ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ ।ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ ।పార్వత్యై శివసంప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే ॥ నారాయణ ఉవాచ ।ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య మాహాత్మ్యం కేన వోచ్యతే ।ఇంద్రేణాదౌ కృతం స్తోత్రం సర్వాపద్వినివారణం ॥ తదేవాహం బ్రవీమ్యద్య పృచ్ఛతస్తవ నారద ।అస్య శ్రీ ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమహామంత్రస్య, శచీపురందర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, ఇంద్రాక్షీ దుర్గా దేవతా, లక్ష్మీర్బీజం, భువనేశ్వరీ శక్తిః, భవానీ కీలకం, మమ ఇంద్రాక్షీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః । కరన్యాసఃఇంద్రాక్ష్యై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।మహాలక్ష్మ్యై తర్జనీభ్యాం […]

శ్యామలా దండకం

ధ్యానంమాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసాం ।మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥ చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే ।పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః ॥ 2 ॥ వినియోగఃమాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ ।కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ ॥ 3 ॥ స్తుతిజయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే ।జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే ॥ 4 ॥ దండకంజయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీపసంరూఢ బిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే సర్వలోకప్రియే, సాదరారబ్ధసంగీతసంభావనాసంభ్రమాలోలనీపస్రగాబద్ధచూలీసనాథత్రికే సానుమత్పుత్రికే, శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావలీబద్ధసుస్నిగ్ధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే లోకసంభావితే కామలీలాధనుస్సన్నిభభ్రూలతాపుష్పసందోహసందేహకృల్లోచనే వాక్సుధాసేచనే చారుగోరోచనాపంకకేళీలలామాభిరామే సురామే […]

నవరత్న మాలికా స్తోత్రం

హారనూపురకిరీటకుండలవిభూషితావయవశోభినీంకారణేశవరమౌలికోటిపరికల్ప్యమానపదపీఠికాం ।కాలకాలఫణిపాశబాణధనురంకుశామరుణమేఖలాంఫాలభూతిలకలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 1 ॥ గంధసారఘనసారచారునవనాగవల్లిరసవాసినీంసాంధ్యరాగమధురాధరాభరణసుందరాననశుచిస్మితాం ।మంధరాయతవిలోచనామమలబాలచంద్రకృతశేఖరీంఇందిరారమణసోదరీం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 2 ॥ స్మేరచారుముఖమండలాం విమలగండలంబిమణిమండలాంహారదామపరిశోభమానకుచభారభీరుతనుమధ్యమాం ।వీరగర్వహరనూపురాం వివిధకారణేశవరపీఠికాంమారవైరిసహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 3 ॥ భూరిభారధరకుండలీంద్రమణిబద్ధభూవలయపీఠికాంవారిరాశిమణిమేఖలావలయవహ్నిమండలశరీరిణీం ।వారిసారవహకుండలాం గగనశేఖరీం చ పరమాత్మికాంచారుచంద్రవిలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 4 ॥ కుండలత్రివిధకోణమండలవిహారషడ్దలసముల్లస-త్పుండరీకముఖభేదినీం చ ప్రచండభానుభాసముజ్జ్వలాం ।మండలేందుపరివాహితామృతతరంగిణీమరుణరూపిణీంమండలాంతమణిదీపికాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 5 ॥ వారణాననమయూరవాహముఖదాహవారణపయోధరాంచారణాదిసురసుందరీచికురశేకరీకృతపదాంబుజాం ।కారణాధిపతిపంచకప్రకృతికారణప్రథమమాతృకాంవారణాంతముఖపారణాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 6 ॥ […]

శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః

॥ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ॥ ఓం కకారరూపాయై నమఃఓం కళ్యాణ్యై నమఃఓం కళ్యాణగుణశాలిన్యై నమఃఓం కళ్యాణశైలనిలయాయై నమఃఓం కమనీయాయై నమఃఓం కళావత్యై నమఃఓం కమలాక్ష్యై నమఃఓం కల్మషఘ్న్యై నమఃఓం కరుణమృతసాగరాయై నమఃఓం కదంబకాననావాసాయై నమః (10) ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమఃఓం కందర్పవిద్యాయై నమఃఓం కందర్పజనకాపాంగవీక్షణాయై నమఃఓం కర్పూరవీటీసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటాయై నమఃఓం కలిదోషహరాయై నమఃఓం కంజలోచనాయై నమఃఓం కమ్రవిగ్రహాయై నమఃఓం కర్మాదిసాక్షిణ్యై నమఃఓం కారయిత్ర్యై నమఃఓం కర్మఫలప్రదాయై నమః (20) ఓం ఏకారరూపాయై నమఃఓం ఏకాక్షర్యై నమఃఓం […]

శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం గౌర్యై నమః ।ఓం గణేశజనన్యై నమః ।ఓం గిరిరాజతనూద్భవాయై నమః ।ఓం గుహాంబికాయై నమః ।ఓం జగన్మాత్రే నమః ।ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః ।ఓం వీరభద్రప్రసువే నమః ।ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః ।ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః (10) ఓం కష్టదారిద్య్రశమన్యై నమః ।ఓం శివాయై నమః ।ఓం శాంభవ్యై నమః ।ఓం శాంకర్యై నమః ।ఓం బాలాయై నమః ।ఓం భవాన్యై నమః ।ఓం భద్రదాయిన్యై నమః ।ఓం మాంగళ్యదాయిన్యై నమః […]

దుర్గా పంచ రత్నం

తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢాం ।త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్యమాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 1 ॥ దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతామహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా ।గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠామాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 2 ॥ పరాస్య శక్తిః వివిధైవ శ్రూయసేశ్వేతాశ్వవాక్యోదితదేవి దుర్గే ।స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా తేమాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 3 ॥ దేవాత్మశబ్దేన శివాత్మభూతాయత్కూర్మవాయవ్యవచోవివృత్యాత్వం పాశవిచ్ఛేదకరీ ప్రసిద్ధామాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 4 ॥ త్వం బ్రహ్మపుచ్ఛా […]

శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ అష్టకం

అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాఽపర్ణా ఉమా పార్వతీకాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీసావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదాచిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ॥ 1 ॥ అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీవాణీ పల్లవపాణి వేణుమురళీగానప్రియా లోలినీకళ్యాణీ ఉడురాజబింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీచిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ॥ 2 ॥ అంబా నూపురరత్నకంకణధరీ కేయూరహారావళీజాతీచంపకవైజయంతిలహరీ గ్రైవేయకైరాజితావీణావేణువినోదమండితకరా వీరాసనేసంస్థితాచిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ॥ 3 ॥ అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళీ బగలా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీబ్రహ్మాణీ త్రిపురాంతకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్జ్వలాచాముండా […]

నవ దుర్గా స్తోత్రం

గణేశఃహరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుం ।పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ ॥ దేవీ శైలపుత్రీవందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం।వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ॥ దేవీ బ్రహ్మచారిణీదధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ ।దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ॥ దేవీ చంద్రఘంటేతిపిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా ।ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా ॥ దేవీ కూష్మాండాసురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ ।దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే ॥ దేవీస్కందమాతాసింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా ।శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ ॥ దేవీకాత్యాయణీచంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా ।కాత్యాయనీ శుభం […]

దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రం

శ్రీగణేశాయ నమః ।శ్రీదేవ్యువాచ । మమ నామసహస్రం చ శివపూర్వవినిర్మితం ।తత్పఠ్యతాం విధానేన తదా సర్వం భవిష్యతి ॥ 1 ॥ ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవీ శ్రావయామాస తచ్చతాన్ ।తదేవ నామ సాహస్రం దకారాది వరాననే ॥ 2 ॥ రోగదారిద్ర్య దౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశకం ।సర్వాసాం పూజితం నామ శ్రీదుర్గాదేవతా మతా ॥ 3 ॥ నిజబీజం భవేద్ బీజం మంత్రం కీలకముచ్యతే ।సర్వాశాపూరణే దేవి వినియోగః ప్రకీర్త్తితః ॥ 4 ॥ ఓం అస్య శ్రీదకారాదిదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రస్య ।శివ […]

శ్రీ దుర్గా నక్షత్ర మాలికా స్తుతి

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః ।అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీం ॥ 1 ॥ యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం ।నందగోపకులేజాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధనీం ॥ 2 ॥ కంసవిద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీం ।శిలాతటవినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీం ॥ 3 ॥ వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్య విభూషితాం ।దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీం ॥ 4 ॥ భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివాం ।తాన్వై తారయతే పాపాత్ పంకేగామివ దుర్బలాం ॥ 5 ॥ స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో వివిధైః […]