Month: May 2021

తోటకాష్టకం

విదితాఖిల శాస్త్ర సుధా జలధేమహితోపనిషత్-కథితార్థ నిధే ।హృదయే కలయే విమలం చరణంభవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 1 ॥ కరుణా వరుణాలయ పాలయ మాంభవసాగర దుఃఖ విదూన హృదం ।రచయాఖిల దర్శన తత్త్వవిదంభవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 2 ॥ భవతా జనతా సుహితా భవితానిజబోధ విచారణ చారుమతే ।కలయేశ్వర జీవ వివేక విదంభవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 3 ॥ భవ ఎవ భవానితి మె నితరాంసమజాయత …

తోటకాష్టకం Read More »

కాశీ విశ్వనాథాష్టకం

గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపంగౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగంనారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారంవారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 1 ॥ వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపంవాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మంవామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతంవారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 2 ॥ భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగంవ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రంపాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణింవారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 3 ॥ సీతాంశు శోభిత కిరీట విరాజమానంబాలేక్షణాతల విశోషిత పంచబాణంనాగాధిపా …

కాశీ విశ్వనాథాష్టకం Read More »

చంద్రశేఖరాష్టకం

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమాం ।చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమాం ॥ రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనంశింజినీకృత పన్నగేశ్వర మచ్యుతానల సాయకం ।క్షిప్రదగ్ద పురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితంచంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 1 ॥ మత్తవారణ ముఖ్యచర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరంపంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహం ।దేవ సింధు తరంగ శ్రీకర సిక్త శుభ్ర జటాధరంచంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 2 ॥ కుండలీకృత కుండలీశ్వర కుండలం వృషవాహనంనారదాది …

చంద్రశేఖరాష్టకం Read More »

కాలభైరవాష్టకం

దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజంవ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరం ।నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥ భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరంనీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనం ।కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 2 ॥ శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణంశ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయం ।భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 3 ॥ భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహంభక్తవత్సలం స్థితం …

కాలభైరవాష్టకం Read More »

జగన్నాథాష్టకం

కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరోముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపఃరమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 1 ॥ భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటేదుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతేసదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 2 ॥ మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరేవసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినాసుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 3 ॥ కథాపారావారా స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరోరమావాణీసౌమ స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైఃసురేంద్రై రారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ …

జగన్నాథాష్టకం Read More »

రుద్రాష్టకం

నమామీశ మీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేద స్వరూపం । నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చదాకాశ మాకాశవాసం భజేహం ॥ నిరాకార మోంకార మూలం తురీయం గిరిజ్ఞాన గోతీత మీశం గిరీశం । కరాళం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగార సంసారసారం నతో హం ॥ తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గంభీరం మనోభూతకోటి ప్రభా శ్రీశరీరం । స్ఫురన్మౌళికల్లోలినీ చారుగాంగం లస్త్ఫాలబాలేందు భూషం మహేశం ॥ చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాళుం । …

రుద్రాష్టకం Read More »

బిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం । త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 1 ॥ త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః । తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 2 ॥ దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం । అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 3 ॥ సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః । యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 4 ॥ దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ । …

బిల్వాష్టకం Read More »

error: