Month: May 2021

గోవింద నామావళి

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా దశరథనందన గోవిందా …

గోవింద నామావళి Read More »

మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురంనయనం మధురం హసితం మధురం ।హృదయం మధురం గమనం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 1 ॥ వచనం మధురం చరితం మధురంవసనం మధురం వలితం మధురం ।చలితం మధురం భ్రమితం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 2 ॥ వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురఃపాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ ।నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 3 ॥ గీతం మధురం పీతం మధురంభుక్తం మధురం సుప్తం మధురం ।రూపం మధురం తిలకం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ …

మధురాష్టకం Read More »

అచ్యుతాష్టకం

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణంకృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం ।శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభంజానకీనాయకం రామచంద్రం భజే ॥ 1 ॥ అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవంమాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితం ।ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరందేవకీనందనం నందజం సందధే ॥ 2 ॥ విష్ణవే జిష్ణవే శంకనే చక్రిణేరుక్మిణీ రాగిణే జానకీ జానయే ।వల్లవీ వల్లభాయార్చితా యాత్మనేకంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః ॥ 3 ॥ కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణశ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే ।అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజద్వారకానాయక …

అచ్యుతాష్టకం Read More »

భజ గోవిందం (మోహ ముద్గరం)

భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే । సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే ॥ 1 ॥ మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం । యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం ॥ 2 ॥ నారీ స్తనభర నాభీదేశం దృష్ట్వా మా గా మోహావేశం । ఏతన్మాంస వసాది వికారం మనసి విచింతయా వారం వారం ॥ 3 ॥ నళినీ …

భజ గోవిందం (మోహ ముద్గరం) Read More »

నారాయణ సూక్తం

ఓం సహ నావవతు । సహ నౌ భునక్తు । సహ వీర్యం కరవావహై ।తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ॥ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః॥ ఓం ॥ సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం ।విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం । విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణగ్ం హరిం ।విశ్వమేవేదం పురుష-స్తద్విశ్వ-ముపజీవతి । పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగ్ం శాశ్వతగ్ం శివ-మచ్యుతం ।నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం । నారాయణపరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః ।నారాయణపరం బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః …

నారాయణ సూక్తం Read More »

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే ।ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం ॥ 1 ॥ ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ ।ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥ 2 ॥ మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేఃవక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే ।శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలేశ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతం ॥ 3 ॥ తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనేభవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే ।విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితేవృశ శైలనాథ దయితే దయానిధే ॥ 4 ॥ అత్ర్యాది సప్త …

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం Read More »

ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ ।ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ ।పార్వత్యై శివసంప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే ॥ నారాయణ ఉవాచ ।ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య మాహాత్మ్యం కేన వోచ్యతే ।ఇంద్రేణాదౌ కృతం స్తోత్రం సర్వాపద్వినివారణం ॥ తదేవాహం బ్రవీమ్యద్య పృచ్ఛతస్తవ నారద ।అస్య శ్రీ ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమహామంత్రస్య, శచీపురందర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, ఇంద్రాక్షీ దుర్గా దేవతా, లక్ష్మీర్బీజం, భువనేశ్వరీ శక్తిః, భవానీ కీలకం, మమ ఇంద్రాక్షీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః । కరన్యాసఃఇంద్రాక్ష్యై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।మహాలక్ష్మ్యై తర్జనీభ్యాం …

ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం Read More »

శ్యామలా దండకం

ధ్యానంమాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసాం ।మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥ చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే ।పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః ॥ 2 ॥ వినియోగఃమాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ ।కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ ॥ 3 ॥ స్తుతిజయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే ।జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే ॥ 4 ॥ దండకంజయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీపసంరూఢ బిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే సర్వలోకప్రియే, సాదరారబ్ధసంగీతసంభావనాసంభ్రమాలోలనీపస్రగాబద్ధచూలీసనాథత్రికే సానుమత్పుత్రికే, శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావలీబద్ధసుస్నిగ్ధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే లోకసంభావితే కామలీలాధనుస్సన్నిభభ్రూలతాపుష్పసందోహసందేహకృల్లోచనే వాక్సుధాసేచనే చారుగోరోచనాపంకకేళీలలామాభిరామే సురామే …

శ్యామలా దండకం Read More »

నవరత్న మాలికా స్తోత్రం

హారనూపురకిరీటకుండలవిభూషితావయవశోభినీంకారణేశవరమౌలికోటిపరికల్ప్యమానపదపీఠికాం ।కాలకాలఫణిపాశబాణధనురంకుశామరుణమేఖలాంఫాలభూతిలకలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 1 ॥ గంధసారఘనసారచారునవనాగవల్లిరసవాసినీంసాంధ్యరాగమధురాధరాభరణసుందరాననశుచిస్మితాం ।మంధరాయతవిలోచనామమలబాలచంద్రకృతశేఖరీంఇందిరారమణసోదరీం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 2 ॥ స్మేరచారుముఖమండలాం విమలగండలంబిమణిమండలాంహారదామపరిశోభమానకుచభారభీరుతనుమధ్యమాం ।వీరగర్వహరనూపురాం వివిధకారణేశవరపీఠికాంమారవైరిసహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 3 ॥ భూరిభారధరకుండలీంద్రమణిబద్ధభూవలయపీఠికాంవారిరాశిమణిమేఖలావలయవహ్నిమండలశరీరిణీం ।వారిసారవహకుండలాం గగనశేఖరీం చ పరమాత్మికాంచారుచంద్రవిలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 4 ॥ కుండలత్రివిధకోణమండలవిహారషడ్దలసముల్లస-త్పుండరీకముఖభేదినీం చ ప్రచండభానుభాసముజ్జ్వలాం ।మండలేందుపరివాహితామృతతరంగిణీమరుణరూపిణీంమండలాంతమణిదీపికాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 5 ॥ వారణాననమయూరవాహముఖదాహవారణపయోధరాంచారణాదిసురసుందరీచికురశేకరీకృతపదాంబుజాం ।కారణాధిపతిపంచకప్రకృతికారణప్రథమమాతృకాంవారణాంతముఖపారణాం మనసి భావయామి పరదేవతాం ॥ 6 ॥ …

నవరత్న మాలికా స్తోత్రం Read More »

శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః

॥ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ॥ ఓం కకారరూపాయై నమఃఓం కళ్యాణ్యై నమఃఓం కళ్యాణగుణశాలిన్యై నమఃఓం కళ్యాణశైలనిలయాయై నమఃఓం కమనీయాయై నమఃఓం కళావత్యై నమఃఓం కమలాక్ష్యై నమఃఓం కల్మషఘ్న్యై నమఃఓం కరుణమృతసాగరాయై నమఃఓం కదంబకాననావాసాయై నమః (10) ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమఃఓం కందర్పవిద్యాయై నమఃఓం కందర్పజనకాపాంగవీక్షణాయై నమఃఓం కర్పూరవీటీసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటాయై నమఃఓం కలిదోషహరాయై నమఃఓం కంజలోచనాయై నమఃఓం కమ్రవిగ్రహాయై నమఃఓం కర్మాదిసాక్షిణ్యై నమఃఓం కారయిత్ర్యై నమఃఓం కర్మఫలప్రదాయై నమః (20) ఓం ఏకారరూపాయై నమఃఓం ఏకాక్షర్యై నమఃఓం …

శ్రీ లలితా త్రిశతినామావళిః Read More »

error: