సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం

సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీమహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా ।విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మేవిధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః ॥ 1 ॥ న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థంన జానామి పద్యం న జానామి గద్యం ।చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మేముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రం ॥ 2 ॥ మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢంమనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహం ।మహీదేవదేవం మహావేదభావంమహాదేవబాలం భజే లోకపాలం ॥ 3 ॥ యదా సంనిధానం గతా మానవా మేభవాంభోధిపారం గతాస్తే తదైవ ।ఇతి వ్యంజయన్సింధుతీరే య ఆస్తేతమీడే […]

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ ।యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ॥1॥ చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య-త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యం ।ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైఃశ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ॥2॥ జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాంధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోఃగలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తేవిభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ॥3॥ నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా-ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ ।మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥4॥ ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రేదివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామం ।క్షపేశాయ చిత్రాయ లక్ష్మ క్షయాభ్యాంవిహీనాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥5॥ ప్రణమ్రాస్యపాథోజమోదప్రదాత్రేసదాంతస్తమస్తోమసంహారకర్త్రే ।రజన్యా మపీద్ధప్రకాశాయ కుర్మోహ్యపూర్వాయ పూష్ణే నమః శంకరాయ ॥6॥ నతానాం హృదబ్జాని ఫుల్లాని శీఘ్రంకరోమ్యాశు […]

సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం స్కందాయ నమఃఓం గుహాయ నమఃఓం షణ్ముఖాయ నమఃఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమఃఓం ప్రభవే నమఃఓం పింగళాయ నమఃఓం కృత్తికాసూనవే నమఃఓం శిఖివాహాయ నమఃఓం ద్విషడ్భుజాయ నమఃఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః (10) ఓం శక్తిధరాయ నమఃఓం పిశితాశ ప్రభంజనాయ నమఃఓం తారకాసుర సంహారిణే నమఃఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమఃఓం మత్తాయ నమఃఓం ప్రమత్తాయ నమఃఓం ఉన్మత్తాయ నమఃఓం సురసైన్య సురక్షకాయ నమఃఓం దేవసేనాపతయే నమఃఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః (20) ఓం కృపాళవే నమఃఓం భక్తవత్సలాయ నమఃఓం ఉమాసుతాయ నమఃఓం శక్తిధరాయ […]

సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనం ।రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1 ॥ జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థం ।కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 2 ॥ ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానం ।శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 3 ॥ సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారం ।సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 4 ॥ ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుం ।గంగోద్భవం […]

సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం కరావలంబ స్తోత్రం

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో,శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో ।శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ,వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 1 ॥ దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ,దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద ।దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే,వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 2 ॥ నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్,తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ ।శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప,వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 3 ॥ క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల,పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే ।శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ,వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 4 ॥ దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య,దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తం ।శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన,వల్లీసనాథ మమ […]