Day: May 8, 2021

దుర్గా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

దుర్గా శివా మహాలక్ష్మీ-ర్మహాగౌరీ చ చండికా ।సర్వజ్ఞా సర్వలోకేశీ సర్వకర్మఫలప్రదా ॥ 1 ॥ సర్వతీర్థమయీ పుణ్యా దేవయోని-రయోనిజా ।భూమిజా నిర్గుణాధారశక్తిశ్చానీశ్వరీ తథా ॥ 2 ॥ నిర్గుణా నిరహంకారా సర్వగర్వవిమర్దినీ ।సర్వలోకప్రియా వాణీ సర్వవిద్యాధిదేవతా ॥ 3 ॥ పార్వతీ దేవమాతా చ వనీశా వింధ్యవాసినీ ।తేజోవతీ మహామాతా కోటిసూర్యసమప్రభా ॥ 4 ॥ దేవతా వహ్నిరూపా చ సరోజా వర్ణరూపిణీ ।గుణాశ్రయా గుణమధ్యా గుణత్రయవివర్జితా ॥ 5 ॥ కర్మజ్ఞానప్రదా కాంతా సర్వసంహారకారిణీ ।ధర్మజ్ఞానా …

దుర్గా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం Read More »

సౌందర్య లహరీ

ప్రథమ భాగః – ఆనంద లహరి భుమౌస్ఖలిత పాదానాం భూమిరేవా వలంబనం ।త్వయీ జాతా పరాధానాం త్వమేవ శరణం శివే ॥ శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుంన చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి।అతస్త్వాం ఆరాధ్యాం హరి-హర-విరిన్చాదిభి రపిప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ-మక్ర్త పుణ్యః ప్రభవతి॥ 1 ॥ తనీయాంసుం పాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ-భవంవిరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకా-నవికలం ।వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాంహరః సంక్షుద్-యైనం భజతి భసితోద్ధూళ …

సౌందర్య లహరీ Read More »

అన్నపూర్ణా స్తోత్రం

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీనిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ ।ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ॥ 1 ॥ నానా రత్న విచిత్ర భూషణకరి హేమాంబరాడంబరీముక్తాహార విలంబమాన విలసత్-వక్షోజ కుంభాంతరీ ।కాశ్మీరాగరు వాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ॥ 2 ॥ యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక్య నిష్ఠాకరీచంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ ।సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ॥ 3 ॥ కైలాసాచల …

అన్నపూర్ణా స్తోత్రం Read More »

మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతేగిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే ।భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ 1 ॥ సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతేత్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే ।దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ 2 ॥ అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతేశిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే ।మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని రాసరతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే …

మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం Read More »

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం

ఓం ॥ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగః కరన్యాసఃఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం …

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం Read More »

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ ।యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ॥1॥ చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య-త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యం ।ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైఃశ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ॥2॥ జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాంధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోఃగలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తేవిభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ॥3॥ నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా-ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ ।మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥4॥ ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రేదివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామం ।క్షపేశాయ చిత్రాయ లక్ష్మ క్షయాభ్యాంవిహీనాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥5॥ ప్రణమ్రాస్యపాథోజమోదప్రదాత్రేసదాంతస్తమస్తోమసంహారకర్త్రే ।రజన్యా మపీద్ధప్రకాశాయ కుర్మోహ్యపూర్వాయ పూష్ణే నమః శంకరాయ ॥6॥ నతానాం హృదబ్జాని ఫుల్లాని శీఘ్రంకరోమ్యాశు …

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం Read More »

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయకర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ ।కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 1 ॥ గౌరీప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయకాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ ।గంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 2 ॥ భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ ।జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 3 ॥ చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయఫాలేక్షణాయ మణికుండల మండితాయ ।మంజీరపాదయుగళాయ జటాధరాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 4 ॥ పంచాననాయ ఫణిరాజ విభూషణాయహేమాంకుశాయ …

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం Read More »

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాంవిణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః ।యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుంక్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥1॥ బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసానో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి ।నానారోగాదిదుఃఖాద్రుదనపరవశః శంకరం న స్మరామిక్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥2॥ ప్రౌఢోఽహం యౌవనస్థో విషయవిషధరైః పంచభిర్మర్మసంధౌదష్టో నష్టోఽవివేకః …

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం Read More »

శివ షడక్షరీ స్తోత్రం

॥ఓం ఓం॥ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః ।కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ॥ 1 ॥ ॥ఓం నం॥నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః ।నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ॥ 2 ॥ ॥ఓం మం॥మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం ।మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ॥ 3 ॥ ॥ఓం శిం॥శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం ।మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ॥ 4 ॥ ॥ఓం వాం॥వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణం ।వామే శక్తిధరం …

శివ షడక్షరీ స్తోత్రం Read More »

శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం

ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినేశ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం ॥ సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినేగంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ సత్యానంద స్వరూపాయ నిత్యానంద విధాయనేస్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణేసుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ శ్రీశైలే శిఖరేశ్వరం గణపతిం శ్రీ హటకేశంపునస్సారంగేశ్వర బిందుతీర్థమమలం ఘంటార్క సిద్ధేశ్వరం ।గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరంశంఖంచక్ర వరాహతీర్థమనిశం శ్రీశైలనాథం భజే ॥ హస్తేకురంగం గిరిమధ్యరంగం శృంగారితాంగం గిరిజానుషంగంమూర్దేందుగంగం మదనాంగ భంగం శ్రీశైలలింగం …

శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం Read More »

error: