తెలుగు మంత్ర

మనస్సు, ఆత్మ మరియు దేహానికి జ్ఞానోదయం

divider-free-img.png

ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం లో ఒక అద్భుతం

ఆధ్యాత్మిక సాధనాలు ముఖ్యంగా మేధస్సు ని, భావోద్వేగాలను ఒక ఉన్నత స్థాయి కి తీసుకుని వెళ్లి మనస్సు ని దైవానికి చేరువగా తీసుకుని వెళ్తుంది

మంత్రం

ఆధ్యాత్మికతకు దగ్గర చేస్తుంది

శ్లోకం

దైవానికి దగ్గర చేస్తుంది

యోగా

ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది

ధ్యానం

మనస్సు కి ప్రశాంతతని ఇస్తుంది

పండుగలు

కుటుంబం లో సంతోషం పంచుతుంది

పద్యాలు

జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి

divider-free-img.png

తెలుగు మంత్ర

మననాత్ త్రాయతే ఇతి మంత్రః

సంఖ్యా పలుకులు

తెలుగు మంత్ర యొక్క సంఖ్యలు

0 +
సంవత్సరాల అనుభవం

***

0 +
వినియోగదారులు

***

0 +
మంత్రాలూ, శ్లోకాలు ఇతరత్రాలు

***

యోగం

జననం – మరణం అన్న ఆలోచన లేకుండటమే యోగం… కర్మాచరణే తప్ప కర్మఫలాసక్తి లేకుండటమే యోగ సాధన. అశాశ్వతత్వంపై కాక శాశ్వతత్వంపై బుద్ధి నిలవటమే బుద్ధియోగం.. సాధనతో ప్రాపంచిక మోహానురక్తి లేకుండటమే బుద్ధులం కావటం. దేహాన్ని తొడుక్కున్న మానవ రూపమే సర్వస్వం, సర్వం, కాదు అన్న తెలివియే యోగ జీవనం!

error: