ద్వాదశ ఆదిత్య ధ్యాన శ్లోకాః

1. ధాతాధాతా కృతస్థలీ హేతిర్వాసుకీ రథకృన్మునే ।పులస్త్యస్తుంబురురితి మధుమాసం నయంత్యమీ ॥ ధాతా శుభస్య మే దాతా భూయో భూయోఽపి భూయసః ।రశ్మిజాలసమాశ్లిష్టః తమస్తోమవినాశనః ॥ 2. అర్యంఅర్యమా పులహోఽథౌజాః ప్రహేతి పుంజికస్థలీ ।నారదః కచ్ఛనీరశ్చ నయంత్యేతే స్మ మాధవమ్ ॥ మేరుశృంగాంతరచరః కమలాకరబాంధవః ।అర్యమా తు సదా భూత్యై భూయస్యై ప్రణతస్య మే ॥ 3. మిత్రఃమిత్రోఽత్రిః పౌరుషేయోఽథ తక్షకో మేనకా హహః ।రథస్వన ఇతి హ్యేతే శుక్రమాసం నయంత్యమీ ॥ నిశానివారణపటుః ఉదయాద్రికృతాశ్రయః ।మిత్రోఽస్తు […]

ద్వాదశ ఆర్య స్తుతి

ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః ।హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు ॥ 1 ॥ నిమిషార్ధేనైకేన ద్వే చ శతే ద్వే సహస్రే ద్వే ।క్రమమాణ యోజనానాం నమోఽస్తు తే నళిననాథాయ ॥ 2 ॥ కర్మజ్ఞానఖదశకం మనశ్చ జీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ ।ద్వాదశధా యో విచరతి స ద్వాదశమూర్తిరస్తు మోదాయ ॥ 3 ॥ త్వం హి యజూఋక్సామః త్వమాగమస్త్వం వషట్కారః ।త్వం విశ్వం త్వం హంసః త్వం భానో పరమహంసశ్చ ॥ 4 […]

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీనారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః ।కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీహారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ॥ ఓం మిత్రాయ నమః ।ఓం రవయే నమః ।ఓం సూర్యాయ నమః ।ఓం భానవే నమః ।ఓం ఖగాయ నమః ।ఓం పూష్ణే నమః ।ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః ।ఓం మరీచయే నమః ।ఓం ఆదిత్యాయ నమః ।ఓం సవిత్రే నమః ।ఓం అర్కాయ నమః ।ఓం భాస్కరాయ నమః ।ఓం శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ నమః ॥ ఆదిత్యస్య నమస్కారాన్ యే కుర్వంతి దినే […]

సూర్య కవచం

శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః ।గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే ॥ 1 ॥ తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధం ।సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకం ॥ 2 ॥ సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనం ।మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణం ॥ 3 ॥ సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదం ।సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితం ॥ 4 ॥ రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనం ।మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతం ॥ 5 ॥ గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనం […]

ఆదిత్య కవచం

ధ్యానంఉదయాచల మాగత్య వేదరూప మనామయంతుష్టావ పరయా భక్త వాలఖిల్యాదిభిర్వృతం ।దేవాసురైః సదావంద్యం గ్రహైశ్చపరివేష్టితంధ్యాయన్ స్తవన్ పఠన్ నామ యః సూర్య కవచం సదా ॥ కవచంఘృణిః పాతు శిరోదేశం, సూర్యః ఫాలం చ పాతు మేఆదిత్యో లోచనే పాతు శ్రుతీ పాతః ప్రభాకరఃఘ్రూణం పాతు సదా భానుః అర్క పాతు తథాజిహ్వం పాతు జగన్నాధః కంఠం పాతు విభావసుస్కంధౌ గ్రహపతిః పాతు, భుజౌ పాతు ప్రభాకరఃఅహస్కరః పాతు హస్తౌ హృదయం పాతు భానుమాన్మధ్యం చ పాతు సప్తాశ్వో, […]

ఆదిత్య హృదయం

ధ్యానంనమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసేజగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవేత్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణేవిరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం ।రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం ॥ 1 ॥ దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం ।ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥ రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం ।యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥ ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనం ।జయావహం జపేన్నిత్యం […]

సూర్యాష్టకం

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కరదివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజంశ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహంమహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరంమహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల […]