నమః ।
ఓం దుర్లభాయై నమః ।
ఓం దుర్గమాయై నమః ।
ఓం దుర్గాయై నమః । 190
ఓం దుఃఖహంత్ర్యై నమః ।
ఓం సుఖప్రదాయై నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయై నమః ।
ఓం దురాచారశమన్యై నమః ।
ఓం దోషవర్జితాయై నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ।
ఓం సాంద్రకరుణాయై నమః ।
ఓం ఓం సమానాధికవర్జితాయై నమః ।
ఓం సర్వశక్తిమయ్యై నమః ।
ఓం సర్వమంగలాయై నమః । 200
ఓం సద్గతిప్రదాయై నమః ।
ఓం సర్వేశ్వయై నమః ।
ఓం సర్వమయ్యై నమః ।
ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయై నమః ।
ఓం సర్వతంత్రరూపాయై నమః ।
ఓం మనోన్మన్యై నమః ।
ఓం మాహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః । 210
ఓం మృడప్రియాయై నమః ।
ఓం మహారూపాయై నమః ।
ఓం మహాపూజ్యాయై నమః ।
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం మహాసత్వాయై నమః ।
ఓం మహాశక్త్యై నమః ।
ఓం మహారత్యై నమః ।
ఓం మహాభోగాయై నమః ।
ఓం ఓం మహైశ్వర్యాయై నమః । 220
ఓం మహావీర్యాయై నమః ।
ఓం మహాబలాయై నమః ।
ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః ।
ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః ।
ఓం మహాయోగేశ్వరేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మహాతంత్రాయై నమః ।
ఓం మహామంత్రాయై నమః ।
ఓం మహాయంత్రాయై నమః ।
ఓం మహాసనాయై నమః ।
ఓం మహాయాగక్రమారాధ్యాయై నమః । 230
ఓం మహాభైరవపూజితాయై నమః ।
ఓం మహేశ్వరమహాకల్పమహా తాండవసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం మహాకామేశమహిష్యై నమః ।
ఓం మహాత్రిపురసుందర్యై నమః ।
ఓం చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యాయై నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలామయ్యై నమః ।
ఓం మహాచతుఃషష్టికోటి యోగినీగణసేవితాయై నమః ।
ఓం మనువిద్యాయై నమః ।
ఓం చంద్రవిద్యాయై నమః ।
ఓం ఓం చంద్రమండలమధ్యగాయై నమః । 240
ఓం చారురూపాయై నమః ।
ఓం చారుహాసాయై నమః ।
ఓం చారుచంద్రకలాధరాయై నమః ।
ఓం చరాచరజగన్నాథాయై నమః ।
ఓం చక్రరాజనికేతనాయై నమః ।
ఓం పార్వత్యై నమః ।
ఓం పద్మనయనాయై నమః ।
ఓం పద్మరాగసమప్రభాయై నమః ।
ఓం పంచప్రేతాసనాసీనాయై నమః ।
ఓం పంచబ్రహ్మస్పరూపిణ్యై నమః । 250
ఓం చిన్మయ్యై నమః ।
ఓం పరమానందాయై నమః ।
ఓం విజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపాయై నమః ।
ఓం ర్ధ్మాధర్మవివర్జితాయై నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయై నమః ।
ఓం జాగరిణ్యై నమః ।
ఓం స్వపత్న్యై నమః ।
ఓం తైజసాత్మికాయై నమః ।
ఓం సుప్తాయై నమః । 260
ఓం ప్రాజ్ఞాత్మికాయై నమః ।
ఓం ఓం తుర్యాయై నమః ।
ఓం సర్వావస్థావివర్జితాయై నమః ।
ఓం సృష్ఠికర్త్ర్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః ।
ఓం గోప్త్ర్యై నమః ।
ఓం గోవిందరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సంహారిణ్యై నమః ।
ఓం రుద్రరూపాయై నమః ।
ఓం తిరోధానకర్యై నమః । 270
ఓం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం సదాశివాయై నమః ।
ఓం అనుగ్రహదాయై నమః ।
ఓం పంచకృత్యపరాయణాయై నమః ।
ఓం భానుమండలమధ్యస్థాయై నమః ।
ఓం భైరవ్యై నమః ।
ఓం భగమాలిన్యై నమః ।
ఓం పద్మాసనాయై నమః ।
ఓం భగవత్యై నమః ।
ఓం పద్మనాభసహోదర్యై నమః । 280
ఓం ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావల్యై నమః ।
ఓం సహస్రశీర్షవదనాయై నమః ।
ఓం ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః ।
ఓం సహస్రపదే నమః ।
ఓం ఆబ్రహ్మకీటజనన్యై నమః ।
ఓం వర్ణాశ్రమవిధాయిన్యై నమః ।
ఓం నిజాజ్ఞారూపనిగమాయై నమః ।
ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయై నమః ।
ఓం శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృత పాదాబ్జధూలికాయై నమః ।
ఓం సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికాయై నమః । 290
ఓం పురుషార్థప్రదాయై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః ।
ఓం భోగిన్యై నమః ।
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం అంబికాయై నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయై నమః ।
ఓం హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితాయై నమః ।
ఓం నారాయణ్యై నమః ।
ఓం నాదరూపాయై నమః ।
ఓం నామరూపవివర్జితాయై నమః । 300
ఓం హ్రీంకార్యై నమః ।
ఓం హ్రీమత్యై నమః ।
ఓం ఓం హృద్యాయై నమః ।
ఓం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమః ।
ఓం రాజరాజార్చితాయై నమః ।
ఓం రాజ్ఞై నమః ।
ఓం రమ్యాయై నమః ।
ఓం రాజీవలోచనాయై నమః ।
ఓం రంజన్యై నమః ।
ఓం రమణ్యై నమః । 310
ఓం రస్యాయై నమః ।
ఓం రణత్కింకిణిమేఖలాయై నమః ।
ఓం రమాయై నమః ।
ఓం రాకేందువదనాయై నమః ।
ఓం రతిరూపాయై నమః ।
ఓం రతిప్రియాయై నమః ।
ఓం రక్షాకర్యై నమః ।
ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః ।
ఓం రామాయై నమః ।
ఓం రమణలంపటాయై నమః । 320
ఓం కామ్యాయై నమః ।
ఓం కామకలారూపాయై నమః ।
ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం కల్యాణ్యై నమః ।
ఓం ఓం జగతీకందాయై నమః ।
ఓం కరుణారససాగరాయై నమః ।
ఓం కలావత్యై నమః ।
ఓం కలాలాపాయై నమః ।
ఓం కాంతాయై నమః ।
ఓం కాదంబరీప్రియాయై నమః । 330
ఓం వరదాయై నమః ।
ఓం వామనయనాయై నమః ।
ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయై నమః ।
ఓం విశ్వాధికాయై నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయై నమః ।
ఓం వింధ్యాచలనివాసిన్యై నమః ।
ఓం విధాత్ర్యై నమః ।
ఓం వేదజనన్యై నమః ।
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః ।
ఓం విలాసిన్యై నమః । 340
ఓం క్షేత్రస్వరూపాయై నమః ।
ఓం క్షేత్రేశ్యై నమః ।
ఓం క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలిన్యై నమః ।
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం క్షేత్రపాలసమర్చితాయై నమః ।
ఓం విజయాయై నమః ।
ఓం ఓం విమలాయై నమః ।
ఓం వంద్యాయై నమః ।
ఓం వందారుజనవత్సలాయై నమః ।
ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః । 350
ఓం వామకేశ్యై నమః ।
ఓం వహ్నిమండలవాసిన్యై నమః ।
ఓం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమః ।
ఓం పశుపాశవిమోచిన్యై నమః ।
ఓం సంహృతాశేషపాషండాయై నమః ।
ఓం సదాచారప్రవర్తికాయై నమః ।
ఓం తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికాయై నమః ।
ఓం తరుణ్యై నమః ।
ఓం తాపసారాధ్యాయై నమః ।
ఓం తనుమధ్యాయై నమః । 360
ఓం తమోపహాయై నమః ।
ఓం చిత్యై నమః ।
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమః ।
ఓం చిదేకరసరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వాత్మానందలవీభూత-బ్రహ్మాద్యానందసంతత్యై నమః ।
ఓం పరాయై నమః ।
ఓం ఓం ప్రత్యక్ చితీరూపాయై నమః ।
ఓం పశ్యంత్యై నమః ।
ఓం పరదేవతాయై నమః ।
ఓం మధ్యమాయై నమః । 370
ఓం వైఖరీరూపాయై నమః ।
ఓం భక్తమానసహంసికాయై నమః ।
ఓం కామేశ్వరప్రాణనాడ్యై నమః ।
ఓం కృతజ్ఞాయై నమః ।
ఓం కామపూజితాయై నమః ।
ఓం శ్రృంగారరససంపూర్ణాయై నమః ।
ఓం జయాయై నమః ।
ఓం జాలంధరస్థితాయై నమః ।
ఓం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమః ।
ఓం బిందుమండలవాసిన్యై నమః । 380
ఓం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం రహస్తర్పణతర్పితాయై నమః ।
ఓం సద్యః ప్రసాదిన్యై నమః ।
ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం సాక్షివర్జితాయై నమః ।
ఓం షడంగదేవతాయుక్తాయై నమః ।
ఓం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమః ।
ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః ।
ఓం ఓం నిరుపమాయై నమః ।
ఓం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమః । 390
ఓం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమః ।
ఓం శ్రీకంఠార్ధశరీరిణ్యై నమః ।
ఓం ప్రభావత్యై నమః ।
ఓం ప్రభారూపాయై నమః ।
ఓం ప్రసిద్ధాయై నమః ।
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయై నమః ।
ఓం వ్క్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వ్యాపిన్యై నమః । 400
ఓం వివిధాకారాయై నమః ।
ఓం విద్యావిద్యాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముద్యై నమః ।
ఓం భక్తాహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతత్యై నమః ।
ఓం శివదూత్యై నమః ।
ఓం శివారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శివమూర్త్యై నమః ।
ఓం శివంకర్యై నమః ।
ఓం ఓం శివప్రియాయై నమః ।
ఓం శివపరాయై నమః । 410
ఓం శిష్టేష్టాయై నమః ।
ఓం శిష్టపూజితాయై నమః ।
ఓం అప్రమేయాయై నమః ।
ఓం స్వప్రకాశాయై నమః ।
ఓం మనోవాచామగోచరాయై నమః ।
ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః ।
ఓం చేతనారూపాయై నమః ।
ఓం జడశక్త్యై నమః ।
ఓం జడాత్మికాయై నమః ।
ఓం గాయత్ర్యై నమః । 420
ఓం వ్యాహృత్యై నమః ।
ఓం సంధ్యాయై నమః ।
ఓం ద్విజవృందనిషేవితాయై నమః ।
ఓం తత్త్వాసనాయై నమః ।
ఓం తస్మై నమః ।
ఓం తుభ్యం నమః ।
ఓం అయ్యై నమః ।
ఓం పంచకోశాంతరస్థితాయై నమః ।
ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః ।
ఓం నిత్యయౌవనాయై నమః । 430
ఓం ఓం మదశాలిన్యై నమః ।
ఓం మదఘూర్ణితరక్తాక్ష్యై నమః ।
ఓం మదపాటలగండభువే నమః ।
ఓం చందనద్రవదిగ్ధాంగ్యై నమః ।
ఓం చాంపేయకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం కుశలాయై నమః ।
ఓం కోమలాకారాయై నమః ।
ఓం కురుకుల్లాయై నమః ।
ఓం కులేశ్వర్యై నమః ।
ఓం కులకుండాలయాయై నమః । 440
ఓం కౌలమార్గతత్పరసేవితాయై నమః ।
ఓం కుమారగణనాథాంబాయై నమః ।
ఓం తుష్ట్యై నమః ।
ఓం పుష్ట్యై నమః ।
ఓం మత్యై నమః ।
ఓం ధృత్యై నమః ।
ఓం శాంత్యై నమః ।
ఓం స్వస్తిమత్యై నమః ।
ఓం కాంత్యై నమః ।
ఓం నందిన్యై నమః । 450
ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః ।
ఓం తేజోవత్యై నమః ।
ఓం ఓం త్రినయనాయై నమః ।
ఓం లోలాక్షీకామరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మాలిన్యై నమః ।
ఓం హంసిన్యై నమః ।
ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః ।
ఓం సుముఖ్యై నమః ।
ఓం నలిన్యై నమః । 460
ఓం సుభ్రువే నమః ।
ఓం శోభనాయై నమః ।
ఓం సురనాయికాయై నమః ।
ఓం కాలకంఠ్యై నమః ।
ఓం కాంతిమత్యై నమః ।
ఓం క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః ।
ఓం వామదేవ్యై నమః ।
ఓం వయోఽవస్థావివర్జితాయై నమః । 470
ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః ।
ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః ।
ఓం సిద్ధమాత్రే నమః ।
ఓం యశస్విన్యై నమః ।
ఓం ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః ।
ఓం ఆరక్తవర్ణాయై నమః ।
ఓం త్రిలోచనాయై నమః ।
ఓం ఖట్వాంగాదిప్రహరణాయై నమః ।
ఓం వదనైకసమన్వితాయై నమః ।
ఓం పాయసాన్నప్రియాయై నమః । 480
ఓం త్వక్స్థాయై నమః ।
ఓం పశులోకభయంకర్యై నమః ।
ఓం అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః ।
ఓం డాకినీశ్వర్యై నమః ।
ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః ।
ఓం శ్యామాభాయై నమః ।
ఓం వదనద్వయాయై నమః ।
ఓం దంష్ట్రోజ్వలాయై నమః ।
ఓం అక్షమాలాదిధరాయై నమః ।
ఓం రుధిరసంస్థితాయై నమః । 490
ఓం కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతాయై నమః ।
ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయై నమః ।
ఓం మహావీరేంద్రవరదాయై నమః ।
ఓం రాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయై నమః ।
ఓం ఓం వదనత్రయసంయుతాయై నమః ।
ఓం వజ్రాధికాయుధోపేతాయై నమః ।
ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయై నమః ।
ఓం రక్తవర్ణాయై నమః ।
ఓం మాంసనిష్ఠాయై నమః । 500
501. గుడాన్నప్రీతమానసాయై నమః ।
ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయై నమః ।
ఓం లాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వాధిష్టానాంబుజగతాయై నమః ।
ఓం చతుర్వక్త్రమనోహరాయై నమః ।
ఓం శూలాద్యాయుధసంపన్నాయై నమః ।
ఓం పీతవర్ణాయై నమః ।
ఓం అతిగర్వితాయై నమః ।
ఓం మేదోనిష్ఠాయై నమః ।
ఓం మధుప్రీతాయై నమః । 510
ఓం బందిన్యాదిసమన్వితాయై నమః ।
ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయై నమః ।
ఓం కాకినీరూపధారిణ్యై నమః ।
ఓం మూలాధారాంబుజారూఢాయై నమః ।
ఓం పంచవక్త్రాయై నమః ।
ఓం అస్థిసంస్థితాయై నమః ।
ఓం అంకుశాదిప్రహరణాయై నమః ।
ఓం ఓం వరదాది నిషేవితాయై నమః ।
ఓం ముద్గౌదనాసక్తచిత్తాయై నమః ।
ఓం సాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః । 520
ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలాయై నమః ।
ఓం శుక్లవర్ణాయై నమః ।
ఓం షడాననాయై నమః ।
ఓం మజ్జాసంస్థాయై నమః ।
ఓం హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితాయై నమః ।
ఓం హరిద్రాన్నైకరసికాయై నమః ।
ఓం హాకినీరూపధారిణ్యై నమః ।
ఓం సహస్రదలపద్మస్థాయై నమః ।
ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః ।
ఓం సర్వాయుధధరాయై నమః । 530
ఓం శుక్లసంస్థితాయై నమః ।
ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః ।
ఓం సర్వౌదనప్రీతచిత్తాయై నమః ।
ఓం యాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం స్వాహాయై నమః ।
ఓం స్వధాయై నమః ।
ఓం అమత్యై నమః ।
ఓం మేధాయై నమః ।
ఓం ఓం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం స్మృత్యై నమః । 540
ఓం అనుత్తమాయై నమః ।
ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః ।
ఓం పుణ్యలభ్యాయై నమః ।
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమః ।
ఓం పులోమజార్చితాయై నమః ।
ఓం బంధమోచన్యై నమః ।
ఓం బర్బరాలకాయై నమః ।
ఓం విమర్శరూపిణ్యై నమః ।
ఓం విద్యాయై నమః ।
ఓం వియదాదిజగత్ప్రసువే నమః । 550
ఓం సర్వ వ్యాధిప్రశమన్యై నమః ।
ఓం సర్వ మృత్యునివారిణ్యై నమః ।
ఓం అగ్రగణ్యాయై నమః ।
ఓం అచింత్యరూపాయై నమః ।
ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః ।
ఓం కాలహంత్ర్యై నమః ।
ఓం కమలాక్షనిషేవితాయై నమః ।
ఓం తాంబూలపూరితముఖ్యై నమః ।
ఓం దాడిమీకుసుమప్రభాయై నమః । 560
ఓం ఓం మృగాక్ష్యై నమః ।
ఓం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ముఖ్యాయై నమః ।
ఓం మృడాన్యై నమః ।
ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః ।
ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః ।
ఓం భక్తనిధయే నమః ।
ఓం నియంత్ర్యై నమః ।
ఓం నిఖిలేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమః । 570
ఓం మహాప్రలయసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం పరాశక్త్యై నమః ।
ఓం పరానిష్ఠాయై నమః ।
ఓం ప్రజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మాధ్వీపానాలసాయై నమః ।
ఓం మత్తాయై నమః ।
ఓం మాతృకావర్ణ రూపిణ్యై నమః ।
ఓం మహాకైలాసనిలయాయై నమః ।
ఓం మృణాలమృదుదోర్లతాయై నమః ।
ఓం మహనీయాయై నమః । 580
ఓం దయామూర్త్యై నమః ।
ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమః ।
ఓం ఓం ఆత్మవిద్యాయై నమః ।
ఓం మహావిద్యాయై నమః ।
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః ।
ఓం కామసేవితాయై నమః ।
ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః ।
ఓం త్రికూటాయై నమః ।
ఓం కామకోటికాయై నమః ।
ఓం కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితాయై నమః । 590
ఓం శిరఃస్థితాయై నమః ।
ఓం చంద్రనిభాయై నమః ।
ఓం భాలస్థాయై^^ఐ నమః ।
ఓం ఇంద్రధనుఃప్రభాయై నమః ।
ఓం హృదయస్థాయై నమః ।
ఓం రవిప్రఖ్యాయై నమః ।
ఓం త్రికోణాంతరదీపికాయై నమః ।
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః ।
ఓం దైత్యహంత్ర్యై నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞవినాశిన్యై నమః । 600
ఓం దరాందోలితదీర్ఘాక్ష్యై నమః ।
ఓం దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖ్యై నమః ।
ఓం గురూమూర్త్యై నమః ।
ఓం ఓం గుణనిధయే నమః ।
ఓం గోమాత్రే నమః ।
ఓం గుహజన్మభువే నమః ।
ఓం దేవేశ్యై నమః ।
ఓం దండనీతిస్థాయై నమః ।
ఓం దహరాకాశరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితాయై నమః । 610
ఓం కలాత్మికాయై నమః ।
ఓం కలానాథాయై నమః ।
ఓం కావ్యాలాపవిమోదిన్యై నమః ।
ఓం సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః ।
ఓం ఆదిశక్తయై నమః ।
ఓం అమేయాయై నమః ।
ఓం ఆత్మనే నమః ।
ఓం పరమాయై నమః ।
ఓం పావనాకృతయే నమః ।
ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాండజనన్యై నమః । 620
ఓం దివ్యవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం క్లీంకార్యై నమః ।
ఓం కేవలాయై నమః ।
ఓం ఓం గుహ్యాయై నమః ।
ఓం కైవల్యపదదాయిన్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం త్రిజగద్వంద్యాయై నమః ।
ఓం త్రిమూర్త్యై నమః ।
ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః ।
ఓం త్ర్యక్షర్యై నమః । 630
ఓం దివ్యగంధాఢ్యాయై నమః ।
ఓం సిందూరతిలకాంచితాయై నమః ।
ఓం ఉమాయై నమః ।
ఓం శైలేంద్రతనయాయై నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం గంధర్వసేవితాయై నమః ।
ఓం విశ్వగర్భాయై నమః ।
ఓం స్వర్ణగర్భాయై నమః ।
ఓం అవరదాయై నమః ।
ఓం వాగధీశ్వర్యై నమః । 640
ఓం ధ్యానగమ్యాయై నమః ।
ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః ।
ఓం జ్ఞానదాయై నమః ।
ఓం జ్ఞానవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం సర్వవేదాంతసంవేద్యాయై నమః ।
ఓం ఓం సత్యానందస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం లోపాముద్రార్చితాయై నమః ।
ఓం లీలాక్లృప్తబ్రహ్మాండమండలాయై నమః ।
ఓం అదృశ్యాయై నమః ।
ఓం దృశ్యరహితాయై నమః । 650
ఓం విజ్ఞాత్ర్యై నమః ।
ఓం వేద్యవర్జితాయై నమః ।
ఓం యోగిన్యై నమః ।
ఓం యోగదాయై నమః ।
ఓం యోగ్యాయై నమః ।
ఓం యోగానందాయై నమః ।
ఓం యుగంధరాయై నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వాధారాయై నమః ।
ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః । 660
ఓం సదసద్రూపధారిణ్యై నమః ।
ఓం అష్టమూర్త్యై నమః ।
ఓం అజాజైత్ర్యై నమః ।
ఓం లోకయాత్రావిధాయిన్యై నమః ।
ఓం ఏకాకిన్యై నమః ।
ఓం ఓం భూమరూపాయై నమః ।
ఓం నిద్వైతాయై నమః ।
ఓం ద్వైతవర్జితాయై నమః ।
ఓం అన్నదాయై నమః ।
ఓం వసుదాయై నమః । 670
ఓం వృద్ధాయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం బృహత్యై నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః ।
ఓం బ్రాహ్మయై నమః ।
ఓం బ్రహ్మానందాయై నమః ।
ఓం బలిప్రియాయై నమః ।
ఓం భాషారూపాయై నమః ।
ఓం బృహత్సేనాయై నమః ।
ఓం భావాభావవిర్జితాయై నమః । 680
ఓం సుఖారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శుభకర్యై నమః ।
ఓం శోభనాసులభాగత్యై నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః ।
ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం రాజ్యవల్లభాయై నమః ।
ఓం రాజత్కృపాయై నమః ।
ఓం ఓం రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితాయై నమః ।
ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం కోశనాథాయై నమః । 690
ఓం చతురంగబలేశ్వర్యై నమః ।
ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం సత్యసంధాయై నమః ।
ఓం సాగరమేఖలాయై నమః ।
ఓం దీక్షితాయై నమః ।
ఓం దైత్యశమన్యై నమః ।
ఓం సర్వలోకవంశకర్యై నమః ।
ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః ।
ఓం సావిత్ర్యై నమః ।
ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యై నమః । 700
ఓం దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నాయై నమః ।
ఓం సర్వగాయై నమః ।
ఓం సర్వమోహిన్యై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః ।
ఓం గుహాంబాయై నమః ।
ఓం గుహ్యరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం ఓం సదాశివపతివ్రతాయై నమః ।
ఓం సంప్రదాయేశ్వర్యై నమః । 710
ఓం సాధునే నమః ।
ఓం యై నమః ।
ఓం గురూమండలరూపిణ్యై నమః ।
ఓం కులోత్తీర్ణాయై నమః ।
ఓం భగారాధ్యాయై నమః ।
ఓం మాయాయై నమః ।
ఓం మధుమత్యై నమః ।
ఓం మహ్యై నమః ।
ఓం గణాంబాయై నమః ।
ఓం గుహ్యకారాధ్యాయై నమః । 720
ఓం కోమలాంగ్యై నమః ।
ఓం గురుప్రియాయై నమః ।
ఓం స్వతంత్రాయై నమః ।
ఓం సర్వతంత్రేశ్యై నమః ।
ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సనకాదిసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం శివజ్ఞానప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం చిత్కలాయై నమః ।
ఓం ఆనందకలికాయై నమః ।
ఓం ప్రేమరూపాయై నమః । 730
ఓం ఓం ప్రియంకర్యై నమః ।
ఓం నామపారాయణప్రీతాయై నమః ।
ఓం నందివిద్యాయై నమః ।
ఓం నటేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మిథ్యాజగదధిష్ఠానాయై నమః ।
ఓం ముక్తిదాయై నమః ।
ఓం ముక్తిరూపిణ్యై నమః ।
ఓం లాస్యప్రియాయై నమః ।
ఓం లయకర్యై నమః ।
ఓం లజ్జాయై నమః । 740
ఓం రంభాదివందితాయై నమః ।
ఓం భవదావసుధావృష్ట్యై నమః ।
ఓం పాపారణ్యదవానలాయై నమః ।
ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయై నమః ।
ఓం జరాధ్వాంతరవిప్రభాయై నమః ।
ఓం భాగ్యాబ్ధిచంద్రికాయై నమః ।
ఓం భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనాయై నమః ।
ఓం రోగపర్వతదంభోలయే నమః ।
ఓం మృత్యుదారుకుఠారికాయై నమః ।
ఓం మహేశ్వర్యై నమః । 750
ఓం మహాకాల్యై నమః ।
ఓం మహాగ్రాసాయై నమః ।
ఓం మహాశనాయై నమః ।
ఓం అపర్ణాయై నమః ।
ఓం ఓం చండికాయై నమః ।
ఓం చండముండాసురనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయై నమః ।
ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః ।
ఓం విశ్వధారిణ్యై నమః ।
ఓం త్రివర్గదాత్ర్యై నమః । 760
ఓం సుభగాయై నమః ।
ఓం త్ర్యంబకాయై నమః ।
ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః ।
ఓం స్వర్గాపవర్గదాయై నమః ।
ఓం శుద్ధాయై నమః ।
ఓం జపాపుష్పనిభాకృతయే నమః ।
ఓం ఓజోవత్యై నమః ।
ఓం ద్యుతిధరాయై నమః ।
ఓం యజ్ఞరూపాయై నమః ।
ఓం ప్రియవ్రతాయై నమః । 770
ఓం దురారాధ్యాయై నమః ।
ఓం దురాధర్షాయై నమః ।
ఓం పాటలీకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం మహత్యై నమః ।
ఓం మేరునిలయాయై నమః ।
ఓం మందారకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం ఓం వీరారాధ్యాయై నమః ।
ఓం విరాడ్రూపాయై నమః ।
ఓం విరజసే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖ్యై నమః । 780
ఓం ప్రత్యగ్రూపాయై నమః ।
ఓం పరాకాశాయై నమః ।
ఓం ప్రాణదాయై నమః ।
ఓం ప్రాణరూపిణ్యై నమః ।
ఓం మార్తాండభైరవారాధ్యాయై నమః ।
ఓం మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధురే నమః ।
ఓం త్రిపురేశ్యై నమః ।
ఓం జయత్సేనాయై నమః ।
ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయై నమః ।
ఓం పరాపరాయై నమః । 790
ఓం సత్యజ్ఞానానందరూపాయై నమః ।
ఓం సామరస్యపరాయణాయై నమః ।
ఓం కపర్దిన్యై నమః ।
ఓం కలామాలాయై నమః ।
ఓం కామదుఘే నమః ।
ఓం కామరూపిణ్యై నమః ।
ఓం కలానిధయే నమః ।
ఓం కావ్యకలాయై నమః ।
ఓం ఓం రసజ్ఞాయై నమః ।
ఓం రసశేవధయే నమః । 800
ఓం పుష్టాయై నమః ।
ఓం పురాతనాయై నమః ।
ఓం పూజ్యాయై నమః ।
ఓం పుష్కరాయై నమః ।
ఓం పుష్కరేక్షణాయై నమః ।
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః ।
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః ।
ఓం పరమాణవే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయై నమః ।
ఓం పాశహస్తాయై నమః । 810
ఓం పాశహంత్ర్యై నమః ।
ఓం పరమంత్రవిభేదిన్యై నమః ।
ఓం మూర్తాయై నమః ।
ఓం అమూర్తాయై నమః ।
ఓం అనిత్యతృప్తాయై నమః ।
ఓం మునిమానసహంసికాయై నమః ।
ఓం సత్యవ్రతాయై నమః ।
ఓం సత్యరూపాయై నమః ।
ఓం సర్వాంతర్యామిణ్యై నమః ।
ఓం సత్యై నమః । 820
ఓం ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం జనన్యై నమః ।
ఓం బహురూపాయై నమః ।
ఓం బుధార్చితాయై నమః ।
ఓం ప్రసవిత్ర్యై నమః ।
ఓం ప్రచండాయై నమః ।
ఓం ఆజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః ।
ఓం ప్రకటాకృతయే నమః । 830
ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః ।
ఓం పంచాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః ।
ఓం విశ్రృంఖలాయై నమః ।
ఓం వివిక్తస్థాయై నమః ।
ఓం వీరమాత్రే నమః ।
ఓం వియత్ప్రసువే నమః ।
ఓం ముకుందాయై నమః ।
ఓం ముక్తినిలయాయై నమః ।
ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యై నమః । 840
ఓం భావజ్ఞాయై నమః ।
ఓం భవరోగధ్న్యై నమః ।
ఓం ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యై నమః ।
ఓం ఛందఃసారాయై నమః ।
ఓం శాస్త్రసారాయై నమః ।
ఓం మంత్రసారాయై నమః ।
ఓం తలోదర్యై నమః ।
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః ।
ఓం ఉద్దామవైభవాయై నమః ।
ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః । 850
ఓం జన్మమృత్యుజరాతప్తజన
విశ్రాంతిదాయిన్యై నమః ।
ఓం సర్వోపనిషదుద్ ఘుష్టాయై నమః ।
ఓం శాంత్యతీతకలాత్మికాయై నమః ।
ఓం గంభీరాయై నమః ।
ఓం గగనాంతఃస్థాయై నమః ।
ఓం గర్వితాయై నమః ।
ఓం గానలోలుపాయై నమః ।
ఓం కల్పనారహితాయై నమః ।
ఓం కాష్ఠాయై నమః ।
ఓం అకాంతాయై నమః । 860
ఓం కాంతార్ధవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం కామకేలితరంగితాయై నమః ।
ఓం కనత్కనకతాటంకాయై నమః ।
ఓం లీలావిగ్రహధారిణ్యై నమః ।
ఓం అజాయై నమః ।
ఓం క్షయవినిర్ముక్తాయై నమః ।
ఓం ముగ్ధాయై నమః ।
ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యై నమః ।
ఓం అంతర్ముఖసమారాధ్యాయై నమః । 870
ఓం బహిర్ముఖసుదుర్లభాయై నమః ।
ఓం త్రయ్యై నమః ।
ఓం త్రివర్గనిలయాయై నమః ।
ఓం త్రిస్థాయై నమః ।
ఓం త్రిపురమాలిన్యై నమః ।
ఓం నిరామయాయై నమః ।
ఓం నిరాలంబాయై నమః ।
ఓం స్వాత్మారామాయై నమః ।
ఓం సుధాసృత్యై నమః ।
ఓం సంసారపంకనిర్మగ్న
సముద్ధరణపండితాయై నమః । 880
ఓం యజ్ఞప్రియాయై నమః ।
ఓం యజ్ఞకర్త్ర్యై నమః ।
ఓం యజమానస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ధర్మాధారాయై నమః ।
ఓం ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః ।
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః ।
ఓం విప్రప్రియాయై నమః ।
ఓం విప్రరూపాయై నమః ।
ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యై నమః ।
ఓం విశ్వగ్రాసాయై నమః । 890
ఓం విద్రుమాభాయై నమః ।
ఓం వైష్ణవ్యై నమః ।
ఓం విష్ణురూపిణ్యై నమః ।
ఓం అయోన్యై నమః వర్ అయోనయే
ఓం యోనినిలయాయై నమః ।
ఓం కూటస్థాయై నమః ।
ఓం కులరూపిణ్యై నమః ।
ఓం వీరగోష్ఠీప్రియాయై నమః ।
ఓం వీరాయై నమః ।
ఓం నైష్కర్మ్యాయై నమః । 900
ఓం నాదరూపిణ్యై నమః ।
ఓం విజ్ఞానకలనాయై నమః ।
ఓం కల్యాయై నమః ।
ఓం విదగ్ధాయై నమః ।
ఓం బైందవాసనాయై నమః ।
ఓం తత్వాధికాయై నమః ।
ఓం ఓం తత్వమయ్యై నమః ।
ఓం తత్వమర్థస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం సామగానప్రియాయై నమః ।
ఓం సౌమ్యాయై నమః । 910
ఓం సదాశివకుటుంబిన్యై నమః ।
ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయై నమః ।
ఓం సర్వాపద్వినివారిణ్యై నమః ।
ఓం స్వస్థాయై నమః ।
ఓం స్వభావమధురాయై నమః ।
ఓం ధీరాయై నమః ।
ఓం ధీరసమర్చితాయై నమః ।
ఓం చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం చైతన్యకుసుమప్రియాయై నమః ।
ఓం సదోదితాయై నమః । 920
ఓం సదాతుష్ఠాయై నమః ।
ఓం తరుణాదిత్యపాటలాయై నమః ।
ఓం దక్షిణాదక్షిణారాధ్యాయై నమః ।
ఓం దరస్మేరముఖాంబుజాయై నమః ।
ఓం కౌలినీకేవలాయై నమః ।
ఓం అనర్ధ్య కైవల్యపదదాయిన్యై నమః ।
ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః ।
ఓం స్తుతిమత్యై నమః ।
ఓం ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః ।
ఓం మనస్విన్యై నమః । 930
ఓం మానవత్యై నమః ।
ఓం మహేశ్యై నమః ।
ఓం మంగలాకృత్యే నమః ।
ఓం విశ్వమాత్రే నమః ।
ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః ।
ఓం విరాగిణ్యై నమః ।
ఓం ప్రగల్భాయై నమః ।
ఓం పరమోదారాయై నమః ।
ఓం పరామోదాయై నమః । 940
ఓం మనోమయ్యై నమః ।
ఓం వ్యోమకేశ్యై నమః ।
ఓం విమానస్థాయై నమః ।
ఓం వజ్రిణ్యై నమః ।
ఓం వామకేశ్వర్యై నమః ।
ఓం పంచయజ్ఞప్రియాయై నమః ।
ఓం పంచప్రేతమంచాధిశాయిన్యై నమః ।
ఓం పంచమ్యై నమః ।
ఓం పంచభూతేశ్యై నమః ।
ఓం పంచసంఖ్యోపచారిణ్యై నమః । 950
ఓం ఓం శాశ్వత్యై నమః ।
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయై నమః ।
ఓం శర్మదాయై నమః ।
ఓం శంభుమోహిన్యై నమః ।
ఓం ధరాయై నమః ।
ఓం ధరసుతాయై నమః ।
ఓం ధన్యాయై నమః ।
ఓం ధర్మిణ్యై నమః ।
ఓం ధర్మవర్ధిన్యై నమః ।
ఓం లోకాతీతాయై నమః । 960
ఓం గుణాతీతాయై నమః ।
ఓం సర్వాతీతాయై నమః ।
ఓం శామాత్మికాయై నమః ।
ఓం బంధూకకుసుమప్రఖ్యాయై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం లీలావినోదిన్యై నమః ।
ఓం సుమంగల్యై నమః ।
ఓం సుఖకర్యై నమః ।
ఓం సువేషాఢ్యాయై నమః ।
ఓం సువాసిన్యై నమః । 970
ఓం సువాసిన్యర్చనప్రీతాయై నమః ।
ఓం ఆశోభనాయై నమః ।
ఓం ఓం శుద్ధమానసాయై నమ
ఓం బిందుతర్పణసంతుష్టాయై నమః ।
ఓం పూర్వజాయై నమః ।
ఓం త్రిపురాంబికాయై నమః ।
ఓం దశముద్రాసమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం త్రిపురాశ్రీవశంకర్యై నమః ।
ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః । 980
ఓం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం యోనిముద్రాయై నమః ।
ఓం త్రిఖండేశ్యై నమః ।
ఓం త్రిగుణాయై నమః ।
ఓం అంబాయై నమః ।
ఓం త్రికోణగాయై నమః ।
ఓం అనఘాయై నమః ।
ఓం అద్భుతచారిత్రాయై నమః ।
ఓం వాంఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతాయై నమః । 990
ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యై నమః ।
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః ।
ఓం అజ్ఞానధ్వాంతదీపికాయై నమః ।
ఓం ఆబాలగోపవిదితాయై నమః ।
ఓం ఓం సర్వానుల్లంఘ్యశాసనాయై నమః ।
ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః ।
ఓం శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః ।
ఓం ఓం శ్రీశివాయై నమః ।
ఓం శివశక్త్యైక్యరూపిణ్యై నమః ।
ఓం లలితాంబికాయై నమః । 1000
॥ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ॥
॥ఇతి శ్రీలలితసహస్రనామావలిః సంపూర్ణా ॥