శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజం, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ న్యాసఃపరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ఇతి ముఖే,గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,శారంగధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే ॥ కరన్యాసఃశ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యంతాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యంతాని తర్జనీభ్యాం నమః […]

లోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం

రాగం: హుసేనితాళం: ఆది ఆలోకయే శ్రీ బాల కృష్ణంసఖి ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ చరణ నిక్వణిత నూపుర కృష్ణంకర సంగత కనక కంకణ కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ కింకిణీ జాల ఘణ ఘణిత కృష్ణంలోక శంకిత తారావళి మౌక్తిక కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ సుందర నాసా మౌక్తిక శోభిత కృష్ణంనంద నందనం అఖండ విభూతి కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ కంఠోప కంఠ శోభి కౌస్తుభ కృష్ణంకలి కల్మష తిమిర భాస్కర కృష్ణం ॥ఆలోకయే॥ నవనీత ఖంఠ దధి చోర […]

కృష్ణం కలయ సఖి

రాగం: ముఖారితాళం: ఆది కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం బాల కృష్ణం కలయ సఖి సుందరం కృష్ణం కథవిషయ తృష్ణం జగత్ప్రభ విష్ణుం సురారిగణ జిష్ణుం సదా బాలకృష్ణం కలయ సఖి సుందరం నృత్యంతమిహ ముహురత్యంతమపరిమిత భృత్యానుకూలం అఖిల సత్యం సదా బాలకృష్ణం కలయ సఖి సుందరం ధీరం భవజలభారం సకలవేదసారం సమస్తయోగిధారం సదా బాలకృష్ణం కలయ సఖి సుందరం శృంగార రసభర సంగీత సాహిత్య గంగాలహరికేళ సంగం సదా బాలకృష్ణం కలయ సఖి సుందరం రామేణ […]

శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం కృష్ణాయ నమఃఓం కమలానాథాయ నమఃఓం వాసుదేవాయ నమఃఓం సనాతనాయ నమఃఓం వసుదేవాత్మజాయ నమఃఓం పుణ్యాయ నమఃఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమఃఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభధరాయ నమఃఓం యశోదావత్సలాయ నమఃఓం హరయే నమః ॥ 10 ॥ఓం దేవకీనందనాయ నమఃఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా నమఃఓం శంఖాంద్యుదాయుధాయ నమఃఓం శ్రీశాయ నమఃఓం నందగోప ప్రియాత్మజాయ నమఃఓం యమునా వేగసంహారిణే నమఃఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమఃఓం పూతనా జీవితహరాయ నమఃఓం శకటాసుర భంజనాయ నమఃఓం నందవ్రజ జనానందినే నమః ॥ 20 […]

కృష్ణాష్టకం

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం ।దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితం ।రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననం ।విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురం ॥ మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం ।బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభం ।యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం […]