తెలుగు మంత్ర

మనస్సు, ఆత్మ మరియు దేహానికి జ్ఞానోదయం

OM Png

తెలుగు మంత్ర

మననాత్ త్రాయతే ఇతి మంత్రః

divider-free-img.png

ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం లో ఒక అద్భుతం

ఆధ్యాత్మిక సాధనాలు ముఖ్యంగా మేధస్సు ని, భావోద్వేగాలను ఒక ఉన్నత స్థాయి కి తీసుకుని వెళ్లి మనస్సు ని దైవానికి చేరువగా తీసుకుని వెళ్తుంది

మంత్రం

ఆధ్యాత్మికతకు దగ్గర చేస్తుంది

స్తోత్రం

దైవానికి దగ్గర చేస్తుంది

యోగా

మరింత ఆరోగ్యం కోసం

ధ్యానం

మరింత ప్రశాంత కోసం

పద్యాలు

జ్ఞాన సంపద పొందుటకు

పండుగలు

సంతోషం పంచుతుంది

యోగం

జననం మరియు మరణం అన్న ఆలోచన లేకుండటమే యోగ… కర్మాచరణే తప్ప కర్మఫలితం మీద ఆశక్తి లేకుండటమే యోగ సాధన. అశాశ్వతత్వంపై కాక శాశ్వతత్వంపై బుద్ధి నిలవటమే బుద్ధియోగం.. సాధనతో ప్రాపంచిక మోహాలమీద అనురక్తి లేకుండటమే బుద్ధులం కావటం. దేహాన్ని తొడుక్కున్న మానవ రూపమే సర్వస్వం కాదు, అన్న తెలివియే యోగ జీవనం!

సంఖ్యా పలుకులు

తెలుగు మంత్ర యొక్క సంఖ్యలు

0 +
మంత్రాలూ, శ్లోకాలు ఇతరత్రాలు

***

0 +
mp3 రూపం లో పాటలు , మంత్రాలూ, శ్లోకాలు

***

0 +
వినియోగదారులు

***

చేరండి

తెలుగు మంత్ర సంఘం లో

ప్రతి రోజు మంత్రోచ్చారణ మరియు దేవదేవుళ్ళ స్తోత్రాలతో, దైవానికి దగ్గరగా, అరిషడ్వార్గాలకు దూరంగా ఉండండి.