శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా ।శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రికా ॥ 1 ॥ శివానుజా పుస్తకహస్తా జ్ఞానముద్రా రమా చ వై ।కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ ॥ 2 ॥ మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా ।మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా ॥ 3 ॥ మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా ।సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ ॥ 4 ॥ చంద్రికా చంద్రలేఖావిభూషితా చ మహాఫలా ।సావిత్రీ సురసాదేవీ […]

సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమఃఓం మహాభద్రాయై నమఃఓం మహామాయాయై నమఃఓం వరప్రదాయై నమఃఓం శ్రీప్రదాయై నమఃఓం పద్మనిలయాయై నమఃఓం పద్మాక్ష్యై నమఃఓం పద్మవక్త్రికాయై నమఃఓం శివానుజాయై నమఃఓం పుస్తకహస్తాయై నమః (10) ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమఃఓం రమాయై నమఃఓం కామరూపాయై నమఃఓం మహావిద్యాయై నమఃఓం మహాపాతక నాశిన్యై నమఃఓం మహాశ్రయాయై నమఃఓం మాలిన్యై నమఃఓం మహాభోగాయై నమఃఓం మహాభుజాయై నమఃఓం మహాభాగాయై నమః (20) ఓం మహోత్సాహాయై నమఃఓం దివ్యాంగాయై నమఃఓం సురవందితాయై నమఃఓం మహాకాళ్యై నమఃఓం […]

మేధా సూక్తం

తైత్తిరీయారణ్యకం – 4, ప్రపాఠకః – 10, అనువాకః – 41-44 ఓం యశ్ఛందసామృషభో విశ్వరూపః । ఛందోభ్యోఽధ్యమృతాథ్సంబభూవ । స మేంద్రో॑ మేధయా స్పృణోతు । అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం । శరీరం మే విచర్షణం । జిహ్వా మే మధుమత్తమా । కర్ణాభ్యాం భూరివిశ్రువం । బ్రహ్మణః కోశో॑ఽసి మేధయా పిహితః । శ్రుతం మే గోపాయ ॥ ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥ ఓం మేధాదేవీ జుషమాణా న ఆగాద్విశ్వాచీ భద్రా […]

సరస్వతీ స్తోత్రం

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతాయా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా ।యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితాసా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ॥ 1 ॥ దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానాహస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ ।భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాzసమానాసా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా ॥ 2 ॥ సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా ।విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా ॥ 3 ॥ సరస్వతీ […]