శ్రి దత్త స్తవం

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం ।ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 1 ॥ దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం ।సర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 2 ॥ శరణాగతదీనార్త పరిత్రాణపరాయణం ।నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 3 ॥ సర్వానర్థహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం ।సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 4 ॥ బ్రహ్మణ్యం ధర్మతత్త్వజ్ఞం భక్తకీర్తివివర్ధనం ।భక్తాఽభీష్టప్రదం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ॥ 5 ॥ శోషణం పాపపంకస్య దీపనం […]

శ్రి దత్తాత్రేయ వజ్ర కవచం

ఋషయ ఊచుః ।కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్వేదవ్యాస కలౌయుగే ।ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతం ॥ 1 ॥ వ్యాస ఉవాచ ।శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనం ।సకృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకం ॥ 2 ॥ గౌరీశృంగే హిమవతః కల్పవృక్షోపశోభితం ।దీప్తే దివ్యమహారత్న హేమమండపమధ్యగం ॥ 3 ॥ రత్నసింహాసనాసీనం ప్రసన్నం పరమేశ్వరం ।మందస్మితముఖాంభోజం శంకరం ప్రాహ పార్వతీ ॥ 4 ॥ శ్రీదేవీ ఉవాచ ।దేవదేవ మహాదేవ లోకశంకర శంకర ।మంత్రజాలాని సర్వాణి యంత్రజాలాని కృత్స్నశః ॥ 5 ॥ […]

శ్రి దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

జటాధరం పాండురాంగం శూలహస్తం కృపానిధిం ।సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే ॥ 1 ॥ అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదృషిః । అనుష్టుప్ ఛందః । శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా । శ్రీదత్తాత్రేయ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ నారద ఉవాచ ।జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే ।భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ ।దిగంబర దయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ॥ 2 ॥ కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ ।వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ […]

దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శత నామావళీ

ఓం శ్రీదత్తాయ నమః ।ఓం దేవదత్తాయ నమః ।ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః ।ఓం విష్ణుదత్తాయ నమః ।ఓం శివదత్తాయ నమః ।ఓం అత్రిదత్తాయ నమః ।ఓం ఆత్రేయాయ నమః ।ఓం అత్రివరదాయ నమః ।ఓం అనసూయాయ నమః ।ఓం అనసూయాసూనవే నమః । 10 । ఓం అవధూతాయ నమః ।ఓం ధర్మాయ నమః ।ఓం ధర్మపరాయణాయ నమః ।ఓం ధర్మపతయే నమః ।ఓం సిద్ధాయ నమః ।ఓం సిద్ధిదాయ నమః ।ఓం సిద్ధిపతయే నమః ।ఓం […]

దత్తాత్రేయ సిద్ధ మంగళ స్తోత్రం

శ్రీమదనంత శ్రీవిభూషిత అప్పలలక్ష్మీ నరసింహరాజాజయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ ॥ 1 ॥ శ్రీవిద్యాధరి రాధ సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదాజయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ ॥ 2 ॥ మాతా సుమతీ వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాదాజయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ ॥ 3 ॥ సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణాజయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ ॥ 4 ॥ సవితృకాఠకచయన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్ర సంభవాజయ విజయీభవ […]