హనుమాన్ బజరంగ బాణ

నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, బినయ కరై సనమాన ।తేహి కే కారజ సకల సుభ, సిద్ధ కరై హనుమాన ॥ చౌపాఈజయ హనుమంత సంత హితకారీ । సున లీజై ప్రభు అరజ హమారీ ॥జన కే కాజ బిలంబ న కీజై । ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై ॥ జైసే కూది సింధు మహిపారా । సురసా బదన పైఠి బిస్తారా ॥ఆగే జాయ లంకినీ రోకా । మారేహు లాత […]

శ్రీ హనుమదష్టకం

శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన పంకజలోచన మంగళరాశేచండమహాభుజదండ సురారివిఖండనపండిత పాహి దయాళో ।పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారంత్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 1 ॥ సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలంపుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః ।కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుంజలవేన విభో వైత్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 2 ॥ సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషంప్రాప్య సుదుఃఖసహస్రభుజంగవిషైకసమాకులసర్వతనోర్మే ।ఘోరమహాకృపణాపదమేవ గతస్య హరే పతితస్య భవాబ్ధౌత్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ […]

హనుమాన్ (ఆంజనేయ) అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః ।తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః ॥ 1 ॥ అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః ।సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః ॥ 2 ॥ పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః ।పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః ॥ 3 ॥ సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ ।సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః ॥ 4 ॥ పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ ।సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా ॥ 5 ॥ కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః ।బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః ॥ 6 ॥ కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః ।కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ ॥ […]

హనుమత్-పంచరత్నం

వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛంసీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యం ॥ 1 ॥ తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగంసంజీవనమాశాసే మంజులమహిమానమంజనాభాగ్యం ॥ 2 ॥ శంబరవైరిశరాతిగమంబుజదల విపులలోచనోదారంకంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్ఠమేకమవలంబే ॥ 3 ॥ దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిఃదారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః ॥ 4 ॥ వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృశందీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షం ॥ 5 ॥ ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పంచరత్నాఖ్యంచిరమిహ నిఖిలాన్భోగాన్భుంక్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి ॥ 6 ॥

హనుమ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమఃఓం మహావీరాయ నమఃఓం హనుమతే నమఃఓం మారుతాత్మజాయ నమఃఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమఃఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమఃఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమఃఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమఃఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమఃఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః (10)ఓం వరవిద్యా పరిహారాయ నమఃఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమఃఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమఃఓం పరమంత్ర ప్రభేదకాయ నమఃఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమఃఓం భీమసేన సహాయకృతే నమఃఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమఃఓం సర్వలోక చారిణే నమఃఓం మనోజవాయ నమఃఓం పారిజాత ధృమమూలస్థాయ నమః (20)ఓం సర్వమంత్ర స్వరూపవతే నమఃఓం […]

Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయంప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయంభజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రంభజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపంభజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబుసాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసినీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయనీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవైరామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితేనా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితేఅంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవనిన్నెంచ నేనెంతవాడన్దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివైస్వామి కార్యార్థమై యేగిశ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించిసర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం […]

హనుమాన్ చాలీసా

https://www.youtube.com/watch?v=UrIgXEBX0os&ab_channel=Rudra%27sEduCab దోహాశ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥ ధ్యానంగోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం ।రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజం ॥యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం ।భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం ॥ చౌపాఈజయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ […]