Day: May 16, 2021

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం విష్ణవే నమః ।ఓం జిష్ణవే నమః ।ఓం వషట్కారాయ నమః ।ఓం దేవదేవాయ నమః ।ఓం వృషాకపయే నమః ।ఓం దామోదరాయ నమః ।ఓం దీనబంధవే నమః ।ఓం ఆదిదేవాయ నమః ।ఓం అదితేస్తుతాయ నమః ।ఓం పుండరీకాయ నమః (10) ఓం పరానందాయ నమః ।ఓం పరమాత్మనే నమః ।ఓం పరాత్పరాయ నమః ।ఓం పరశుధారిణే నమః ।ఓం విశ్వాత్మనే నమః ।ఓం కృష్ణాయ నమః ।ఓం కలిమలాపహారిణే నమః ।ఓం కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కాయ నమః …

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామావళి Read More »

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

॥ శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం ॥ వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినం । జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుడధ్వజం ॥ 1 ॥ వారాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకం । అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుమనంతమజమవ్యయం ॥ 2 ॥ నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తిభాజనం । గోవర్ధనోద్ధరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరం ॥ 3 ॥ వేత్తారం యజ్ఞపురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహనం । చక్రపాణిం గదాపాణిం శంఖపాణిం నరోత్తమం ॥ 4 ॥ వైకుంఠం …

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం Read More »

విష్ణు సూక్తం

ఓం విష్ణో॒ర్నుకం వీర్యాణి ప్రవోచం యః పార్థివాని విమమే రాజాగ్ంసి యో అస్కభాయదుత్తరగ్ం సధస్థం విచక్రమాణస్త్రేధోరుగాయో విష్ణోరరాటమసి విష్ణోః పృష్ఠమసి విష్ణోః శ్నప్త్రేస్థో॒ విష్ణోస్స్యూరసి విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా ॥ తదస్య ప్రియమభిపాథో అశ్యాం । నరో యత్ర దేవయవో మదంతి । ఉరుక్రమస్య స హి బంధురిత్థా । విష్ణో పదే పరమే మధ్వ॒ ఉథ్సః । ప్రతద్విష్ణుస్స్తవతే వీర్యాయ । మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠాః । యస్యోరుషు త్రిషు విక్రమణేషు …

విష్ణు సూక్తం Read More »

గోవిందాష్టకం

సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం । గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసం । మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారం । క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 1 ॥ మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సంత్రాసం । వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిం । లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకం । లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 2 ॥ త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నం । కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారం । వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసం । శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 3 ॥ గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం …

గోవిందాష్టకం Read More »

నారాయణ స్తోత్రం

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ॥ నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥ కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ॥ 1 ॥ ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ॥ 2 ॥ యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ॥ 3 ॥ పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ॥ 4 ॥ మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ ॥ 5 ॥ రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ ॥ 6 ॥ మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ ॥ 7 ॥ బర్హినిబర్హాపీడ …

నారాయణ స్తోత్రం Read More »

విష్ణు షట్పది

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణాం । భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః ॥ 1 ॥ దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే । శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే ॥ 2 ॥ సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాఽహం న మామకీనస్త్వం । సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః ॥ 3 ॥ ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే । దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః ॥ 4 ॥ …

విష్ణు షట్పది Read More »

బాల ముకుందాష్టకం

కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం ।వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥ సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపం ।సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 2 ॥ ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మం ।సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 3 ॥ లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిం ।బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 4 ॥ శిక్యే నిధాయాద్యపయోదధీని బహిర్గతాయాం వ్రజనాయికాయాం ।భుక్త్వా యథేష్టం …

బాల ముకుందాష్టకం Read More »

గోవింద నామావళి

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా భక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందా నిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందా పురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందా పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందా దుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందా శిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందా గోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందా గోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా దశరథనందన గోవిందా …

గోవింద నామావళి Read More »

మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురంనయనం మధురం హసితం మధురం ।హృదయం మధురం గమనం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 1 ॥ వచనం మధురం చరితం మధురంవసనం మధురం వలితం మధురం ।చలితం మధురం భ్రమితం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 2 ॥ వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురఃపాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ ।నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 3 ॥ గీతం మధురం పీతం మధురంభుక్తం మధురం సుప్తం మధురం ।రూపం మధురం తిలకం మధురంమధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ …

మధురాష్టకం Read More »

అచ్యుతాష్టకం

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణంకృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం ।శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభంజానకీనాయకం రామచంద్రం భజే ॥ 1 ॥ అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవంమాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితం ।ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరందేవకీనందనం నందజం సందధే ॥ 2 ॥ విష్ణవే జిష్ణవే శంకనే చక్రిణేరుక్మిణీ రాగిణే జానకీ జానయే ।వల్లవీ వల్లభాయార్చితా యాత్మనేకంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః ॥ 3 ॥ కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణశ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే ।అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజద్వారకానాయక …

అచ్యుతాష్టకం Read More »

error: