Day: May 7, 2021

శివ మంగళాష్టకం

భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళం ॥ 1 ॥ వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ ।పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళం ॥ 2 ॥ భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే ।రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళం ॥ 3 ॥ సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే ।సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥ మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే ।త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళం ॥ 5 ॥ గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరిహరాత్మనే ।ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ …

శివ మంగళాష్టకం Read More »

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయైకర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ ।ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయైచితారజఃపుంజ విచర్చితాయ ।కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 2 ॥ ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయైపాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ ।హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 3 ॥ విశాలనీలోత్పలలోచనాయైవికాసిపంకేరుహలోచనాయ ।సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 4 ॥ మందారమాలాకలితాలకాయైకపాలమాలాంకితకంధరాయ ।దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయనమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 5 ॥ అంభోధరశ్యామలకుంతలాయైతటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ ।నిరీశ్వరాయై …

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం Read More »

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

లఘు స్తోత్రంసౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునం ।ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరం ॥పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరం ।సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే ।హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ॥ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః ।సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥ సంపూర్ణ స్తోత్రంసౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసం ।భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1 ॥ శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి …

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం Read More »

శివ తాండవ స్తోత్రం

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలేగలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం ।డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయంచకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివం ॥ 1 ॥ జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ–విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని ।ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకేకిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2 ॥ ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధురస్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే ।కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపదిక్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3 ॥ జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభాకదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే ।మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురేమనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4 ॥ సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖరప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః ।భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటకశ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః ॥ 5 ॥ లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా–నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం ।సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరంమహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః ॥ 6 ॥ కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే …

శివ తాండవ స్తోత్రం Read More »

శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరఃవామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః ॥ 1 ॥ శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభఃశిపివిష్టోంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః ॥ 2 ॥ భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివప్రియఃఉగ్రః కపాలీ కామారీ అంధకాసురసూదనః ॥ 3 ॥ గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిఃభీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః ॥ 4 ॥ కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకఃవృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః ॥ 5 ॥ సామప్రియస్స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరఃసర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ 6 ॥ హవిర్యజ్ఞమయస్సోమః పంచవక్త్రస్సదాశివఃవిశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః …

శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం Read More »

ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాంపరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం ।నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 1 ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాంనమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యాం ।నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 2 ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాంవిరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యాం ।విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 3 ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాంజగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యాం ।జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 4 ॥ నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాంపంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యాం ।ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 5 ॥ నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాంఅత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యాం ।అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 6 ॥ నమః …

ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం Read More »

శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం

ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః ।సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ॥ 1 ॥ జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః ।హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ॥ 2 ॥ ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః ।శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోఽర్దనః ॥ 3 ॥ అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః ।ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః ॥ 4 ॥ మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః …

శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం Read More »

శివ మానస పూజ

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరంనానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనం ।జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథాదీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతాం ॥ 1 ॥ సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసంభక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకం ।శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్చలంతాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు ॥ 2 ॥ ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలంవీణా …

శివ మానస పూజ Read More »

దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం

శాంతిపాఠఃఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వంయో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై ।తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశంముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ॥ ధ్యానంఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానంవర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తింస్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణంసకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ ।త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవంజననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా ।గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే ।నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥ గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః …

దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం Read More »

శివానంద లహరి

కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే ।శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియం  1  గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజోదలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతాందిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనంవసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2 త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనంజటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరంమహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతించిద్-ఆలంబం సాంబం శివం-అతి-విడంబం హృది భజే 3 సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్శుద్ర-ఫలదాన మన్యే స్వప్నే వా తద్-అనుసరణం తత్-కృత-ఫలంహరి-బ్రహ్మాదీనాం-అపి …

శివానంద లహరి Read More »

error: