శ్రీ రామాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచంద్రశ్చ శాశ్వతః ।రాజీవలోచనః శ్రీమాన్రాజేంద్రో రఘుపుంగవః ॥ 1 ॥ జానకీవల్లభో జైత్రో జితామిత్రో జనార్దనః ।విశ్వామిత్రప్రియో దాంతః శరణత్రాణతత్పరః ॥ 2 ॥ వాలిప్రమథనో వాగ్మీ సత్యవాక్సత్యవిక్రమః ।సత్యవ్రతో వ్రతధరః సదాహనుమదాశ్రితః ॥ 3 ॥ కౌసలేయః ఖరధ్వంసీ విరాధవధపండితః ।విభీషణపరిత్రాతా హరకోదండఖండనః ॥ 4 ॥ సప్తతాలప్రభేత్తా చ దశగ్రీవశిరోహరః ।జామదగ్న్యమహాదర్పదలనస్తాటకాంతకః ॥ 5 ॥ వేదాంతసారో వేదాత్మా భవరోగస్య భేషజం ।దూషణత్రిశిరోహంతా త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ॥ 6 ॥ త్రివిక్రమస్త్రిలోకాత్మా పుణ్యచారిత్రకీర్తనః […]