Shiva mantra stotra

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ ।యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ॥1॥ చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య-త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యం ।ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైఃశ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ॥2॥ జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాంధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోఃగలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తేవిభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ॥3॥ నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా-ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ ।మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥4॥ ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రేదివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామం ।క్షపేశాయ చిత్రాయ లక్ష్మ క్షయాభ్యాంవిహీనాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥5॥ ప్రణమ్రాస్యపాథోజమోదప్రదాత్రేసదాంతస్తమస్తోమసంహారకర్త్రే ।రజన్యా మపీద్ధప్రకాశాయ కుర్మోహ్యపూర్వాయ పూష్ణే నమః శంకరాయ ॥6॥ నతానాం హృదబ్జాని ఫుల్లాని శీఘ్రంకరోమ్యాశు …

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం Read More »

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయకర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ ।కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 1 ॥ గౌరీప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయకాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ ।గంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 2 ॥ భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ ।జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 3 ॥ చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయఫాలేక్షణాయ మణికుండల మండితాయ ।మంజీరపాదయుగళాయ జటాధరాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 4 ॥ పంచాననాయ ఫణిరాజ విభూషణాయహేమాంకుశాయ …

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం Read More »

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాంవిణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః ।యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుంక్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥1॥ బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసానో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి ।నానారోగాదిదుఃఖాద్రుదనపరవశః శంకరం న స్మరామిక్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥2॥ ప్రౌఢోఽహం యౌవనస్థో విషయవిషధరైః పంచభిర్మర్మసంధౌదష్టో నష్టోఽవివేకః …

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం Read More »

శివ షడక్షరీ స్తోత్రం

॥ఓం ఓం॥ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః ।కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ॥ 1 ॥ ॥ఓం నం॥నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః ।నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ॥ 2 ॥ ॥ఓం మం॥మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం ।మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ॥ 3 ॥ ॥ఓం శిం॥శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం ।మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ॥ 4 ॥ ॥ఓం వాం॥వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణం ।వామే శక్తిధరం …

శివ షడక్షరీ స్తోత్రం Read More »

శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం

ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినేశ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం ॥ సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినేగంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ సత్యానంద స్వరూపాయ నిత్యానంద విధాయనేస్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణేసుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ శ్రీశైలే శిఖరేశ్వరం గణపతిం శ్రీ హటకేశంపునస్సారంగేశ్వర బిందుతీర్థమమలం ఘంటార్క సిద్ధేశ్వరం ।గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరంశంఖంచక్ర వరాహతీర్థమనిశం శ్రీశైలనాథం భజే ॥ హస్తేకురంగం గిరిమధ్యరంగం శృంగారితాంగం గిరిజానుషంగంమూర్దేందుగంగం మదనాంగ భంగం శ్రీశైలలింగం …

శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం Read More »

పంచామృత స్నానాభిషేకం

క్షీరాభిషేకంఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమవృష్ణియం । భవావాజస్య సంగధే ॥ క్షీరేణ స్నపయామి ॥ దధ్యాభిషేకందధిక్రావణ్ణో అకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః । సురభినో ముఖాకరత్ప్రణ ఆయూగ్ంషితారిషత్ ॥ దధ్నా స్నపయామి ॥ ఆజ్యాభిషేకంశుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోఽసి దేవోవస్సవితోత్పునా త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసో స్సూర్యస్య రశ్మిభిః ॥ ఆజ్యేన స్నపయామి ॥ మధు అభిషేకంమధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధవః । మాధ్వీర్నస్సంత్వోషధీః । మధునక్త ముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః । మధుద్యౌరస్తు నః పితా । మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్ం …

పంచామృత స్నానాభిషేకం Read More »

మన్యు సూక్తం

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే మన్యోఽవిధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వమానుషక్ ।సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా యుజా సహస్కృతేన సహసా సహస్వతా ॥ 1 ॥ మన్యురింద్రో మన్యురేవాస దేవో మన్యుర్ హోతా వరుణో జాతవేదాః ।మన్యుం విశ ఈళతే మానుషీర్యాః పాహి నో మన్యో॒ తపసా సజోషాః ॥ 2 ॥ అభీహి మన్యో తవసస్తవీయాన్ తపసా యుజా వి జహి శత్రూన్ ।అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ …

మన్యు సూక్తం Read More »

శివ మహిమ్నా స్తోత్రం

అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రం ॥ మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీస్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః ।అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ॥ 1 ॥ అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోఃఅతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి ।స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయఃపదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ॥ 2 ॥ మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవతఃతవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదం …

శివ మహిమ్నా స్తోత్రం Read More »

శివ కవచం

అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః ।అనుష్టుప్ ఛందః ।శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా ।ఓం బీజం ।నమః శక్తిః ।శివాయేతి కీలకం ।మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ కరన్యాసఃఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః । నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః । మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః । శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః । వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । యం ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । హృదయాది అంగన్యాసఃఓం సదాశివాయ …

శివ కవచం Read More »

శివ భుజంగం

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండంచలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండం ।కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండంశివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండం ॥ 1 ॥ అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థంచిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయం ।హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపంమనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే ॥ 2 ॥ స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థంమనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషం ।జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళింపరాశక్తిమిత్రం నమః పంచవక్త్రం ॥ 3 ॥ శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిఃపంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః ।అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతంపరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ॥ 4 ॥ ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధంమరుత్వన్మణి శ్రీమహః శ్యామమర్ధం ।గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతఃస్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతోః ॥ 5 ॥ స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రానమన్మౌళిమందారమాలాభిషిక్తం ।నమస్యామి …

శివ భుజంగం Read More »

error: