శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః ।ఉగ్రసింహో మహాదేవస్స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః ॥ 1 ॥ రౌద్రస్సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః ।హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః ॥ 2 ॥ పంచాననః పరబ్రహ్మ చాఽఘోరో ఘోరవిక్రమః ।జ్వలన్ముఖో జ్వాలమాలీ మహాజ్వాలో మహాప్రభుః ॥ 3 ॥ నిటిలాక్షస్సహస్రాక్షో దుర్నిరీక్షః ప్రతాపనః ।మహాదంష్ట్రాయుధః ప్రాజ్ఞశ్చండకోపీ సదాశివః ॥ 4 ॥ హిరణ్యకశిపుధ్వంసీ దైత్యదానవభంజనః ।గుణభద్రో మహాభద్రో బలభద్రస్సుభద్రకః ॥ 5 ॥ కరాళో వికరాళశ్చ వికర్తా సర్వకర్తృకః ।శింశుమారస్త్రిలోకాత్మా ఈశస్సర్వేశ్వరో విభుః ॥ […]

లక్ష్మీ నరసింహ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం నారసింహాయ నమఃఓం మహాసింహాయ నమఃఓం దివ్య సింహాయ నమఃఓం మహాబలాయ నమఃఓం ఉగ్ర సింహాయ నమఃఓం మహాదేవాయ నమఃఓం స్తంభజాయ నమఃఓం ఉగ్రలోచనాయ నమఃఓం రౌద్రాయ నమఃఓం సర్వాద్భుతాయ నమః ॥ 10 ॥ఓం శ్రీమతే నమఃఓం యోగానందాయ నమఃఓం త్రివిక్రమాయ నమఃఓం హరయే నమఃఓం కోలాహలాయ నమఃఓం చక్రిణే నమఃఓం విజయాయ నమఃఓం జయవర్ణనాయ నమఃఓం పంచాననాయ నమఃఓం పరబ్రహ్మణే నమః ॥ 20 ॥ఓం అఘోరాయ నమఃఓం ఘోర విక్రమాయ నమఃఓం జ్వలన్ముఖాయ […]

లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే । యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 1 ॥ బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత । లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 2 ॥ సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య । త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 3 ॥ సంసారజాలపతితతస్య జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝషోపమస్య । ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 4 ॥ సంసారకూమపతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య […]

శ్రీ నరసింహ అష్టకం

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి-శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత।పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నందైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ ॥ 1 ॥ పాదకమలావనత పాతకి-జనానాంపాతకదవానల పతత్రివర-కేతో।భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాంపాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ ॥ 2 ॥ తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః ।పండితనిధాన-కమలాలయ నమస్తేపంకజనిషణ్ణ నరసింహ నరసింహ ॥ 3 ॥ మౌలిషు విభూషణమివామర వరాణాంయోగిహృదయేషు చ శిరస్సునిగమానాం ।రాజదరవింద-రుచిరం పదయుగం తేదేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ నరసింహ ॥ 4 ॥ వారిజవిలోచన మదంతిమ-దశాయాంక్లేశ-వివశీకృత-సమస్త-కరణాయాం ।ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాంనాథమధిరుహ్య […]