సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః

శివ గాయత్రి మంత్రఃఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి ।తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ॥ గణపతి గాయత్రి మంత్రఃఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి ।తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ ॥ నంది గాయత్రి మంత్రఃఓం తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుండాయ ధీమహి ।తన్నో నందిః ప్రచోదయాత్ ॥ సుబ్రహ్మణ్య గాయత్రి మంత్రఃఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి ।తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్ ॥ గరుడ గాయత్రి మంత్రఃఓం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి ।తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్ ॥ […]

శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ –భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద ।శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతం ॥ 1 ॥ సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే ।కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనం ॥ 2 ॥ బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనం ।ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన ॥ 3 ॥ వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః ।శ్రీనారాయణ ఉవాచ –సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ ॥ 4 ॥ శృణు వక్ష్యామి […]

గాయత్రీ కవచం

నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయోఽస్తి మమ ప్రభోచతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః కర్మత చ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకంఋషి శ్ఛందోఽధి దైవంచ ధ్యానం చ విధివ త్ప్రభో నారాయణ ఉవాచ అస్య్తేకం పరమం గుహ్యం గాయత్రీ కవచం తథాపఠనా ద్ధారణా న్మర్త్య స్సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే సర్వాంకామానవాప్నోతి దేవీ రూపశ్చ జాయతేగాయత్త్రీ కవచస్యాస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః ఋషయో ఋగ్యజుస్సామాథర్వ చ్ఛందాంసి నారదబ్రహ్మరూపా దేవతోక్తా […]

గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం తరుణాదిత్య సంకాశాయై నమఃఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమఃఓం విచిత్ర మాల్యాభరణాయై నమఃఓం తుహినాచల వాసిన్యై నమఃఓం వరదాభయ హస్తాబ్జాయై నమఃఓం రేవాతీర నివాసిన్యై నమఃఓం ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞాయై నమఃఓం యంత్రాకృత విరాజితాయై నమఃఓం భద్రపాదప్రియాయై నమఃఓం గోవిందపదగామిన్యై నమః ॥ 10 ॥ఓం దేవర్షిగణ సంతుస్త్యాయై నమఃఓం వనమాలా విభూషితాయై నమఃఓం స్యందనోత్తమ సంస్థానాయై నమఃఓం ధీరజీమూత నిస్వనాయై నమఃఓం మత్తమాతంగ గమనాయై నమఃఓం హిరణ్యకమలాసనాయై నమఃఓం ధీజనాధార నిరతాయై నమఃఓం యోగిన్యై నమఃఓం యోగధారిణ్యై నమఃఓం […]

నిత్య సంధ్యా వందనం

శరీర శుద్ధిఅపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం᳚ గతోఽపివా ।యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః ॥పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః । ఆచమనఃఓం ఆచమ్యఓం కేశవాయ స్వాహాఓం నారాయణాయ స్వాహాఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య)ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా)ఓం విష్ణవే నమఃఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా)ఓం త్రివిక్రమాయ నమఃఓం వామనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)ఓం శ్రీధరాయ నమఃఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె జలం ప్రోక్ష్య)ఓం పద్మనాభాయ నమః […]

గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం

ఓం భూర్భువస్సువః తథ్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి । ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ॥ తథ్సవితు – స్సవితు – స్తత్తథ్సవితుర్వరేణ్యం వరేణ్యగ్ం సవితు స్తత్తథ్సవితుర్వరేణ్యం । సవితుర్వరేణ్యం వరేణ్యగ్ం సవితు-స్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో భర్గో వరేణ్యగ్ం సవితు-స్సవితుర్వరేణ్యం భర్గః । వరేణ్యం భర్గో భర్గో వరేణ్యం వరేణ్యం భర్గో దేవస్య దేవస్య భర్గో వరేణ్యం వరేణ్యం భర్గో దేవస్య । భర్గో॑ దేవస్య దేవస్య భర్గో భర్గో దేవస్య ధీమహి దేవస్య భర్గో భర్గో దేవస్య […]