భాగ్యదా లక్ష్మీ బారమ్మా

రాగం: శ్రీ (మేళకర్త 22 ఖరహరప్రియ జన్యరాగ)ఆరోహణ: S ఱ2 ం1 P ణ2 Sఅవరోహణ: S ణ2 P డ2 ణ2 P ం1 ఱ2 G2 ఱ2 S తాళం: ఆదిరూపకర్త: పురంధర దాసభాషా: కన్నడ పల్లవిభాగ్యదా లక్ష్మీ బారమ్మానమ్మమ్మ శ్రీ సౌ (భాగ్యదా లక్ష్మీ బారమ్మా) చరణం 1హెజ్జెయె మేలొంద్ హెజ్జెయ నిక్కుత (హెజ్జెయె మేలే హెజ్జె నిక్కుత)గజ్జె కాల్గలా ధ్వనియా తోరుత (మాడుత)సజ్జన సాధూ పూజెయె వేళెగె మజ్జిగెయొళగిన బెణ్ణెయంతె ॥(భాగ్యదా) చరణం 2కనకావృష్టియ కరెయుత బారే మనకామనెయా […]

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామావళిః

ఓం నిత్యాగతాయై నమః ।ఓం అనంతనిత్యాయై నమః ।ఓం నందిన్యై నమః ।ఓం జనరంజన్యై నమః ।ఓం నిత్యప్రకాశిన్యై నమః ।ఓం స్వప్రకాశస్వరూపిణ్యై నమః ।ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ।ఓం మహాకాళ్యై నమః ।ఓం మహాకన్యాయై నమః ।ఓం సరస్వత్యై నమః ।ఓం భోగవైభవసంధాత్ర్యై నమః ।ఓం భక్తానుగ్రహకారిణ్యై నమః ।ఓం ఈశావాస్యాయై నమః ।ఓం మహామాయాయై నమః ।ఓం మహాదేవ్యై నమః ।ఓం మహేశ్వర్యై నమః ।ఓం హృల్లేఖాయై నమః ।ఓం పరమాయై నమః ।ఓం […]

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్టసహస్రంచ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే ।మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే ॥ 1 ॥ గార్గ్య ఉవాచసనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం ।అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే ॥ 2 ॥ సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై ।భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే ॥ 3 ॥ సనత్కుమార భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః ।ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనం ॥ 4 ॥ ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలం ।సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః ॥ 5 ॥ దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా […]

సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం

క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే। శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే॥ ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే। త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలం। సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ। రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః॥ కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా। స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే॥ వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ। గంగాచ తులసీత్వంచ సావిత్రీ బ్రహ్మ లోకతః॥ కృష్ణ […]

శ్రీ మహా లక్ష్మీ అష్టోత్తర శత నామావళి​

ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః (10) ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచ్యై నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం హిరణ్మయ్యై నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః […]

కనకధారా స్తోత్రం

https://youtu.be/BoY4hnVtp90 వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలంఅమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీభృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం ।అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలామాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ॥ 1 ॥ ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేఃప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని ।మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యాసా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః ॥ 2 ॥ ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందంఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రం ।ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రంభూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః ॥ 3 ॥ బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యాహారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి […]

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

దేవ్యువాచదేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర!కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ॥అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ॥ ఈశ్వర ఉవాచదేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం ।సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనం ॥సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదం ।రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం ॥దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదం ।పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకం ॥సమస్త దేవ సంసేవ్యం అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదం ।కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకం ॥తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు ।అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా […]

మహా లక్ష్మ్యష్టకం

ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే । శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి । సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 2 ॥ సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి । సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 3 ॥ సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని । మంత్ర మూర్తే సదా […]

శ్రీ సూక్తం

ఓం ॥ హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం ।చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ॥ తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం ।యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం ॥ అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద-ప్రబోధినీం ।శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతాం ॥ కాంసోస్మి తాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం ।పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం ॥ చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం ।తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం […]