సాయి బాబా అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం సాయినాథాయ నమఃఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమఃఓం శ్రీ రామకృష్ణ మారుత్యాది రూపాయ నమఃఓం శేషశాయినే నమఃఓం గోదావరీతట శిరడీ వాసినే నమఃఓం భక్త హృదాలయాయ నమఃఓం సర్వహృద్వాసినే నమఃఓం భూతావాసాయ నమఃఓం భూత భవిష్యద్భావవర్జతాయ నమఃఓం కాలాతీ తాయ నమః ॥ 10 ॥ఓం కాలాయ నమఃఓం కాలకాలాయ నమఃఓం కాల దర్పదమనాయ నమఃఓం మృత్యుంజయాయ నమఃఓం అమర్త్యాయ నమఃఓం మర్త్యాభయ ప్రదాయ నమఃఓం జీవాధారాయ నమఃఓం సర్వాధారాయ నమఃఓం భక్తా వన సమర్థాయ నమఃఓం […]

షిరిడి సాయి బాబా రాత్రికాల ఆరతి – షేజ్ ఆరతి

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా।పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతానిర్గుణాతీస్ధతి కైసీ ఆకారా ఆలీబాబా ఆకారా ఆలీసర్వాఘటి భరూనీ ఉరలీసాయిమావులీఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా।పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతారజతమ సత్త్వ తిఘే మాయాప్రసవలీబాబామాయా ప్రసవలీమాయేచియే పోటీకైసీ మాయా ఉద్భవలీఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాధా।పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లావిలా ఆతాసప్తసాగరీకైసా ఖేళ్ మండీలా బాబా ఖేళ్ మండీలాఖేళూనియా […]

షిరిడి సాయి బాబా సాయంకాల ఆరతి – ధూప్ ఆరతి

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవచరణ రజతాలీ ద్యావా దాసావిసావాభక్తావిసావా ఆరతిసాయిబాబా జాళునియ అనంగ సస్వరూపిరాహేదంగముమూక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగడోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా జయమని జైసాభావ తయ తైసా అనుభవదావిసి దయాఘనా ఐసి తుఝీహిమావతుఝీహిమావా ఆరతిసాయిబాబా తుమచేనామ ద్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధాఅగాధతవకరణి మార్గ దావిసి అనాధాదావిసి అనాధా ఆరతి సాయిబాబా కలియుగి అవతారా సద్గుణ పరబ్రహ్మా సాచారఅవతీర్ణ ఝూలాసే స్వామీ దత్త దిగంబరదత్త దిగంబర ఆరతి […]

షిరిడి సాయి బాబా మధ్యాహ్నకాల ఆరతి – మధ్యాహ్న ఆరతి

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. ఘే^^ఉని పంచాకరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీసాయీసీ ఆరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీఉఠా ఉఠా హో బాన్ ధవ ఓవాళు హరమాధవసాయీరామాధవ ఓవాళు హరమాధవకరూనియాస్ధిరమన పాహుగంభీరహేధ్యానాసాయీచే హేధ్యానా పాహుగంభీర హేధ్యానాక్రుష్ణ నాధా దత్తసాయి జడోచిత్తతుఝే పాయీచిత్త(దత్త) బాబాసాయీ జడోచిత్తతుఝే పాయీఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యాదాతారజీవాచరణారజతాలి ధ్యావాదాసావిసావభక్తాంవిసావ ఆరతిసాయిబాబాజాళునియ ఆనంగస్వస్వరూపిరహెదంగముముక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగడోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబాజయమనీజైసాభావ తయతైసా^^అనుభావదావిసిదయాఘనా ఐసీతుఝీహిమావతుఝీహిమావ ఆరతిసాయిబాబాతుమచేనామద్యాతా హరే సంస్క్రుతి వ్యాధాఅగాధతవకరణీమార్గదావిసి అనాధాదావిసి అనాధా ఆరతిసాయిబాబాకలియుగి అవతార సగుణపరబ్రహ్మసచారఅవతార్ణఝాలాసే […]

షిరిడి సాయి బాబా ప్రాతఃకాల ఆరతి – కాకడ ఆరతి

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై. 1. జోడూ నియాకరచరణి ఠేవిలామాధాపరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధాఅసోనసో భావా^^ఆలో – తూఝియాఠాయాక్రుపాద్రుష్టిపాహే మజకడే – సద్గురూరాయాఅఖండిత అసావే^^ఇసే – వాటతేపాయీతుకాహ్మణే దేవామాఝీ వేడీవాకుడీనామే భవపాS హాతి – ఆపుల్యాతోడీ 2.ఉఠాపాండురంగా అతా ప్రభాత సమయో పాతలా ।వైష్ణవాంచా మేళా గరుడ-పారీ దాటలా ॥గరూడాపారా పాసునీ మహా ద్వారా పర్యంతా ।సురవరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూని హాత్శుకసనకాదిక నారదతుంబర భక్తాంచ్యాకోటీత్రిశూలఢమరూ ఘే^^ఉని ఉభా గిరిజేచాపతీకలియుగీచా భక్తానామా […]

ఓం జయ జగదీశ హరే

ఓం జయ జగదీశ హరేస్వామీ జయ జగదీశ హరేభక్త జనోం కే సంకట,దాస జనోం కే సంకట,క్షణ మేం దూర కరే,ఓం జయ జగదీశ హరే ॥ 1 ॥ జో ధ్యావే ఫల పావే,దుఖ బినసే మన కాస్వామీ దుఖ బినసే మన కాసుఖ సమ్మతి ఘర ఆవే,సుఖ సమ్మతి ఘర ఆవే,కష్ట మిటే తన కాఓం జయ జగదీశ హరే ॥ 2 ॥ మాత పితా తుమ మేరే,శరణ గహూం మైం కిసకీస్వామీ […]